RSS RSS print

UAP - Pedagogická prax študentov FJ

 Pedagogická prax študentov učiteľstva sa realizuje v magisterskom stupni štúdia za účelom prepojenia teórie s praxou.

V ZS 1. roč. Mgr. študenti absolvujú tzv. náčuvovú prax (1 hod. týždenne), počas ktorej pozorujú pedagogický výkon cvičného učiteľa / cvičnej učiteľky v triede a svoje pozorovania zaznamenávajú do náčuvových hárkov. V LS 1. ročníka a v ZS 2. ročníka študenti okrem náčuvov sami učia pod dohľadom cvičného učiteľa, didaktika katedry a ostatných spolužiakov zo skupiny (minimálne 2 výstupy/sem. – výstupová / priebežná prax, 1 vyučovacia hodina /týždenne + rozbor). Na začiatku letného semestra v 2. roč. Mgr. je predpísaná tzv. súvislá prax z oboch aprobačných predmetov, trvajúca 2 týždne.

Náčuvovú a priebežnú pedagogickú prax organizujú katedry v súčinnosti so študijným oddelením, súvislú prax si zariaďujú študenti sami podľa pokynov študijného oddelenia a didaktikov katedier.

Zodpovedné za pedagogickú prax:
doc. PhDr. Elena Baranová, tel. kontakt: 446 5129, email: elena.baranova@umb.sk
Mgr. Lucia Ráčková, tel. kontakt: 446 5142, email: lucia.rackova@umb.sk

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry