RSS RSS print

Informácia o priebehu štátnej skúšky 1. stupeň (Bc.)

Francúzsky jazyk a kultúra (Bc.) - denné štúdium

Záverečné štátne skúšky sa riadia Harmonogramom akademického roka a Študijným poriadkom FF UMB (3. časť, čl. 17 a súvisiace). Dokumenty sú súčasťou Sprievodcu štúdiom FF UMB na tento rok.

Dôležité termíny:

 • Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP: 28. 4. 2016
 • Prihlásenie na štátnu skúšku: do 13. 5. 2016
 • Štátne skúšky (s obhajobou bakalárskej práce): 30. 5. - 10. 6. 2016 (presný termín bude oznámený v priebehu letného semestra).

Uvedené dátumy sa vzťahujú k 1. termínu štátnic. Pre tých, ktorí sa v tomto termíne z akéhokoľvek dôvodu nebudú môcť na skúške zúčastniť, je ešte k dispozícii 2. termín (dátumy sú uvedené v Harmonograme akademického roku).

Štátna skúška bude pozostávať z nasledujúcich častí:

 • obhajoba ZP (ak študent píše bakalársku prácu z francúzskeho jazyka a kultúry)
 • teoretická skúška(podľa zverejnených téz)
  • lingvistika - analýza súvislého textu z hľadiska fonetiky, morfosyntaxe a lexikológie
  • literatúra - odpoveď na náhodne vybranú otázku z dejín francúzskej literatúry
  • translatológia - odpoveď na náhodne vybranú otázku z teórie prekladu a tlmočenia
 • praktická skúška
  • skúška z tlmočenia
  • preklad odborného textu

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť v systéme AIS. Študent, ktorý tak neurobí, sa skúšky nebude môcť zúčastniť.

Banská Bystrica, október 2015

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry