RSS RSS print

Magisterské štúdium

Študijný plán - denné štúdium - Mgr.

1. Charakteristika študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii predmetov francúzsky jazyk a literatúra a ďalší akademický/umelecký predmet

1.1 Všeobecná charakteristika a ciele
Vysokoškolské učiteľské štúdium francúzskeho jazyka a literatúry v 2. stupni poskytuje komplexnú prípravu na povolanie zameranú na dosiahnutie dobrej úrovne praktických jazykových zručností, základných teoretických poznatkov o jazyku, o literatúre a odborno-metodickú prípravu v rámci didaktiky. Jeho úlohou je zabezpečiť kvalitnú prípravu učiteľov francúzskeho jazyka pre základné a stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

1.2 Štruktúra jednotiek študijného programu a formy výučby
Jednotky študijného programu francúzsky jazyk a literatúra sú rozdelené do štyroch základných skupín:

a) Lingvistické: (sociolingvistika, štylistika, vybrané kapitoly zo syntaxe, lingvistická analýza textu) poskytujú teoretické poznatky o jazyku a ich aplikáciu pri kreovaní textov hovoreného a písaného jazyka.
b) Literatúra: poskytuje podrobný prehľad modernej francúzskej literatúry, analýzu reprezentatívnych diel jednotlivých literárnych smerov a prúdov s podrobnejším štúdiom javov celosvetového významu.
c) Praktické jazykové zručnosti: výučba je zameraná na ústnu i písomnú produkciu vo francúzskom jazyku v rôznych jazykových štýloch, na spontánnu komunikáciu na rôzne témy a produkciu logicky stavaných písomných textov.
d) Didaktika francúzskeho jazyka: ciele, východiská, obsah a metódy vyučovania francúzskeho jazyka, učebnice, typy a druhy aktivít a cvičení, kontrola a hodnotenie, vývoj metodických materiálov pre výučbu, poznanie nových metód výskumu a vývoja v didaktike francúzskeho jazyka, pedagogická prax. Vyučuje sa formou prednášok, seminárov, špecifických seminárov a cvičení. Štúdium má 4 semestre, podmienkou ukončenia je získanie 120 kreditov, 60 kreditov za každý ročník.

1.3 Spôsoby hodnotenia a ukončenia štúdia predmetov
Metódy priebežného hodnotenia: písomné testy (1 - 3 za semester), seminárne práce a referáty zadávané v priebehu semestra. Kvalita ich vypracovania je vyjadrená v bodoch. Požaduje sa 70% úspešnosť splnenia zadanej práce. Táto forma hodnotenia sa uplatňuje hlavne v predmetoch, ktoré sú ukončené klasifikovaným zápočtom.
Formy jednorázového hodnotenia: ústna alebo písomná skúška, u vybraných predmetov kombinácia oboch typov skúšok. V predmetoch, ktoré majú len výučbovú formu prednášky, je hodnotenie jednorázové.
Ak je predmet ukončený skúškou, prihliada sa aj na výsledky priebežného hodnotenia obvykle s váhou: 0,5 priebežné hodnotenie - 0,5 jednorázové hodnotenie, resp. 0,4 priebežné hodnotenie - 0,6 jednorázové hodnotenie, v závislosti na predmete. Celková známka vychádza zo súčtu bodov udelených pri priebežnom hodnotení a bodov udelených za ústnu odpoveď.

1.4 Štátne skúšky a diplomová práca
Téma diplomovej práce je študentovi zadaná, resp. po dohode s vedúcim DP si ju študent vyberá najneskôr do konca 2. semestra štúdia. Čas vymedzený na spracovanie DP je 3 semestre. Prípravné práce (napr. študentská vedecká aktivita) môže študent realizovať aj skôr. Za obhájenú DP študent získa 20 kreditov. Hodnotenie DP vychádza z obsahu a úrovne odpovedí a z reakcií diplomanta na otázky zadané vedúcim DP, oponentom DP a ostatnými členmi komisie.
Obhajoba DP je súčasťou štátnej skúšky. ŠS teda pozostáva z obhajoby a z kolokviálnej skúšky z oblasti teoretického poznania študijného odboru (na priereze teórie odboru a jeho odborovej didaktiky ) a z pedagogických a sociálno-vedných disciplín.
Obsahom ŠS sú nasledujúce témy z jadra vedomostí študijného programu:
a) francúzsky jazyk: základné poznatky o jazyku ako systéme (fonetika, morfológia, syntax, lexikológia);
b) francúzska literatúra: základy literárnej vedy a teórie, francúzska literatúra od stredoveku až po súčasnosť;
c) didaktika francúzskeho jazyka: základy teórie vyučovania francúzštiny ako cudzieho jazyka.

Štátnu skúšku možno opakovať len jedenkrát a to v termíne stanovenom harmonogramom akademického roku.

1.5 Úroveň a uplatnenie absolventov
Absolvent je schopný hovoriť, písať v cudzom jazyku a rozumieť mu v jeho ústnej a písomnej podobe v rôznych jazykových štýloch, spontánne komunikovať na rôzne témy s využitím primeraných štýlov jazyka a produkovať písomné texty logickým spôsobom. Je schopný systematizovať osvojené vedomosti v oblasti gramatiky a lexiky cudzieho jazyka, rozlíšiť zvláštnosti audio/skripto/vizuálnych dokumentov rôzneho charakteru a kriticky ich analyzovať. Má prehľad v metódach a technikách vyučovania cudzieho jazyka ako aj základy zručností, ktoré sú potrebné na vyučovanie francúzskeho jazyka žiakov ZŠ, SŠ ako aj žiakov dospelých. Svoje dobré jazykové a odborno-teoretické znalosti vie využívať na plánovanie realizácie vyučovacieho procesu s uplatňovaním diferencovaného prístupu, na jeho kritické hodnotenie v rámci stanovenej koncepcie. Vie využívať metódy aktivizujúce a motivujúce žiakov. Má vypestovaný návyk ďalšieho sebavzdelávania sa. Systém výberových prednášok a seminárov zameraných na problematiku prekladu diverzifikuje možnosti uplatnenia sa absolventov v prípade potreby spoločenskej praxe.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry