RSS RSS print

Informácia o priebehu štátnej skúšky 2. stupeň (Mgr.)

Francúzsky jazyk a kultúra (Mgr.) - denné štúdium

Záverečné štátne skúšky sa riadia Harmonogramom akademického roka a Študijným poriadkom FF UMB. Dokumenty sú súčasťou Sprievodcu štúdiom FF UMB na tento rok.

Dôležité termíny:

  • Odovzdanie záverečných prác a vloženie ZP do EZP:  14. 4. 2016
  • Prihlásenie na štátnu skúšku: do 29. 4. 2016
  • Štátne skúšky (s obhajobou diplomovej práce):  16. 5. - 27. 5. 2016 (presný termín bude oznámený v priebehu letného semestra)

Uvedené dátumy sa vzťahujú k 1. termínu štátnic. Pre tých, ktorí sa v tomto termíne z akéhokoľvek dôvodu nebudú môcť na skúške zúčastniť, je ešte k dispozícii 2. termín (dátumy sú uvedené v Harmonograme akademického roku).

Štátna skúška bude pozostávať z nasledujúcich častí:

  • obhajoba ZP
  • teoretická skúška (podľa zverejnených téz) - analýza súvislého textu z hľadiska štylistiky, textovej lingvistiky a syntaxe
  • praktická skúška
    • skúška z tlmočenia (konzekutívne, simultánne)
    • preklad odborného textu / umeleckého textu (podľa výberu študenta)

Študent je povinný osobne alebo prostredníctvom e-mailu oznámiť do 26. 2. 2016 na sekretariát Katedry romanistiky, či má záujem praktickú časť štátnej skúšky vykonať z prekladu odborného textu alebo z prekladu umeleckého textu.

Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť v systéme AIS. Študent, ktorý tak neurobí, sa skúšky nebude môcť zúčastniť.

Banská Bystrica, január 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry