RSS RSS print

Obhajoba dizertačnej práce, 26. 8. 2014

Dňa 26. 8. 2014 náš kolega Mgr. François Schmitt úspešne obhájil dizertačnú prácu na FF UMB, téma DP „Étude comparative des cultures française et slovaque à partir d'analyses de représentations sociales" (Komparatívna štúdia francúzskej a slovenskej kultúry na základe analýzy sociálnych reprezentácií).

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry