RSS RSS print

Bakalárske štúdium

Študijný plán - denné štúdium - Bc.

1. Charakteristika študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii predmetov francúzsky jazyk a literatúra a ďalší akademický / umelecký predmet

1.1 Všeobecná charakteristika a ciele
Učiteľské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v 1. stupni vysokoškolského štúdia poskytuje prípravu na povolanie zameranú na dosiahnutie dobrej úrovne praktických jazykových zručností, základných teoretických poznatkov o jazyku, o literatúre a odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky. Jeho úlohou je pripraviť pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej správy pre príslušnú oblasť, školského administratívno - metodického pracovníka, kde by využil špeciálne vedomosti zo svojho odboru a hlavne zabezpečiť, aby študent mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

1.2 Štruktúra jednotiek študijného programu a formy výučby
Jednotky študijného programu francúzsky jazyk a literatúra sú rozdelené do štyroch základných skupín:
- Lingvistické: (úvod do jazykovedy, fonetika, morfológia, syntax a lexikológia) poskytujú základné teoretické poznatky o jazyku, podporujú praktické zvládnutie gramatiky a lexiky príslušného jazyka.
- Literatúra, dejiny, reálie: poskytujú všeobecný prehľad v oblasti frankofónnej literatúry a kultúry. Ich cieľom je vytvoriť kognitívny a emocionálny vzťah k frankofónnym krajinám a kultúram a schopnosť porovnávať ich s kultúrou vlastnej krajiny.
- Praktické jazykové zručnosti: výučba je zameraná na nácvik porozumenia písaného textu, hovoreného jazyka a na ústnu i písomnú produkciu vo francúzskom jazyku v rôznych jazykových štýloch, na spontánnu komunikáciu na rôzne témy a produkciu logicky stavaných písomných textov.
- Didaktika francúzskeho jazyka: ciele, východiská, obsah a metódy vyučovania francúzskeho jazyka, učebnice, typy a druhy aktivít a cvičení, náčuvová a výstupová pedagogická prax (ako asistent).
Vyučuje sa formou prednášok, seminárov, špecifických seminárov a cvičení. Štúdium má 6 semestrov, podmienkou ukončenia je 180 kreditov, 60 kreditov za každý ročník.

1.3 Spôsoby hodnotenia a ukončenia štúdia predmetov
Metódy priebežného hodnotenia: písomné testy (1 - 3 za semester), seminárne práce a referáty zadávané v priebehu semestra. Kvalita ich vypracovania je vyjadrená v bodoch. Požaduje sa 70% úspešnosť splnenia zadanej práce. Táto forma hodnotenia sa uplatňuje hlavne v predmetoch, ktoré sú ukončené klasifikovaným zápočtom.
Formy jednorázového hodnotenia: ústna alebo písomná skúška, u vybraných predmetov kombinácia oboch typov skúšok. V predmetoch, ktoré majú len výučbovú formu prednášky, je hodnotenie jednorázové.
Ak je predmet ukončený skúškou, prihliada sa aj na výsledky priebežného hodnotenia obvykle s váhou: 0,5 priebežné hodnotenie - 0,5 jednorázové hodnotenie, resp. 0,4 priebežné hodnotenie - 0,6 jednorázové hodnotenie, v závislosti na predmete.
Celková známka vychádza zo súčtu bodov udelených pri priebežnom hodnotení a bodov udelených za ústnu odpoveď.

1.4 Štátne skúšky a záverečná práca
Téma práce je študentovi zadaná, resp. po dohode s vedúcim záverečnej práce si ju študent vyberá najneskôr do konca 4. semestra štúdia. Prípravné práce (napr. študentská vedecká aktivita) môže študent realizovať aj skôr. Za obhájenú záverečnú prácu študent získa 10 kreditov. Hodnotenie ZP vychádza z obsahu a úrovne odpovedí a z reakcií študenta na otázky zadané vedúcim ZP, oponentom ZP a ostatnými členmi komisie.
Obhajoba ZP je súčasťou štátnej skúšky. ŠS teda pozostáva z obhajoby a z kolokviálnej skúšky z praktickej znalosti normy francúzskeho jazyka v jeho písanej a hovorenej podobe, zo základných poznatkov o francúzskych dejinách, kultúre a literatúre.
Štátnu skúšku možno opakovať len jedenkrát a to v termíne stanovenom harmonogramom akademického roku.

1.5 Úroveň a uplatnenie absolventov
Absolvent je schopný hovoriť, písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch, spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka, rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať.
Ovláda základné didaktické zručnosti vyučovania francúzskeho jazyka, má prehľad o používaných učebniciach, o typoch a druhoch aktivít používaných na hodinách francúzskeho jazyka. Je spôsobilý vykonávať pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí, v štátnej správe v oblasti školstva, apod. Je pripravený získať úplnú učiteľskú spôsobilosť pokračovaním v 2. stupni vysokoškolského štúdia.

2. Údaje o študijnom programe podľa § 51 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
2.1 a) názov študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii predmetov francúzsky jazyk a literatúra a ďalší akademický/umelecký predmet,
2.2 b) názov študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov,
2.3 c) stupeň vysokoškolského štúdia 1. stupeň vysokoškolského štúdia,
2.4 d) forma štúdia denná/externá,
2.5 e) profil absolventa,
Učiteľské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v 1. stupni vysokoškolského štúdia je predovšetkým prípravou na úspešné pokračovanie v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.
Absolvent dobre ovláda praktické jazykové zručnosti, základné teoretické poznatky o jazyku, literatúre, dejinách a kultúre frankofónnej oblasti. Má základné zručnosti z didaktiky vyučovania francúzskeho jazyka. Je spôsobilý vykonávať asistenta učiteľa francúzskeho jazyka alebo využiť svoje jazykové znalosti v mimoškolskej záujmovej činnosti detí, v štátnej správe v oblasti školstva, apod.

2.6 Charakteristika jednotiek študijného programu
Študijný program napĺňa obsah ŠP v plnom rozsahu. Pokryté sú všetky nosné témy študijného odboru. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na riadne ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky zodpovedajúcej študijnému programu.
2.7 g) pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov,
Na základe charakteristík odporúčaného študijného plánu si študent v spolupráci so študijným poradcom (§51 ods. 8 a 9) zostavuje svoj osobný študijný plán, rešpektujúc pritom Študijný poriadok UMB (hlavne čl. 13 Študijný program, čl. 14 Študijný plán študenta, čl. 16 Zápis, čl. 17 Postup pri zapisovaní predmetov, čl. 18 Termín zápisu).
2.8 h) štandardná dĺžka štúdia v akad. rokoch 3 roky,
2.9 i) rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akad. rokoch alebo v ich častiach a podmienky, ktorých splnenie sa vyžaduje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia; podmienky sa vyjadrujú počtom kreditov získaných za absolvované jednotky študijného programu,
Rozdelenie štúdia sa riadi čl. 21 Kontrolné etapy Študijného poriadku UMB takto:
a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov,
b) na konci prvého roku štúdia získať minimálne 40 kreditov,
c) za ukončený akademický rok mať vážený študijný priemer vyšší ako 3,40,
d) získať v ktorýchkoľvek štyroch po sebe nasledujúcich semestroch spolu aspoň 88 kreditov,
e) zúčastniť sa každoročne zápisu do nasledujúceho akademického roku,
f) splniť podmienky na absolvovanie prvej etapy štúdia.
2.10 j) počet kreditov pre riadne skončenie štúdia 180,
2.11 k) ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok,
a) Úspešné absolvovanie povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov v skladbe určenej odporúčaným študijným plánom v celkovej hodnote 170 kreditov.
b) Získanie 10 kreditov za prijatie záverečnej práce na obhajobu vedúcim a/alebo oponentom záverečnej práce.
c) Vykonanie štátnych skúšok, ktoré pozostávajú z obhajoby záverečnej práce a kolokviálnej skúšky z praktickej znalosti normy francúzskeho jazyka v jeho písanej a hovorenej podobe, zo základných poznatkov o francúzskych dejinách, kultúre, literatúre a z pedagogicko-sociálnovedných disciplín.
2.12 l) osobitná charakteristika, ak ju študijný program má podľa odseku 7, § 53 ods. 5, 6 a 8 alebo § 54 ods. 16
Nemá žiadnu osobitnú charakteristiku.
2.13 m) udeľovaný akademický titul bakalár (Bc.)

3. Pravidlá na tvorbu zloženia skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok

Pravidlá sú schválené VR FF UMB a stanovujú nasledovné podmienky:
1. komisie sú 4-členné (vrátane predsedu komisie);
2. predsedom komisie je vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta;
3. členmi skúšobnej komisie sú profesori alebo docenti;
4. výnimočne može byť členom komisie odborný asistent s akademickym titulom PhD. alebo CSc.

Do komisií sú prizývaní aj profesori alebo docenti z mimokatedrových a mimofakultných pracovísk.

4. Údaje o materiálnom, technickom, priestorovom a informačnom zabezpečení ŠP

4.1 Prístup k študijnej literatúre

Základná študijná literatúra je pre študentov ŠP Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii predmetov francúzsky jazyk a literatúra a ďalší akademický/umelecký predmet zabezpečená najmä vďaka knižnej pomoci zo strany Francúzskeho inštitútu v Bratislave ako i vďaka finančným zdrojom získaným v rámci programu Tempus (1996 -1998).
Prístup k študijnej literatúre je zabezpečený formou výpôžičiek (prezenčných i absenčných) v multimediálnej študovni KAA FF UMB, v univerzitnej knižnici a študovni UMB, v ŠVK v Banskej Bystrici ako i v knižnici a študovni Alliance française v Banskej Bystrici.

4.2 Multimediálne učebne, športová hala, hudobný salón, ateliéry a pod.

Pre študentov i vyučujúcich študijného programu Učiteľstva akademických programov v kombinácii predmetov francúzsky jazyk a literatúra a ďalší aprobačný predmet je sprístupnená multimediálna študovňa Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB ako aj multimediálna učebňa FF UMB.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry