RSS RSS print

PAT - Prax odborná pre študentov FJ, ŠJ, TJ

Postup pri uzatváraní dohôd o spolupráci pri výkone odbornej praxe študenta  (PAT)
(nepedagogické praxe)

  1. Katedra má elektronický formulár dohody o spolupráci (s organizáciou, v ktorej bude študent vykonávať odbornú prax) zverejnený na katedrovej webovej stránke;

  2. V elektronickej verzii študent doplní údaje o partnerskej organizácii v Článku I. zmluvy, dopíše aj miesto s dátumom vedľa podpisu predstaviteľa partnerskej organizácie (dátum musí predchádzať začiatok nástupu na prax a prihliadať treba aj na to, aby začiatok praxe nebol skôr, ako dátum podpisu dohody zo strany dekana fakulty). V Článku II. zmluvy si študent dopíše meno a priezvisko, ročník a stupeň štúdia. V Článku VII. zmluvy si študent dopíše dobu od ...... do ....... .
    Zmluvu treba následne vytlačiť v dvoch exemplároch a dať partnerskej organizácii podpísať (obe kópie). Číslo dohody na začiatku tlačiva vpisuje ručne až sekretárka dekana. 

  3. Študent odovzdá doplnenú a podpísanú dohodu (zo strany partnerskej organizácie) v oboch exemplároch na sekretariáte katedry (KRO)!!! 

  4. Po zhromaždení dohôd podpísaných zo strany partnerskej organizácie na sekretariáte KRO ich sekretárka katedry v niekoľkých várkach odovzdá na podpis dekanovi. Dohodu pospisuje pán dekan pred začiatkom konania praxe, nie po ukončení praxe. 

  5. Dekan zmluvy podpíše a sekretárka katedry podpísané zmluvy prevezme. Jednu kópiu odovzdá študent partnerskej organizácii, druhú si bude katedra archivovať.

Pokiaľ študent vykonáva prax v zahraničí, nepotrebuje dohodu o spolupráci. Na účely uznania praxe mu stačí predložiť riadne vyplnený a potvrdený protokol o tlmočnícko-prekladateľskej praxi.

Koordinátorky na odbornú prax:

  • za francúzsky jazyk:   Mgr. Dagmar Veselá, PhD.       dagmar.vesela@umb.sk            kontakt: 446 5116
  • španielsky jazyk:        Mgr. Dominika Žužafková         dominika.zuzafkova@umb.sk     kontakt: 446 5133
  • taliansky jazyk:           Mgr. Eva Mesárová, PhD.        eva.mesarova@umb.sk              kontakt: 446 5116
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry