RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Valenčné potencie slovies v kontraste

Verb Valency Potentials in Contrast

Estudios de morfología nominal: lenguas paleohispánicas e indoeuropeas antiguas

Studies in nominal morphology: Paleohispanic languages ​​and ancient Indo-European languages

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy

Language feminization in Francophone countries: current status and mutual influences

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Centrum univerzitných úspechov

Jazyková rozmanitost a komunikace

Linguistic diversity and communication

Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy

Tandem, bilingualism and construction disciplinary knowledge: French as a foreign language and professional French in the contact with languages in Central and Eastern Europe

Tandem, bilinguisme et construction de savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Cieľom projektu je vypracovať metodológiu prípravy gramatiky slovenského jazyka so zreteľom na aktuálne prístupy k prezentácii gramatiky u francúzskych a frankofónnych lingvistov. Má pripraviť pôdu pre širšiu výskumnú iniciatívu ...

Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa

Contrastive research of grammatical metalanguage: verb terminology

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

POSTMODERNÉ TENDENCIE V ZOBRAZOVANÍ PRIESTORU VO FRANCÚZSKEJ, SLOVENSKEJ A ŠPANIELSKEJ PRÓZE

Postmodern tendencies in the description of area in the French, Slovak and Spanish prose

Projekt je zameraný na výskum poetiky priestoru vo francúzskej, slovenskej a španielskej postmodernej próze. Východiskom projektu je fakt, že priestor nadobúda špecifické funkcie (ide tu najmä o predpoklad možných dekonštruktívnych ...

PROCES INTERNACIONALIZÁCIE V ŠPANIELSKO-SLOVENSKEJ ŠPORTOVEJ TERMINOLÓGII VO VYBRANÝCH LOPTOVÝCH HRÁCH (BASKETBAL, FUTBAL, HÁDZANÁ, VOLEJBAL)

The process of internationalisation in Spanish-Slovak sports terminology in certain ball games (basketball, futball, handball, volleyball)

Primárnym cieľom projektu bude vypracovanie časti dvojjazyčného (španielsko- slovenského) slovníka športovej terminológie, ktorý zatiaľ na Slovensku absentuje.

ZLATÝ VEK ŠPANIELSKEJ LITERATÚRY - ZROD TROCH UNIVERZÁLNE ZNÁMYCH ARCHETYPOV

The golden age of Spanish literature - the birth of the three generally known archetypes

Vedecký projekt je zameraný na štúdium troch univerzálne známych archetypov - pikaro, donkichot, donchuan, ktoré prenikli do svetovej literatúry a spoločenského povedomia ako dôsledok výrazného svetového úspechu.

ISTEPEC – Intercultural studies for Teacher Education to Promote European Citizenship

COMENIUS 2.1. (GRANT na mobility študentov)

ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)

Príprava učiteľov v oblasti interkulturality, európskej kultúrnej identity a európskeho občianstva.

SOCRATES LINGUA 2 ALPCU: Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)

Learn the languages of the countries applying for EU membership

Projekt zameraný na vypracovanie interaktívnych učebníc bulhračiny, slovenčiny a slovinčiny pre frankofónnych používateľov.

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new Intercultural Europe

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia - projekt NGE - CCF-2C2-501, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.

Realizácia postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry