RSS RSS print

FJ / Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Les discussions en direct sur Internet : énonciation et graphie = Internetové diskusie. Akt prehovoru a spôsob jeho zápisu / Katarína Chovancová ; rec. Karel Sekvent, Ľudmila Mešková. Volume 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008. - 114 s. - ISBN 978-80-8083-627-6. [CHOVANCOVÁ, Katarína (100%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - SEKVENT, Karel (rec.)]
Ohlasy:
1. [2] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Niekoľko poznámok k vzťahom medzi pojmami arbitrárnosť, motivovanosť a konvenčnosť jazykového znaku. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, vol. 5, no. 2, pp. 4-9., Scopus
2. [5] LAZAR, Jan. Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet - Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp. In Studia Romanistica. ISSN 1803-6406, 2011, vol. 11, no. 2, pp. 109-110.
3. [3] LAZAR, Jan. Les anglicismes dans le discours électronique médié. In Studia Romanica Posnaniensia. ISSN 0137-2475, 2012, vol. 39, no. 4, pp. 61-69.
4. [3] LAZAR, Jan. Quelques observations sur les néographies phónetisantes en français tchaté. In Linguistica Pragensia. ISSN 0862-8432, 2012, iss. 1, pp. 18-28.
5. [3] LAZAR, Jan. Tintin22, Sarkoo, Domi at d' autres... à propos des anthroponymes formant les pseudonymes. In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2013, vol. 25, no. 1, pp. 15-20.
6. [3] LAZAR, Jan. À propos des connecteurs textuels dans le discours électronique médié. In Spójność tekstu specjalistycznego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, 2014. ISBN 978-83-64020-22-3, s. 63-68.
7. [3] LAZAR, Jan. À propos des pratiques scriptulares dans des corpus générationnellement opposés. In Studia Romanistica. ISSN 1803-6406, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 43-51.

AAB02 Les discussions en direct sur Internet : aspects pragmatiques / Katarína Chovancová ; rec. Ľudmila Mešková, Karel Sekvent. Volume 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 138 s. - ISBN 978-80-8083-785-3. [CHOVANCOVÁ, Katarína (100%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - SEKVENT, Karel (rec.)]
Ohlasy:
1. [5] LAZAR, Jan. Katarína Chovancová (2008, 2009), Les discussions en direct sur internet - Énonciation et graphie, Aspects pragmatiques, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. ISBN 978-80-8083-627-6. 112 pp. ISBN 978-80-8083-785-3. 138 pp. In Studia Romanistica. ISSN 1803-6406, 2011, vol. 11, no. 2, pp. 109-110.
2. [3] LAZAR, Jan. Les anglicismes dans le discours électronique médié. In Studia Romanica Posnaniensia. ISSN 0137-2475, 2012, vol. 39, no. 4, pp. 61-69.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese = Interculturalité en tant que "valeur ajoutée" dans le processus éducatif / Katarína Chovancová. In Európa v škole = Enseigner l'Europe / zost. Gilles Rouet, Katarína Chovancová ; rec. Alain Fleury, Vlasta Křečková. - Nitra : Enigma, 2008. - ISBN 978-80-89132-58-4. - S. 181-199.
Ohlasy:
1. [3] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Faire vivre les identités francophones : actes du XIIe Congrés mondial de la FIPF, Québec 21-25 Juillet 2008. [S.l.] : Federation internationale des professeurs de Français, 2008. S. 67-76.
2. [4] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Bulletin no. 30 : avec le soutien de l´Ambassade de France á Bratislava. Nitra : SAUF, 2009. S. 18-24.
3. [4] TURANOVÁ, Michaela. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, pp. 15-27.
4. [3] VESELÁ, Dagmar. Tlmočenie ako sprostredkovaná interkultúrna komunikácia. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-075-4, s. 247-250.
5. [3] KLIMOVÁ, Katarína - SLIAČANOVÁ, Veronika. Kultúra - most či bariéra vzájomnej komunikácie? : (reflexia dvoch románskych kultúr na Slovensku). In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. ISBN 978-80-7414-074-7, s. 123-128.
6. [4] PÁLKOVÁ, Janka. Kultúra a interkultúra. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. ISBN 978-80-557-0039-7, s. 62-70.
7. [4] MICHELČÍKOVÁ, Lenka. Les techniques non traditionnelles dans l´enseignement de la prononciation française. In Cadifleslaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, pp. 37-54.
8. [4] BÍROVÁ, Jana. Quelques pratiques de classe de l´enseignement de la prononciation. In Cadifleslaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, pp. 55-76.
9. [4] ANDREJČÁKOVÁ, Monika. Quelques difficultés des locuteurs slovaques dans l´apprentissage du français : plan phonématique. In Cadifleslaves. ISSN 1337-9283, 2008, vol. 1, no. 1, pp. 12-21.
10. [4] BÁLINTOVÁ, Helena. Učiteľ 21. storočia vo svete jazyka a kultúry. In Učiteľ pre školu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-823-2, s. 82-89.
11. [3] BÁLINTOVÁ, Helena - PÁLKOVÁ, Janka. Manažér európskej kultúrnej politiky. In Praxe a stáže studentů vysokých škol : sborník - prezentace - fotogalerie. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4760-0, s. 21-26.
12. [3] BÁLINTOVÁ, Helena. From secondary school to university : the development of secondary school educational system in the last 20 years. In Les Universités en Europe Centrale. 20 ans apres. Brusel : Bruylant, 2011. ISBN 978-2-8027-2933-4, s. 125-136.
13. [4] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Otázniky a perspektívy jazykovej politiky Európskej únie 21. storočia. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 45-78.
14. [4] ŠPERKOVÁ, Paulína. Kultúra a interkulturalita cez literatúru. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 159-180.
15. [4] SLATINSKÁ, Anna. Foreign Language Teaching and Creation of European Citizenship through the Means of Intercultural Communication in the Context of Multimedia. In Cudzie jazyky a kultúry v škole 9 : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 13. - 14. apríla 2012 v Nitre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012. ISBN 978-80-558-0184-1, s. 115-123.
16. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Apprendre le slovaque par le biais du français. In Sens public : revue internationale [online]. 2009, č. 10, s. 3-9 [cit. 2014-03-17]. ISSN 1767-9397. Dostupné na: <http://www.sens-public.org/spip.php?article658>
17. [4] KLIMOVÁ, Katarína - KREJČÍ, Katarína. Využitie destinačných webov vo vyučovaní reálií a interkultúrnej komunikácie : (na príklade talianskeho jazyka). In Language, literature and culture in education 2015 : international conference proceedings, Nitra, 14 - 16 May 2015 [CD-ROM]. Nitra : SlovakEdu, 2015. ISBN 978-80-971580-6-4, s. 47-52.
18. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Cultural differences between Western Europe and the former Eastern bloc. In Culture and paradiplomatic identity : instruments in sustaining EU policies. Cambridge : Cambridge Scholar Publishing, 2016. ISBN 978-1-4438-8734-2, pp. 81-94.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Service learning : inovatívna stratégia učenia (sa) : (vysokoškolská učebnica) / Alžbeta Brozmanová Gregorová ... [et al.] ; rec. Monika Bosá, Zlata Vašašová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 200 s. [10,50 AH]. - ISBN 978-80-557-0829-4
[BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta (20%) - BARIAKOVÁ, Zuzana (15%) - HEINZOVÁ, Zuzana (15%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (4%) - KOMPÁN, Jaroslav (1%) - KUBEALAKOVÁ, Martina (15%) - NEMCOVÁ, Lívia (10%) - ROVŇANOVÁ, Lenka (10%) - ŠOLCOVÁ, Jana (5%) - TOKOVSKÁ, Miroslava (5%) - BOSÁ, Monika (rec.) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (rec.)]. - Publikácia vychádza v rámci projektu ITMS 26110230077 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (projekt je financovaný zo zdrojov EÚ).
Ohlasy:
1. [4] VASKA, Ladislav. Študentská supervízia a praktické vzdelávanie v odbore sociálna práca. Bratislava : Iris, 2015. [191] s. ISBN 978-80-89726-49-3.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník : Terminología de los verbos : diccionario enciclopédico eslovaco-español-francés-italiano : Terminologie des verbes : dictionnaire encyclopédique slovaque-espagnol-français-italien : Terminologia dei verbi : dizionario enciclopedico slovacco-spagnolo-francese-italiano / Paolo Di Vico ... [et al.] ; hlavná red. Katarína Chovancová ; rec. Massimo Arcangeli, Petr Čermák, Amr Helmy Ibrahim, Nicol Jančoková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3
[DI VICO, Paolo (5%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (11%) - HOLEŠ, Jan (2%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (17%) - KLIMOVÁ, Katarína (9%) - KLINCKOVÁ, Jana (11%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (16%) - OČENÁŠ, Ivan (8%) - PAPPOVÁ, Petra (2%) - RAŠOVÁ, Dominika (1%) (aut. upr. diela) - SLIAČANOVÁ, Veronika (7%) - VESELÁ, Dagmar (6%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (5%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zodp. red.) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - ČERNÁK, Petr (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - JANOČKOVÁ, Nicol (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] PLEŠKO, Martin. Slovesá v kontraste. In XLinguage.eu : european scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, č. 2, s. 49-50.
2. [5] ŠLECHTA, Petr. Chovancová, Katarína (ed.) (2011), Terminológia slovies, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 224 pp. In Romanica Olomucensia. ISSN 0231-634X , 2012, vol. 24, no. 1, pp. 83-84.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Outils de linguistique pragmatique : (texty a cvičenia) / Katarína Chovancová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 79 s. - ISBN 978-80-557-0209-4.

BCI02 Syntaxe du français [Syntax francúzštiny] : exercices / Elena Baranová, Katarína Chovancová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 117 s. - ISBN 978-80-557-0164-6. [BARANOVÁ, Elena (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [3] LAZAR, Jan. Exercices de grammaire. Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-7368-797-7.

BCI03 Syntaxe du français : exercices : rozšírená a upravená verzia / Elena Baranová, Katarína Chovancová ; rec. Jan Holeš, Eva Švarbová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - 125 s. - ISBN 978-80-557-0466-1. [BARANOVÁ, Elena (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠVARBOVÁ, Eva (rec.)]

BCI04 La syntaxe du français : en 50 leçons - exercices / Elena Baranová, Katarína Chovancová ; rec. Jan Holeš, Eva Švarbová. - 3. rozš. a dopln. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 151 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-557-0733-4. [BARANOVÁ, Elena (60%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (40%) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠVARBOVÁ, Eva (rec.)]

BCI05 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / Katarína Chovancová ... [et al.] ; rec. Ján Chorvát, Darina Veverková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (13%) - KREŠÁKOVÁ, Viera (5%) - KUBEKOVÁ, Janka (10%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (5%) - ROSENBAUM, Christoph (12%) - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia (10%) - SCHMITT, François (9%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (24%) - CHORVÁT, Ján (rec.) - VEVERKOVÁ, Darina (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - Univerzita Mateja Bela : Fakulta humanitných vied, Katedra románskych štúdií, 2007. - ISBN 978-80-8083-459-3

FAI02 Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - 2. doplnené vydanie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. - 245 s. - ISBN 978-80-8083-492-0

FAI03 Európa v škole = Enseigner l'Europe / zost. Gilles Rouet, Katarína Chovancová ; rec. Alain Fleury, Vlasta Křečková. - 1. vyd. - Nitra : Enigma, 2008. - 424 s. - ISBN 978-80-89132-58-4
[ROUET, Gilles (50%) (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) (zost.) - FLEURY, Alain (rec.) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] PÁLKOVÁ, Janka. Formovanie európskeho občianstva multikultúrnym vzdelávaním. In Problémy formovania európskeho občianstva : zborník recenzovaných prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2009. ISBN 978-80-552-0305-8, s. 159-165.
2. [4] PÁLKOVÁ, Janka. Medzikultúrny dialóg v európskom vysokoškolskom priestore. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru. Bratislava : Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 100-105.

FAI04 Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 498 s. [24,90 AH]. - ISBN 978-80-8083-858-4
[CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zost.) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠPIČKA, Jiří (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque-français). In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 687-702.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.
3. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

FAI05 Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá, Vladimír Patráš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1
[KRNOVÁ, Kristína (20%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (20%) (zost.) - ARDAMICA, Zorán (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (10%) (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (10%) (zost.) - GOMBALOVÁ, Gabriela (10%) (zost.) - PÁLKOVÁ, Janka (10%) (zost.) - PRŠOVÁ, Eva (10%) (zost.) - MALÁ, Eva (rec.) - PATRÁŠ, Vladimír (rec.) - ROUET, Gilles (rec.) - BARANOVÁ, Elena (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KRŠKO, Jaromír (rec.) - KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - STRAKOVÁ, Zuzana (rec.) - ARDAMICA, Zorán (rec.) - BÁLINTOVÁ, Helena (rec.) - CEMBROWSKA, Justyna (rec.) - DOBRÍK, Zdenko (rec.) - HARDOŠOVÁ, Mária (rec.) - IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana (rec.) - JURČÁKOVÁ, Edita (rec.) - LAUKOVÁ, Jana (rec.) - LIZOŇ, Martin (rec.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (rec.) - OLCHOWA, Gabriela (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.)]

FAI06 Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4
[KRNOVÁ, Kristína (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (zost.) - ARDAMICA, Zorán (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (zost.) - PRŠOVÁ, Eva (zost.) - GOMBALOVÁ, Gabriela (zost.) - PÁLKOVÁ, Janka (zost.) - HURTAJOVÁ, Zuzana (rec.) - JURČO, Milan (rec.) - KAČIUŠKIENÉ, Genovaité (rec.) - KASÁČ, Zdenko (zost.) - KOLLÁROVÁ, Eva (rec.) - ROUET, Gilles (rec.) - GERMUŠKOVÁ, Marta (rec.) - GOLEMA, Martin (rec.) - FRANEK, Ladislav (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.) - HRUŠKA, František (rec.) - KRNOVÁ, Kristína (rec.) - KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica (rec.) - PRANDO, Patrizia (rec.) - ARDAMICA, Zorán (rec.) - BIELIKOVÁ, Mária (rec.) - BILOVESKÝ, Vladimír (rec.) - HÖHN, Eva (rec.) - JURČÁKOVÁ, Edita (rec.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.) - ZÁBOJNÍKOVÁ, Hviezdoslava (rec.)]

FAI07 Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - 860 s. [43,12 AH]. - ISBN 978-88-548-3457-6. [ARCANGELI, Massimo (25%) (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (zost.)]
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Ingeborg Bachmannová : poetika a poetologické smerovanie tvorby. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. 120 s. ISBN 978-80-557-0558-3.
2. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

FAI08 Od textu k prekladu VII / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Katarína Chovancová, Zuzana Tuhárska ; rec. Elena Baranová. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012. - 174 s. [8,70 AH]. - ISBN 978-80-7374-094-8
[ĎURICOVÁ, Alena (34%) (editor) - CHOVANCOVÁ, Katarína (33%) (editor) - TUHÁRSKA, Zuzana (33%) (editor) - BARANOVÁ, Elena (rec.)]

FAI09 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / ed. Katarína Chovancová, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) (editor) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (50%) (editor)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Vers une théorisation de la Distinction entre Lóral et L´écrit = Teoretický pohľad na rozdiely medzi hovoreným a písaným prejavom / Katarína Chovancová. In Verbum analecta neolatina : the Journal provides a forum for New Latin and Romance arts, literature and linquistics. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2006. - ISSN 1585-079X. - Roč. 8, č. 1(jún 2006), s. 163-169.
Ohlasy:
1. [3] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Faire vivre les identités francophones : actes du XIIe Congrés mondial de la FIPF, Québec 21-25 Juillet 2008. [S.l.] : Federation internationale des professeurs de Français, 2008. S. 67-76.
2. [3] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Bulletin no. 30 : avec le soutien de l´Ambassade de France á Bratislava. Nitra : SAUF, 2009. S. 18-24.
3. [4] TURANOVÁ, Michaela. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, pp. 15-27.
4. [4] LIGAS, Štefan. Vzdelávací portál a edukačný proces na UMB. In E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP : zborník príspevkov workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8083-410-4, s. 60-70.
5. [4] LIGAS, Štefan. Virtuálne triedy - začiatok e-vzdelávania na UMB. In E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP : zborník príspevkov workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8083-410-4, s. 51-59.

ADE02 Tolérance (des différences), purisme et politique linguistique en Slovaquie et en France. = Tolerancia (rozdielností), purizmus a jazyková politika na Slovensku a vo Francúzsku / Monika Zázrivcová, Katarína Chovancová. - Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=401. In Revue Sens public (International Web Journal). - Association Sens public, 2008. - Č. 3 (2008), s. 1-15. [ZÁZRIVCOVÁ, Monika (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína]
Ohlasy:
1. [3] ŽJERNOVAJA, O.R. - SMIRNOVA, O.A. Problema lingvističeskogo nacionalizma v gosudarstvach - čljenach jevropejskogo sojuza (na primjerje Velikobritanii i Francii). In Meždunarodnye otnašenija politologija regionovedenie vestnik nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo. 2012, no. 3 (1), s. 318-322.

ADE03 Ilot textuel et d'autres formes de la presentation du discours autre dans un corpus de textes de presse / Katarína Chovancová. In Verbum Analecta Neolatina. - Piliscaba : Akadémiai Kiado, 2008. - ISSN 1585-079X. - Roč. X., č. 2 (december 2008), s. 365-374.

ADE04 Europe, espace d'une nouvelle communication / Katarína Chovancová. - Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=656. In Sens public : revue internationale : international webjournal. - ISSN 1767-9397. - Č. 10 (2009), s. 1-13.

ADE05 Économie syntaxique lors de l'interprétation simultanée / Katarína Chovancová. In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136.
Ohlasy:
1. [3] VESELÁ, Dagmar. L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 377-388.

ADE06 Experiences with implementation of service-learning at Matej Bel University in Banská Bystrica / Alžbeta Brozmanová Gregorová ... [et al.]. In European researcher : international multidisciplinary bilingual scientific journal. - Sochi : Academic publishing house Researcher, 2014. - ISSN 2219-8229. - Vol. 77, no. 6-2 (2014), pp. 1182-1188.
[BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta (20%) - BARIAKOVÁ, Zuzana (20%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (20%) - KUBEALAKOVÁ, Martina (20%) - ŠOLCOVÁ, Jana (20%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 La communication médiée / Katarína Chovancová. In Philologia / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. - ISSN 1336-3786. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 23-27.

ADF02 Le nous de commentateur / Katarína Chovancová. In Philologia. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2013. - ISSN 1339-2026. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 9-16.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Sur la théâtralité de la conversation électronique = O divadelnosti elektronickej konverzácie / Katarína Chovancová. In Échanges: créer, intrepréter, traduire, enseigner : sous la direction de Jerzy Lis et Teresa Tomaszkiewicz. - Pruszków k/Łasku : LEKSEM, 2003. - ISBN 83-920286-4-3. - S. 177-184.
Ohlasy:
1. [4] LIGAS, Štefan. Vzdelávací portál a edukačný proces na UMB. In E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP : zborník príspevkov z workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8083-410-4, s. 60-70.
2. [4] LIGAS, Štefan. Virtuálne triedy - začiatok e-vzdelávania na UMB. In E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP : zborník príspevkov z workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-8083-410-4, s. 51-59.

AEC02 Le dictionnaire bilingue slovaque-français et/ou français-slovaque: publics at besoins / Vlasta Křečková, Katarína Chovancová, Monika Zázrivcová. In Le français dans les dictionnaires bilingues / sous la direction Thomas Szende. - Paris : Honoré Champion Éditeur, 2006. - ISBN 2-7453-1503-X. - S. 387-400. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (34%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (33%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (33%)]
Ohlasy:
1. [4] TURANOVÁ, Michaela. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, pp. 15-27.
2. [4] GURA, Radovan. Slovník - tradičný a novodobý pohľad. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 3. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-139-4, s. 77-83.

AEC03 Označovanie a fungovanie nadvetných kontextových jednotiek na odstupňovanie textu v komunikátoch neliterárneho charakteru / Katarína Chovancová. In Od textu k prekladu III / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 72-82.

AEC04 La spatio-temporalité relative des discussions en ligne / Katarína Chovancová. In La Globalisation Communicationnelle: : Enrichissement et Menace pour les langues / zost. Gilles Quentel. - Gdansk : Fundacyja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2009. - ISBN 978-83-7531-137-2. - S. 75-86.

AEC05 Syntaktické posuny pri simultánnom tlmočení / Katarína Chovancová. In Od textu k prekladu IV / zodp. red. Alena Ďuricová ; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 46-54.

AEC06 K pojmovej štruktúre tematickej oblasti "sloveso" / Katarína Chovancová. In Od textu k prekladu V / zodp. red. Alena Ďuricová; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. - ISBN 978-80-7374-091-7. - S. 66-71.
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. L'italiano e lo slovacco. Capitoli di una comparazione linguistica. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [102] s. ISBN 978-80-557-0950-5.

AEC07 Quelques structures a verbe support en slovaque / Katarína Chovancová. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 613-621.

AEC08 Vers une base de données terminologique TermSlov = K terminologickej databáze TermSlov / Katarína Chovancová. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 127-146.

AEC09 Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka / Katarína Chovancová. In Od textu k prekladu IX / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. - ISBN 978-80-7374-119-8. - S. 62-71.
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. L'italiano e lo slovacco. Capitoli di una comparazione linguistica. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [102] s. ISBN 978-80-557-0950-5.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Qui parle à qui dans le tchat: le cadre participatif des échanges sur Internet / Katarína Chovancová. In Etudes françaises en Slovaquie : Colloque international d´études françaises. Volume 9 - 2004. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - ISBN 80-89132-28-6. - S. 15-24.

AED02 Le dispositif éconciatif dans les discussions sur Internet = Výpovedné prostriedky v internetových diskusiách / Katarína Chovancová. In Colloque international d´études françaises Colloque international de traductologie. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - ISBN 80-969175-8-7. - S. 83-92.
Ohlasy:
1. [3] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Faire vivre les identités francophones : actes du XIIe Congrés mondial de la FIPF, Québec 21-25 Juillet 2008. [S.l.] : Federation internationale des professeurs de Français, 2008. S. 67-76.
2. [4] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Bulletin no. 30 : avec le soutien de l´Ambassade de France á Bratislava. Nitra : SAUF, 2009. S. 18-24.

AED03 Bilingválne slovníky (slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské) súčasný stav, používatelia a ich potreby / Monika Zázrivcová, Katarína Chovancová. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II / Editor Alena Ďuricová, rec. Elena Baranová, Ľudmila Mešková. - Univerzita Mateja Bela : Jednota tlmočníkov a prekladateľov ; Banská Bystrica ; Praha, 2004. - ISBN 80-8055-886-8. - S. 111-115. [ZÁZRIVCOVÁ, Monika (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROŠTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie elektronických slovníkov na príklade Le Petit Robert. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-146-7, s. 95-109.
2. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Kritériá hodnotenia elektronických slovníkov. In Odborný jazyk na vysokých školách II. : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 16. února 2006. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. ISBN 80-213-1468-0, s. 139-142.
3. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Práca s francúzskym elektronickým slovníkom "Le Petit Robert". In Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. ISSN 1210-0811, 2005-2006, roč. 49, č. 5, s. 187-190.

AED04 La ponctuation dans les dialogues sur Internet = Interpunkcia v internetových dialógoch / Katarína Chovancová. In Etudes françaises en Slovaquie : Colloque international d´études françaises. - Bratislava : Francúzsky inštitút, 2005. - ISBN 80-89132-32-4. - Vol. 10 (2005), s. 18-37.

AED05 Nouvelles façons d ´ecrire en ligne / Katarína Chovancová. In Universitas Comeniana Philologia XVIII. : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / zodpovedný redaktor Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - ISBN 978-80-223-2429-8. - S. 33-39.

AED06 Les petits mots structurateurs du discours en ligne / Katarína Chovancová. In Philologia XIX / zodp. red. Eva Tkáčiková; rec. Ján Kačala. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - ISBN 978-80-223-2605-6. - S. 11-15.

AED07 Études interculturelles dans la formation des enseignants: expérience ISTEPEC / Katarína Chovancová. In Acta linguistica 7. Language for Specific Purposes and Intercultural Communication Vol. 1. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-791-4. - S. 69-74.
Ohlasy:
1. [5] CALERO-VAQUERA, María Luisa. Mešková, Ľudmia (ed.), Acta Linguistica, Language for Specific Purposes and Intercultural Communication, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2009, náms. 7, 321 pp. y 8, 133 pp. In Revista Española de lingüística. ISSN 0210-1874, 2011, vol. 41, no. 1, pp. 152-154.

AED08 Niektoré prostriedky ekonomizácie vyjadrenia pri simultánnom tlmočení / Katarína Chovancová. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá, Vladimír Patráš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 62-68.
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Tlmočenie z francúzskeho jazyka : texty a cvičenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 136 s. ISBN 978-80-557-0572-9.

AED09 Informatívnosť a intertextualita hlavných správ v situačnom kontexte témy volieb do Európskeho parlamentu 2009 vo verejnoprávnych obrazových elektronických médiách / Katarína Chovancová, Marek Ľupták. In Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. 9. 2010 v Banskej Bystrici : zborník venovaný Vladimírovi Patrášovi / ed. Jana Klincková ; rec. Jana Hoffmannová, Kazimierz Michalewski, Slavomír Ondrejovič. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISBN 978-80-8083-960-4. - S. 261-278.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - ĽUPTÁK, Marek (50%)]
Ohlasy:
1. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. K otázkam časovosti a novosti pri tvorení nových pomenovaní v jazyku politiky. In Od textu k prekladu V. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 142-149.
2. [4] GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. La création néologique et les spécificités du domaine politique. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3011-4, s. 27-39.

AED10 Tematické mapovanie slovenského a francúzskeho televízneho spravodajstva / Katarína Chovancová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0038-0. - S. 130-136.

AED11 Francúzske vytyčovacie syntaktické štruktúry a ich preklad do slovenčiny / Katarína Chovancová. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 321-326.

AED12 Les thémes européens dans les journaux télévisés français et slovaques / Katarína Chovancová. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / vedec. red. Eva Tkáčiková ; rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 67-75.
Ohlasy:
1. [4] MICHELČÍKOVÁ, Lenka. Euroslovenčina: jazykový fenomén v súčasnej spoločnosti. In Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, s. 95-104.
2. [3] SCHMITT, François. Les cultures Française et Slovaque : analyses comparatives de représentations sociales. Louvain-la-Neuve : EME, 2015. [127] s. ISBN 978-2-8066-3251-7.

AED13 Mediálna a mediovaná komunikácia / Katarína Chovancová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 73-78.

AED14 Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa - tlmočníka / Katarína Chovancová, Eva Reichwalderová. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? / ed. Vladimír Biloveský ; rec. Edita Gromová, Anna Valcerová. II., Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0796-9. - S. 88-94.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (50%)]

AED15 Kontextualizovaná gramatika slovenského jazyka pre frankofónne publikum s multimediálnymi doplnkami / Katarína Chovancová. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte - elektronická podpora vzdelávania : recenzovaný vedecký zborník [elektronický zdroj] / ed. Darina Veverková, Zuzana Danihelová, Marek Ľupták ; rec. Katarína Gajdáčová Veselá, Ivica Kolečáni Lenčová. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2015. - ISBN 978-80-228-2797-3. - CD-ROM, s. 47-54.

AED16 "Exolingue" et "médié": Identification des liens interconceptuels / Katarína Chovancová. In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie / ed. Zuzana Puchovská ; rec. Jana Truhlářová, Jana Páleníková. 2. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3897-4. - S. 20-28.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Preklad slovenských kultúrnych reálií v rozpravách v Európskom parlamente = Traduction des références culturelles slovaques dans les débats au sein du Parlement européen / Katarína Chovancová. In Brána jazykov k ľuďom otvorená II = La porte des langues s'ouvre aux hommes II = Ianua ad Linguas Hominesque Reserata II : príspevky z vedeckej diskusie / ed. Elena Melušová, Stanislav Benčič, Diana Jamborová Lemay ; rec. Patrice Pognan, Silvia Pokrivčáková. - Paris : Asiathèque - Maison des Langues du Monde, 2009. - ISBN 978-2-91525596. - S. 379-390.

AFC02 Grammars of Slavic languages for French-speaking public / Katarína Chovancová. In European scientific journal : International scientific forum, 12. – 14. December 2013, Tirana. - Azores : University of the Azores, 2014. - ISSN 1857-7881. - Vol. 2, special edition (2014), pp. 298-305.

AFC03 Intercomprehension as a method of translators' and interpreters' training / Katarína Chovancová.n In SGEM 2014 : conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Education & educational research, Albena, Bulgaria, 3 - 9 September 2014 : conference proceedings / rec. Alessandro Antonietti, Alois Ghergut ... [et al.]. Vol. III. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2014. - ISBN 978-619-7105-24-7. - ISSN 2367-5659. - S. 449-454.

AFC04 Intercomprehension: a concept in evolution / Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová. In SGEM 2014 : conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Education & educational research, Albena, Bulgaria, 3 - 9 September 2014 : conference proceedings / rec. Alessandro Antonietti, Alois Ghergut ... [et al.]. Vol. III. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2014. - ISBN 978-619-7105-24-7. - ISSN 2367-5659. - S. 455-459. [CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Images of Europe on Television: Variety of Intercultural Expressions? = Obrazy Európy v televízii: rôznorodosť interkultúrneho vyjadrenia? / Katarína Chovancová, Marek Ľupták. In Expressions culturelles et Identités européennes = Cultural Expressions and European Identities : international collogue, Banská Bystrica 15.-16. avril 2010 / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3563-2. - S. 179-188.
[CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - ĽUPTÁK, Marek (50%)]

AFD02 Retour à la "communication médiée par ordinateur" / Katarína Chovancová. In Deuxièmes journées des études romanes : section de la Langue et de la Littérature françaises : nouveaux modèles et théories et leur application en linguistique, littérature, traductologie et didactique au cours des vingt dernières années / ed. Jana Truhlářová, rec. Katarína Bendárová, Peter Kopecký. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-89137-82-4. - S. 54-63.

AFD03 Podstatné mená ženského rodu vyjadrujúce funkciu, hodnosť, titul a povolanie vo francúzštine a v slovenčine / Katarína Chovancová. In Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici / ed. Anna Gálisová ; rec. Jana Hoffmannová, Daniela Slančová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0441-8. - S. 146-152.
Ohlasy:
1. [2] PLEŠKO, Martin. Rodové stereotypy v učebniciach francúzštiny ako cudzieho jazyka. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, vol. 5, no. 2, pp. 28-34., Scopus

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEC01 Pour une pragmatique de l'écriture interactive en ligne : le statut de l'énoncé dans le tchat / Katarína Chovancová. In La langue en contexte ; actes du colloque "Représentations du sens lingvistique IV", Helsinki 28-30 Mai 2008 / ed. Eva Havu ... [et al.]. Tome LXXVIII. - Helsinki : Société Néophilologique, 2009. - ISBN 978-951-9040-34-9. - S. 199-211.

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED01 Communication médiée par ordinateur: problémes de définition / Katarína Chovancová. In Actes du 8 Séminaire international d´études doctorales : Prešov 5 - 7 février 2004. - Bratislava : Institut français de Bratislava, 2004. - ISBN 80-969277-2-8. - S. 179-182.

BED02 Problém písomnosti a ústnosti v synchrónnej počítačovo sprostredkovanej komunikácii / Katarína Chovancová. In Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. 4. 2005 v Banskej Bystrici / zost. Eva Čulenová, Ingrid Nosková ; rec. Milena Dvořáková, Nina Bechyňová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-184-X. - S. 182-185.
Ohlasy:
1. [3] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Faire vivre les identités francophones : actes du XIIe Congrés mondial de la FIPF, Québec 21-25 Juillet 2008. [S.l.] : Federation internationale des professeurs de Français, 2008. S. 67-76.
2. [4] BÍROVÁ, Jana et al. Les reformes dans l´enseignement des langues étrangéres en Slovaquuie ne déforment-elles pas le but de l´apprentissage? In Bulletin no. 30 : avec le soutien de l´Ambassade de France á Bratislava. Nitra : SAUF, 2009. S. 18-24.
3. [4] BOHUŠOVÁ, Zuzana. Am Anfang war der Text... : Kulturlinguistische und dolmetschwissenschaftliche Überlegungen zur Ambivalenz der Authentizität. In Wege zu Sprache und Literatur : Festschrift Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Sisák. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-555-0817-7, s. 9-31.

BED03 Dva nástroje dištančného vzdelávania vo vyučovaní jazykov a kultúr / Katarína Chovancová. In E-learningové vzdelávanie na UMB v LMS EKP : zborník príspevkov z workshopu UMB pre výmenu skúseností a realizáciu vzájomných medzifakultných ponúk pre e-learningové vzdelávanie v LMS EKP / ed. Štefan Ligas. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8083-410-4. - S. 34-38.

BED04 Les echanges universitaires en tant que cadres de la sensibilisation interculturelle = Študentská mobilita ako rámec pre vytváranie interkultúrnych postojov / Katarína Chovancová. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. - ISBN 978-80-8083-492-0. - S. 74-79.
Ohlasy:
1. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. La communication entre les profesionnels français et slovaques - différences interculturelles. In TRANS : Internet-Zeitschrift Kulturwissenschaften [online]. 2010, nr. 17 [cit. 2012-03-27]. ISSN 1560-182x. Dostupné na: <http://www.inst.at/trans/17Nr/6-4/6-4_mesakova17.html>
2. [4] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Proposition d' "Enseigner l'Europe" pour un enseignant d'une discipline linguistique (l'exemple de lexicologie). In Enseigner L'Europe. To Teach Europe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. ISBN 978-80-8083-492-0, s. 239-245.
3. [4] ŠPERKOVÁ, Paulína. La littérature et l'interculturalité en classe de langue. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. ISBN 978-80-8083-492-0, s. 222-226.
4. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna komunikácia Francúzov a Slovákov. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 141-158.
5. [3] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Enseigner l'Europe dans une discipline linguistique : l'exemple de la lexicologie. In Sens public : revue internationale [online]. 2009, č. 10, s. 1-11 [cit. 2014-03-17]. ISSN 1767-9397. Dostupné na: <http://www.sens-public.org/spip.php?article668>

BED05 Sur les valeurs de dať en tant que verbe support en Slovaque / Katarína Chovancová. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 134-139. (2009).
Ohlasy:
1. [4] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Práca s termínmi v odbornom preklade. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. ISBN 978-80-557-0153-0, s. 291-299.

BED06 Viacjazyčná jazykovedná terminológia: slovenčina a románske jazyky / Katarína Chovancová, Vlasta Křečková. In Terminologické fórum II. : s ústrednou témou: Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. 12. 2008 Trenčín / ed. Ingrid Cíbiková ; rec. Edita Gromová. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2009. - ISBN 978-80-8075-375-7. - S. [1-6]. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] CÍBIKOVÁ, Ingrid. Terminologický manažment verejnosprávnej tematickej oblasti. Žilina : Žilinská univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-554-0559-9.
2. [4] VALLOVÁ, Elena. Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 68 s. ISBN 978-80-557-0578-1.
3. [4] VALLOVÁ, Elena. Úvod do štúdia terminológie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2015. 77 s. ISBN 978-80-8141-088-8.

BED07 Regards apparentés? (Les résultats des Européennes 2009 dans les journaux télévisés) = Príbuzné pohľady? (Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2009 v televíznom spravodajstve) / Katarína Chovancová. In Parenté/s : actes de la XlVe École doctorale, 16-18 septembre 2010, Prešov / ed. Zuzana Malinovská, ved.red. Sylviane Coyault, rec. Karel Sekvent, Francis Langevin. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. - ISBN 978-80-555-0195-6. - S. 179-186.

BED08 Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii / Katarína Chovancová. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011 / ed. Veronika Deáková, Marek Ľupták ; rec. Zuzana Bohušová. - Zvolen : Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-228-2240-4. - S. 157-161.

BED09 Výskum jazykovednej terminológie = The Scientific Research of Linguistic Terminology / Katarína Chovancová, Vlasta Křečková. In Terminologické fórum III. : zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie "Terminologické fórum III." s ústrednou témou "Quo vadis terminológia?", Trenčín, 4. novembra 2010 / ed. Ingrid Cíbiková ; rec. Alojz Keníž, Michal Dvorecký. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. - ISBN 978-80-8075-478-5. - S. 143-148. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia. Od termínu k frazéme. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch : zborník štúdií v rámci grantovej úlohy KEGA 3/4007/06. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-2553-0, s. 172-183.

BED10 Towards a multilingual database of verb-related terminology = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť / Katarína Chovancová, Jana Klincková. In Natural Language Processing Multilinguality = Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011, proceedings / eds. Daniela Majchráková, Radovan Garabík. - Brno : Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2011. - ISBN 978-80-263-0049-6. - S. 18-29. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - KLINCKOVÁ, Jana (50%)]
Ohlasy:
1. [6] GAJDOŠOVÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Beáta - ŽÁKOVÁ, Adriána. Slovko 2011 : počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť. In Jazykovedný časopis. ISSN 1337-6853, 2011, roč. 62, č. 2, s. 167-171.
2. [4] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie & linguistique. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. 120 s. ISBN 978-80-557-0398-5.
3. [4] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue : slovaque - français. In Philologia. ISSN 1336-3786, 2012, roč. 22, č. 1-2, s. 41-52.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Očenáš, Ivan (2007), Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny. Vývin a korešpondencia ich prvkov / Katarína Chovancová. In Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - ISSN 1803-4136. - Vol. 23, No 2 (2011). Recenzia na: Fónická a grafická sústava spisovnej slovenčiny : vývin a korešpodencia ich prvkov / Ivan Očenáš ; vedec. red. Pavol Odaloš. 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Združenie Pedagóg, Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-409-8
[CHOVANCOVÁ, Katarína (100%)]

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 XLinguae.eu : A trimestrial European scientific Language review / zost. Katarína Chovancová, Božena Horváthová. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2011. - ISSN 1337-8384. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) (zost.) - HORVÁTHOVÁ, Božena (50%) (zost.)]

GII02 Service learning. Pomáhajme (si) navzájom : o stratégii service learning / Alžbeta Brozmanová-Gregorová ... [et al.] ; ed. Marek Stachoň. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013. - 38 s. [BROZMANOVÁ-GREGOROVÁ, Alžbeta (10%) - BARIAKOVÁ, Zuzana (10%) - HEINZOVÁ, Zuzana (10%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (10%) - KOMPÁN, Jaroslav (10%) - KUBEALAKOVÁ, Martina (10%) - NEMCOVÁ, Lívia (10%) - ROVŇANOVÁ, Lenka (10%) - ŠOLCOVÁ, Jana (10%) - TOKOVSKÁ, Miroslava (10%) - STACHOŇ, Marek (editor)] 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

2

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

6

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

2

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

9

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

16

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

4

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

3

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

5

BEC

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1

BED

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

10

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

9

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

2

Súčet

 

73

 

Štatistika: kategória ohlasov

2

Citácie v domácich publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

2

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

30

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

41

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

4

6

Recenzie v domácich publikáciách

2

Súčet

 

79

 

Aktualizované: 30. 9. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry