RSS RSS print

ŠVA v ak. roku 2015/2016

Dňa 5. 4. 2016 sa uskutočnila na Filozofickej fakulte UMB Študentská vedecká konferencia. Zúčastnení študenti prezentovali svoje práce ŠVA v jednotlivých sekciách. Do sekcie otvorenej na našej katedre (Románske jazyky a kultúry) sa prihlásili 3 študenti, z rôznych študijných programov a stupňov štúdia. Každý zo zúčastnených študentov zastupoval iný románsky jazyk (francúzsky, španielsky, taliansky). Všetky tri prezentácie dosahovali primeranú vedeckú úroveň, svojimi témami zaujali členov komisie aj prítomné publikum. Každá prezentácia tak bola obohatená o diskusiu, kde si autori prác mohli vypočuť okrem konštruktívnej kritiky zo strany oponentov aj odporúčania či spätnú väzbu od ostatných členov komisie a vyučujúcich prítomných v publiku. Komisia sa na základe prezentácii a posudkov, s prihliadnutím na rôznorodú úroveň štúdia a znalostí prihlásených študentov, rozhodla udeliť tri druhé miesta. Ani jedna práca podľa nej nespĺňala kritéria víťaza, ale na druhej strane ocenila kvalitu jednotlivých prác, vynaloženú námahu a odvahu autorov. Jediným negatívnym prvkom tohtoročnej ŠVA bol slabší záujem zo strany študentov, ktorý sa prejavil nielen v ich aktívnej účasti ale aj v pasívnom zastúpení v publiku.

Prihlásení študenti:

Bc. Miroslav Adamčiak (Učiteľstvo Aj-Fj, 1. roč. Mgr.)

Petra Jančigová (Aj-Tj (PT), 3. roč. Bc.)

Andrea Kučeráková (Aj-Šj (PT), 2. roč. Bc.)


Všetky informácie, materiály (prihláška, abstrakt) a Smernica 1/2013 sa nachádzajú v časti:
http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-vedu-a-doktorandske-studium/sva/

 
 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry