RSS RSS print

Francúzsky jazyk a kultúra (Mgr.)

 

Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Charakteristika študijného programu francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov

Študijný odbor

PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO

Študijný program

Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii jazykov

Garant ŠP

doc. PhDr. Jan Holeš, Ph. D.

Študijný poradca

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD., tel.: 446 5133, e-mail:monika.zazrivcova@umb.sk

Ciele študijného programu

Cieľom štúdia románskych jazykov je výchova všestranne vzdelaných jazykovedných a literárnovedných odborníkov, prekladateľov a tlmočníkov z  francúzskeho jazyka pre potreby kultúrneho, vedeckého a hospodárskeho života.
Magisterský študijný program umožňuje poslucháčom prehĺbiť teoretické a praktické poznatky z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a  translatologických disciplín. Po osvojení si noriem súčasného spisovného   jazyka, ako aj základných faktov a javov literatúry v bakalárskom stupni   štúdia sa študenti zdokonalia najmä v praktických zručnostiach v oblasti   tlmočenia a prekladu.

Profil absolventa

Absolvent ovláda francúzsky jazyk na takej úrovni, že je schopný viesť prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu a prekladať náročnejšie odborné a technické texty, konzekutívne a simultánne tlmočiť na úrovni bežnej, ale aj odbornej komunikácie. Ovláda zásady mediálnej komunikácie a spoločenského vystupovania. Je schopný pôsobiť efektívne ako sprostredkovateľ výmeny informácií na všeobecnej, ale aj na odbornej úrovni komunikácie. Má náležitý prehľad o translatológii v slovenskom ale aj širšom medzinárodnom kontexte, pričom tieto poznatky dokáže tvorivo aplikovať pri riešení praktických diskrepancií medzi východiskovým a cieľovým jazykom, ale aj v samostatnej výskumnej práci. Na základe znalostí dejín a teórie literatúry dokáže analyzovať a interpretovať prekladový text východiskového francúzskeho jazyka s cieľom adekvátne ho reprodukovať v slovenčine ako cieľovom jazyku a zároveň teoreticky zdôvodniť svoje riešenia. Absolvent získava schopnosť prekladať a konzekutívne tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej aj odborne náročnejšej komunikácie, využívať moderné informačné technológie ako podporu vlastnej translačnej činnosti.

Forma a odp. dĺžka štúdia

denné štúdium, 4 semestre

Štruktúra ŠP

Celkový počet kreditov magisterského štúdia: 120

Francúzsky jazyk a kultúra: 46 kreditov

Kombinácia + výber: 50 kreditov

Translatologický základ: 4 kredity

Diplomová práca: 20 kreditov

Predpísaná skladba

Rozpis kreditov: P predmety: 28 kreditov, PV predmety: 8 kreditov, Prax: 10 kreditov

Skladba predmetov: 10 P predmetov, 4 PV predmety

P - povinné, PV - povinne voliteľné, V - výberov

 

Charakteristika študijného programu Knižnica UMB
Predmety študijného programu

Kariérne centrum UMB

Požiadavky na absolvovanie Študijné oddelenie - kontakty
Možnosť zamestnania

Medzinárodná spolupráca

Etický kódex študenta Výskumné projekty
Sociálne štipendiá Sledujte nás na Facebook-u!
Personálne zabezpečenie

Ubytovacie možnosti študentov

Kontakt:
Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
P. O. BOX 263
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
email: ff.kro@umb.sk

 Študentský život na Katedre romanistiky

      

     

 Študentský život v Banskej Bystrici

   

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry