RSS RSS print

Bakalárske štúdium - medziodborový ŠP SJ a FJ v ak. r. 2015/16

Tézy na ŠS "po novom" pre študentov medziodborového študijného programu 
kombinácie Slovenský jazyk a literatúra a Francúzsky jazyk a kultúra (xSjFj)
v akad. roku 2015/2016

Kolokviálna skúška pozostávajúca z prezentácie BP jej autorom/autorkou a z odpovedí na otázky koncipované vedúcim/vedúcou BP v širších teoretických a interdisciplinárnych rámcoch (aj vzhľadom na druhý aprobačný predmet) vychádzajúc z témy BP a z vymedzenej oblasti, na ktorú sa téma BP viaže. Podľa zamerania BP to môžu byť otázky lingvistického, translatologického, literárno-historického a spoločensko-kultúrneho charakteru v rozsahu požiadaviek kladených na absolventa Bc. stupňa štúdia.

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/oznamy-katedry/statna-skuska-v-novoakreditovanych-studijnych-programoch.html

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry