RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie na UAP a PaT

F R A N C Ú Z S K Y J A Z Y K,  Š P A N I E L S K Y J A Z Y K

Na Katedre romanistiky sa konajú obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky v študijnných odboroch Učiteľstvo akademických predmetov (francúzsky jazyk a literatúra - titul PaedDr.) a  Prekladateľstvo a tlmočníctvo (francúzsky jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra – titul PhDr.).

Uchádzač o zaradenie do rigorózneho pokračovania po zvolení a prekonzultovaní témy RP s predsedníčkou príslušnej rigoróznej komisie a ňou určeným odborníkom (konzultantom) pošle prihlášku na študijné oddelenie FF UMB do 30. septembra kalendárneho roku spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za rigorózne pokračovanie. Súčasťou prihlášky je overená kópia diplomu, overená kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, resp. o štátnej skúške, štruktúrovaný životopis, doklad o zmene priezviska (v prípade zmeny), protokol o zadaní rigoróznej práce (4 x: 1 pre uchádzača, 1 pre študijné oddelenie, 1 pre konzultanta, 1 pre predsedu rigoróznej komisie) a doklad o zaplatení poplatku za rigorózne konanie. Študijné oddelenie po podpísaní protokolu predsedom rigoróznej komisie vystaví dekrét o prijatí uchádzača do rigorózneho konania, ktorý po podpísaní dekanom zašle uchádzačovi spolu s informáciami o priebehu rigorózneho konania. Téma RP nesmie byť svojim obsahom totožná s diplomovou prácou, inou kvalifikačnou prácou ani nesmie byť kompilačnou prácou uchádzača. Môže byť napísaná v materinskom jazyku uchádzača alebo v cudzom jazyku. Rigorózna práca napísaná v cudzom jazyku musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku (10% rozsahu práce).

Rigoróznu prácu v rozsahu 60-80 normostrán (108 000 – 144 000 znakov) v 2 tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči (CD vo formáte PDF) s 2 exemplármi licenčnej zmluvy uchádzač odovzdá na ŠO FF UMB do 30. septembra nasledujúceho roka.

Prácu posudzuje konzultant a jeden oponent určený predsedom komisie. Posudzovatelia predložia posudky predsedovi komisie do 15. novembra. Rigorózna práca je prijatá, ak ju odporučí aspoň jeden posudzovateľ, a uchádzač ju môže obhajovať. Ak práca nebola odporučená na obhajobu ani jedným posudzovateľom, uchádzač ju po prepracovaní môže odovzdať v jednom náhradnom termíne buď do 30. apríla alebo do 30. septembra. Rigorozant zároveň zaplatí poplatok za opätovné posúdenie práce, ktorého výšku mu oznámi ŠO.
Obhajoba rigoróznej práce a ústna skúška sa koná v jednom riadnom a v jednom opravnom termíne. V riadnom termíne spravidla v mesiacoch december alebo január. Ústna skúška v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov sa koná zo všeobecnej didaktiky, v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo z translatológie.
Ak rigoróznu prácu uchádzač neobháji, nemôže pokračovať v ďalšej časti rigoróznej skúšky. Ak prácu obháji, ale neuspeje na druhej časti rigoróznej skúšky, môže túto časť vykonať ešte v jednom náhradnom termíne. V náhradnom termíne sa rigorózne skúšky konajú spravidla v júni.

Smernica č. 3/2014 Vykonávací predpis k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác

Predsedníčka rigoróznej komisie pre ŠO Prekladateľstvo a tlmočníctvo (Francúzsky jazyk a kultúra, Španielsky jazyk a kultúra):
doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.,  Katedra európskych kultúrnych štúdií, Filozofická fakulta UMB, ludmila.meskova@umb.sk

Aktualizované: 07. 09. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry