RSS RSS print

FJ / Křečková Vlasta, doc. PhDr., CSc.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

doc. PhDr. Vlasta Křečková, CSc.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine : vnútrojazykové postupy tvorenia lexikálnych jednotiek novou formálnou štruktúrou / Vlasta Křečková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000. - 111 s. - ISBN 80-8055-399-8
Ohlasy:
1. [3] MOLNÁROVÁ, Eva. Niekoľko poznámok k politickej lexike a jej klasifikácii. In Od textu k prekladu V. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 109-117.
2. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. K otázkam časovosti a novosti pri tvorení nových pomenovaní v jazyku politiky. In Od textu k prekladu 5. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 142-149.
3. [4] ROŠTEKOVÁ, Mária. K možnostiam využitia internetu na hodine cudzieho jazyka. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov 3 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 1. - 3. 2. 2006 [elektronický zdroj]. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. ISBN 80-8069-641-1, s. [1-5].
4. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Eva. K vybraným didaktickým aspektom viacjazyčnosti v odbornom cudzojazyčnom vyučovaní: komparácia skratiek medzinárodných organizácií (prípadová štúdia). In Brána jazykov k ľuďom otvorená 3 : vedecké state. Paris : Národný inštitút východných jazykov a kultúr, Katedra strednej a východnej Európy, 2011. ISBN 978-2-9536153-2-6, s. 137-156.
5. [4] GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. La création néologique et les spécificités du domaine politique. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3011-4, s. 27-39.
6. [4] ROŠTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie elektronických slovníkov na príklade Le Petit Robert. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-146-7, s. 95-109.
7. [3] KORTAS, Jan. Les Hybrides Lexicaux en français contemporain. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. ISBN 83-7326-231-8.
8. [4] KUPČIHOVÁ, Katarína. Les aspects du lexique juridique français. In Philologia XIX : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. ISBN 978-80-223-2605-6, s. 29-34.
9. [4] HAUSER, Július - GURA, Radovan. Dictionnaire franco-slovaque de la communication internationale. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. 194 s. ISBN 80-8080-170-X.
10. [4] ĎURICOVÁ, Alena. Európska únia a spôsob komunikácie medzi justičnými orgánmi. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 4. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-146-7, s. 23-31.
11. [3] GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. A propos de la néologie liée à la dichotomie « centre/peripherie » dans les relations internationales : entre politique et linguistique. In Ouest-est : dynamiques centre-péripherie entre les deux moitiés du continent : la pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales, Travaux de l'Université d'été de Cracovie, 29 août - 4 septembre 2010. Paris : L'Harmattan, 2012. ISBN 978-2-336-29089-8, pp. 411-426.
12. [3] GURA, Radovan. Práca s odborným písaným textom - "Compte Rendu". In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. ISBN 80-7043-424-4, s. 114-118.
13. [3] UVÍROVÁ, Jitka. Les «Euroquelquechoses» ou l'Europe «à toutes les sauces». In Romanica XIV : Compétences nouvelles pour une Europe nouvelle. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Facultas Philosophica Philologica 86. ISBN 80-244-0947-X, s. 99-104.
14. [3] KUPČIHOVÁ, Katarína. Les termes juridiques Français et Slovaques du point de vue de leur formation et de leur motivation. In Verbum Analecta Neolatina. ISSN 1585-079X, 2006, vol. 8, no. 2, pp. 373-383.
15. [5] RADIMSKÝ, Jan. Vlasta Křečková: Tvorenie pomenovaní v súčasnej francúzštine. In Echo des études romanes : revue semestrielle de linguistique et littératures romanes. ISSN 1801-0865, 2005, vol. 1, no. 2, pp. 87-88.
16. [4] GURA, Radovan. Práca s odborným písaným textom à la française. In Analytické sondy do textu 2 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19. apríl 2005 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-184-X, s. 116-121.
17. [3] GURA, Radovan. Frankofónia. In Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 19. - 20. září 2005. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. Scientific Papers : sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická, supplement 14, série C. ISBN 80-7194-893-4, s. 65-71.
18. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Používanie skratiek vo francúzskom jazyku slovenskými študentmi. In Interkulturní dimenze ve výuce cizích jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference, která se konala ve dnech 19. - 20. září 2005. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2006. Scientific Papers : sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, Fakulta filozofická, supplement 14, série C. ISBN 80-7194-893-4, s. 203-210.
19. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Kritériá hodnotenia elektronických slovníkov. In Odborný jazyk na vysokých školách 2 : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 16. února 2006. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. ISBN 80-213-1468-0, s. 139-142.
20. [3] MOLNÁROVÁ, Eva. Prejav jazykovej ekonómie v odbornom jazyku ruštiny v porovnaní so slovenčinou. In Odborný jazyk na vysokých školách 2 : sborník prací z mezinárodní konference Praha, 16. února 2006. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. ISBN 80-213-1468-0, s. 105-108.
21. [3] RADIMSKÝ, Jan. Les composés italiens actuels. Paris : CRL, 2006. 270 s. ISBN 2-9526027-0-0.
22. [4] GURA, Radovan. Slovník - tradičný a novodobý pohľad. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 3. Banská Bystrica ; Praha: Univerzita Mateja Bela, Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-139-4, s. 77-83.
23. [3] MOLNÁROVÁ, Eva - ROŠTEKOVÁ, Mária. Didaktické aspekty používania skratiek medzinárodných organizácií v odbornom jazyku. In Odborný jazyk na vysokých školách 3 : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 15. února 2007. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2007. ISBN 978-80-213-1615-7, s. 120-123.
24. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Práca s francúzskym elektronickým slovníkom "Le Petit Robert". In Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. ISSN 1210-0811, 2005-2006, roč. 49, č. 5, s. 187-190.
25. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária - MOLNÁROVÁ, Eva. K porovnaniu skratiek medzinárodných organizácií. In Odborný jazyk na vysokých školách 4 : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 11. února 2008. Praha : Česká zemědelská univerzita, 2008. ISBN 978-80-213-1750-5, s. 169-172.
26. [3] MOLNÁROVÁ, Eva - ROŠTEKOVÁ, Mária. Abreviácia v terminológii a terminológia v abreviácii. In Od textu k prekladu 3. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. ISBN 978-80-7374-089-4, s. 144-148.
27. [4] MOLNÁROVÁ, Eva. Internacionalizácia terminológie v ruštine. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-146-7, s. 63-69.

AAB02 Terminologie & Linguistique : construction des ensembles terminologiques bilingues (slovaque - français) / Vlasta Křečková ; rec. Katarína Chovancová, Amr Helmy Ibrahim, Patrice Pognan. - 1.vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - 115 s. - ISBN 978-80-557-0398-5. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (100%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - POGNAN, Patrice (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sémantické prieniky. In XLinguae : European scientific language journal. ISSN 1337-8384, June 2013, vol. 6, no. 3, pp. 103-104.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Terminologie de l'écologie et de l'environnement: formation des unités terminologiques en français et en slovaque contemporains / Vlasta Křečková. In Zborník katedier cudzích jazykov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. / vedec. red. Elena Baranová, zost. Milan Štulajter ; rec. Z. Kasáč, J. Chorvát ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996. - ISBN 80-88825-73-3. - S. 50-73.

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 Découvrir et pratiquer LE SLOVAQUE = Spoznajte a naučte sa SLOVENČINU / Elena Baranová, Vlasta Křečková, Diana Lemay, Patrice Pognan. - Paris : Inalco / Langues & Mondes - L´Asiatheque, 2007. - 165 s. : učebnica + CD-ROM. - ISBN 978-2-91-525546-1
[BARANOVÁ, Elena (22%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (30%) - LEMAY, Diana (26%) - POGNAN, Patrice (22%)]
Ohlasy:
1. [4] ROUET, Gilles. Le Français à l'université en Slovaquie : passion et pragmatisme. In Philologia XVIII : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. ISBN 978-80-223-2429-8, s. 9-12.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
3. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník : Terminología de los verbos : diccionario enciclopédico eslovaco-español-francés-italiano : Terminologie des verbes : dictionnaire encyclopédique slovaque-espagnol-français-italien : Terminologia dei verbi : dizionario enciclopedico slovacco-spagnolo-francese-italiano / Paolo Di Vico ... [et al.] ; hlavná red. Katarína Chovancová ; rec. Massimo Arcangeli, Petr Čermák, Amr Helmy Ibrahim, Nicol Jančoková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3
[DI VICO, Paolo (5%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (11%) - HOLEŠ, Jan (2%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (17%) - KLIMOVÁ, Katarína (9%) - KLINCKOVÁ, Jana (11%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (16%) - OČENÁŠ, Ivan (8%) - PAPPOVÁ, Petra (2%) - RAŠOVÁ, Dominika (1%) (aut. upr. diela) - SLIAČANOVÁ, Veronika (7%) - VESELÁ, Dagmar (6%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (5%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zodp. red.) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - ČERNÁK, Petr (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - JANOČKOVÁ, Nicol (rec.)
Ohlasy:
1. [6] PLEŠKO, Martin. Slovesá v kontraste. In XLinguage.eu : european scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, č. 2, s. 49-50.
2. [5] ŠLECHTA, Petr. Chovancová, Katarína (ed.) (2011), Terminológia slovies, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 224 pp. In Romanica Olomucensia. ISSN 0231-634X , 2012, vol. 24, no. 1, pp. 83-84.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Francúzsky jazyk : učebné texty a cvičenia pre študentov DF a LF / Vlasta Křečková. - 1. vydanie. - Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1986. - 288 s. - ISBN 85-1508-86
Ohlasy:
1. [5] STAVINOHOVÁ, Zdeňka. Vlasta Křečková, Francúzsky jazyk. Učebné texty a cvičenia pre študentov VŠLD. In Cizí jazyky ve škole. 1986/1987, roč. 30, č. 10, s. 467-468.

BCI02 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / Katarína Chovancová ... [et al.] ; rec. Ján Chorvát, Darina Veverková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (13%) - KREŠÁKOVÁ, Viera (5%) - KUBEKOVÁ, Janka (10%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (5%) - ROSENBAUM, Christoph (12%) - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia (10%) - SCHMITT, François (9%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (24%) - CHORVÁT, Ján (rec.) - VEVERKOVÁ, Darina (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied UMB : sekcia filologická. Č. 1 / zost. Helena Bálintová ... [et al.] ; rec. Vladimír Petrík, Ľudovít Tito ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997. - 220 s. - ISBN 80-8055-080-8. [BÁLINTOVÁ, Helena (zost.) - BOĎOVÁ, Tatiana (zost.) - ĎURICOVÁ, Alena (zost.) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (zost.) - PETRÍK, Vladimír (rec.) - TITO, Ľudovít (rec.)]

FAI02 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe : zborník referátov z medzinárodného seminára 2.-3.10.2002 Banská Bystrica. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. - 1 CD-Rom. [PACHOLÍK, Jan (zost.) - PACHOLÍK, Otto (zost.) - ĎURICOVÁ, Alena (editor) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (editor)]
Ohlasy:
1. [3] VAJÍČKOVÁ, Mária. Potenciálne vzťahy ekvivalencie vo frazeológii na pozadí nemčiny a slovenčiny z translatologického hľadiska. In Od textu k prekladu. Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006. ISBN 80-7374-040-0, s. 118-123.

FAI03
Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 2 / Vedec. red. Zuzana Hurtajová; Zost. Helena Bálintová, Tatiana Boďová, Alena Ďuricová, Zuzana Hurtajová, Vlasta Křečková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - 308 s. : Res., bibliogr. odkazy. - ISBN 80-8055-171-5. [HURTAJOVÁ, Zuzana (editor) - BÁLINTOVÁ, Helena (zost.) - BOĎOVÁ, Tatiana (zost.) - ĎURICOVÁ, Alena (zost.) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (zost.)]

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACC01 Communication interculturelle entre Slovaques et Français = Interkultúrna komunikácia medzi Slovákmi a Francúzmi / Vlasta Křečková. In Parlons slovaque : une langue slave. - Paris : L´Harmattan, 2009. - ISBN 978-2-296-10619-2. - S. 229-270.

ACC02 Lexique = Lexika / Vlasta Křečková. In Parlons slovaque : une langue slave. - Paris : L´Harmattan, 2009. - ISBN 978-2-296-10619-2. - S. 271-360.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Francúzština v Kanade a jej lexikálne zvláštnosti / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky. - Roč. 42, č. 5-6 (1998/1999), s. 84-87.

ADE02 Analýza terminologických potrieb prekladateľov na Slovensku / Vlasta Křečková, Anna Dovčiaková. In ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 12, č. 59(2001), s. 12-13. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%) - DOVČIAKOVÁ, Anna (50%)]

ADE03 Terminológia a informatika: terminologické databázy / Vlasta Křečková. In ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 12, č. 59(2001), s. 10.
Ohlasy:
1. [4] FRANCISCI, Cyril. Elektronické komunikácie a anglicko-slovenský výkladový slovník. In Odborný preklad 4 : materiály zo seminára Informačné technológie a ich terminológia, Budmerice. Bratislava : AnaPress, 2009. ISBN 80-89137-57-2, s. 5-12.

ADE04 Les structures formelles des dénominations terminologiques de sylviculture en français et en slovaque contemporains / Vlasta Křečková. In Parallèles. - Genève : Université de Genève, 1993. - Hiver 1993-1994, č. 15 (1993), s. 20-29.

ADE05 Apprendre le slovaque par le biais du français / Vlasta Křečková. - Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/spip.php?article658. In Sens public : revue internationale : international webjournal. - ISSN 1767-9397. - Č. 10 (2009), s. 3-9.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Terminologie grammaticale bilingue: slovaque - français / Vlasta Křečková. In Philologia / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. - ISSN 1336-3786. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 41-52.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Les tendances de la néologie terminologique en français contemporain = Neológia v terminológii súčasnej francúzštiny / Vlasta Křečková. In Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - S. 61-70.
Ohlasy:
1. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. K otázkam časovosti a novosti pri tvorení nových pomenovaní v jazyku politiky. In Od textu k prekladu V. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. ISBN 978-80-7374-091-7, s. 142-149.
2. [4] GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. La création néologique et les spécificités du domaine politique. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. ISBN 978-80-223-3011-4, s. 27-39.
3. [3] GURA, Radovan - ROŠTEKOVÁ, Mária. A propos de la néologie liée à la dichotomie « centre/peripherie » dans les relations internationales : entre politique et linguistique. In Ouest-est : dynamiques centre-péripherie entre les deux moitiés du continent : la pluridisciplinarité en pratique dans les sciences humaines et sociales, Travaux de l'Université d'été de Cracovie, 29 août - 4 septembre 2010. Paris : L'Harmattan, 2012. ISBN 978-2-336-29089-8, pp. 411-426.

AEC02 Structures linguistiques des dénominations terminologiques en français et en slovaque / Vlasta Křečková. In Approches contrastives en lexicographie bilingue / sous la direction Thomas Szende. - Paris : Honoré Champion Éditeur, 2000. - ISBN 2-7453-0411-9. - S. 125-133.

AEC03 Lexique slovaque - français de la gastronomie: approche(s) interculturelle(s) = Slovensko-francúzska lexika gastronómie - interkultúrny pohľad / Vlasta Křečková, Jean-Luc Cazenave. In Les écarts culturels dans les dictionnaires bilingues. - Paris : Champion, 2003. - ISBN 2-7453-0870-x. - S. 155-162.
Ohlasy:
1. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Interkultúrna komunikácia Francúzov a Slovákov. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 141-158.
2. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.

AEC04 Le dictionnaire bilingue slovaque-français et/ou français-slovaque: publics at besoins / Vlasta Křečková, Katarína Chovancová, Monika Zázrivcová. In Le français dans les dictionnaires bilingues / sous la direction Thomas Szende. - Paris : Honoré Champion Éditeur, 2006. - ISBN 2-7453-1503-X. - S. 387-400. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (34%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (33%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (33%)]
Ohlasy:
1. [4] TURANOVÁ, Michaela. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, pp. 15-27.
2. [4] GURA, Radovan. Slovník - tradičný a novodobý pohľad. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 3. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-139-4, s. 77-83.

AEC05 Slovenčina ako cudzí jazyk v európskom kontexte / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu / vedec. red. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Eva Homolová, Mária Vajičková. - Praha : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2006. - ISBN 80-7374-040-0. - S. 42-45.

AEC06 Terminológia a príprava prekladateľov odborných textov / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu II. / ed. Alena Ďuricová, vedec. red. Edita Jurčáková, Zuzana Tuhárska. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-047-4. - S. 64-73.
Ohlasy:
1. [3] KUBÁNEK, Michal - ZUBÁKOVÁ, Josefína. Přístupy k výuce terminologie v rámci přípravy překladatelů odborných textů na KAA FF UP v Olomouci. In Terminologické fórum III., s ústrednou témou "Quo vadis terminológia?" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. ISBN 978-80-8075-478-5, s. 73-81.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.

AEC07 Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia : metodológia terminologickej práce / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu III / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 114-126.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-228-2240-4, s. 157-161.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Quelques structures a verbe support en slovaque. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 613-621.
3. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína - KLINCKOVÁ, Jana. Towards a multilingual database of verb-related terminology. In Natural Language Processing Multilinguality : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011, proceedings. Brno : Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2011. ISBN 978-80-263-0049-6, s. 18-29.
4. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sur les valeurs de dať en tant que verbe support en Slovaque. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-858-4, s. 134-139.

AEC08 Slovensko - francúzska jazykovedná terminológia: identifikácia pojmov a modelovanie pojmových systémov / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu IV / zodp. red. Alena Ďuricová ; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 73-83.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína - KLINCKOVÁ, Jana. Towards a multilingual database of verb-related terminology. In Natural Language Processing Multilinguality : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011, proceedings. Brno : Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2011. ISBN 978-80-263-0049-6, s. 18-29.
2. [3] VYHNÁLIKOVÁ, Zuzana. Elektronická terminologická príručka kvalitatívnych znakov dreva. Od textu k prekladu VII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012. ISBN 978-80-7374-094-8, s. 159-168.

AEC09 K harmonizácii pojmov a pojmových systémov pri tvorbe viacjazyčnej databázy jazykovedných termínov / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu V / zodp. red. Alena Ďuricová; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2010. - ISBN 978-80-7374-091-7. - S. 192-100.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-228-2240-4, s. 157-161.

AEC10 Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque-français) / Vlasta Křečková. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 687-702.

AEC11 Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia klasifikácie slovies / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu VII / ed. Alena Ďuricová; vedec. red. Katarína Chovancová, Zuzana Tuhárska ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012. - ISBN 978-80-7374-094-8. - S. 47-58.

AEC12 Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences = Dvojjazyčná (slovensko-francúzska) gramatická terminológia : realizácia ekvivalencie / Vlasta Křečková. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 193-208.

AEC13 Terminologické aspekty prezentácie valencie slovenských slovies vo francúzštine / Vlasta Křečková. In Od textu k prekladu IX / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. - ISBN 978-80-7374-119-8. - S. 81-90.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Le parler francais du Canada = Francúzsky jazyk v Kanade / Vlasta Křečková. In Acta Universitatis Matthiae Belii. Č. 1, Sekcia humanitná. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1994. - ISBN 80-80-8055-080-8. - S. 138-146.

AED02 Le français en Afrique = Francúzština v Afrike : Les particularités du français sur le continent africain : osobitosti francúzštiny na africkom kontinente / Vlasta Křečková. In Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 2 / Vedec. red. Zuzana Hurtajová; Zost. Helena Bálintová, Tatiana Boďová, Alena Ďuricová, Zuzana Hurtajová, Vlasta Křečková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998. - ISBN 80-8055-171-5. - S. 147-162.

AED03 L'expression linguistique de l'aspect en slovaque et en français = Jazykové vyjadrenie vidu v slovenčine a vo francúzštine / Vlasta Křečková. In Philologia XVIII / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - ISBN 978-80-223-2429-8. - S. 93-103.

AED04 Place de la terminologie dans l'enseignement du français de spécialité = Terminológia a vyučovanie odbornej francúzštiny / Vlasta Křečková. In Acta linguistica No 2 : Ekonomika a cudzie jazyky : cudzie jazyky a odborná jazyková výučba v krajinách strednej a východnej Európy / ed. Rudolf Muhr, Katarína Miková ; zost. Anna Zelenková ... [et al.]; rec. Kathleen Lance, Eleonóra Dzuriková. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998. - ISBN 80-8055-028-X. - S. 278-282.
Ohlasy:
1. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila. La phraséologie et la terminologie dans les textes économiques. In Acta linguistica No 3. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1999. ISBN 80-8055-332-7, s. 49-58.
2. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Las expresiones fijas en el francés de los negocios. In Trabajos de lexicografiá y fraseología contrastivas. Granada : Método Ediciones, 2000. ISBN 84-7933-160-7, s. 163-169.

AED05 Špecifiká terminologickej práce v oblasti jazykovedy / Vlasta Křečková. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá, Vladimír Patráš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 69-76.

AED06 Práca s termínmi v odbornom preklade / Vlasta Křečková. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 291-299.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.

AED07 Les piéges du vocabulaire bilingue français - slovaque / Vlasta Křečková. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / vedec. red. Eva Tkáčiková ; rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 103-114.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 L´interculturel dans l´apprentissage des langues étrangères: le cas du slovaque et du français = Interkultúrny aspekt pri vyučovaní cudzích jazykov : slovenský jazyk a francúzsky jazyk / Vlasta Křečková. In Brána jazykov k ľuďom otvorená II = La porte des langues s'ouvre aux hommes II = Ianua ad Linguas Hominesque Reserata II : príspevky z vedeckej diskusie / ed. Elena Melušová, Stanislav Benčič, Diana Jamborová Lemay ; rec. Patrice Pognan, Silvia Pokrivčáková. - Paris : Asiathèque - Maison des Langues du Monde, 2009. - ISBN 978-2-91525596. - S. 399-406.

AFC02 Terminologie grammaticale et perception de la langue slovaque par le public francophone = Gramatická terminológia v percepcii slovenského jazyka frankofónnym publikom / Vlasta Křečková. In Ianua ad linguas hominisque reserata IV. = Brána jazykov k ľudom otvorená IV. = La porte des langues s´ouvre aux hommes IV. : colloque organisé par l'INALCO, Section d'études slovaques, Paris, 13 janvier 2012 / vedec. red. Elena Melušová, Stanislav Benčič ; rec. Štefan Povchanič, Diana Jamborová Lemay. - Paris : INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), 2012. - ISBN 978-2-9536153-3-3. - S. 63-73.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Le francais et les francais: diversité du francais dans le monde francophone / Vlasta Křečková. In Etudes françaises en Slovaquie 1996. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - ISBN 80-888-68-23-8. - S. 33-38.

AFD02 Informácie v terminologických databázach a ich využívanie pri preklade odborných textov / Vlasta Křečková. In Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní: Zborník referátov zo seminára Bratislava 26.-27. októbra 2001. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV, 2001. - ISBN 80-224-0692-9. - S. 142-149.
Ohlasy:
1. [3] ĎURICOVÁ, Alena. Niekoľko poznámok k termínom a ich vlastnostiam. In Národní knihovna : knihovnická revue. ISSN 0862-7487, 2003, roč. 14, č. 4, s. 233-235.

AFD03 Néologie de forme en français contemporain: quelques observations et réflexions sur les composés par abrégement = Slovotvorba v súčasnej francúzštine: slovotvorný postup skladania skrátených základov / Vlasta Křečková. In Etudes francaises en Slovaquie. Volume 4 - 1999. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 2000. - ISBN 80-88868-63-7. - S. 25-31.

AFD04 Recherche d'équivalents en terminographie bilingue / Vlasta Křečková. In Etudes françaises en Slovaquie. - Bratislava : Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1999. - ISBN 80-88868-55-6. - Volume 3, s. 68-76.
Ohlasy:
1. [4] KOPECKÝ, Peter. Identifikácia inhibítorov pri ekvivalentácii francúzskych politologických a právnických textov EÚ v slovenčine. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-139-4, s. [96-106].
2. [3] BUBÁKOVÁ, Júlia. Le besoin d´un enseignement du français de spécialité pour les futurs traducteurs. In Études françaises dans la société du XXI siècle : défis et perspectives. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2011. ISBN 978-83-60178-98-0, s. 25-30.

AFD05 Enseigner les "petites" langues en Europe : le slovaque = Vyučovanie "malých" jazykov v Európe : slovenčina / Vlasta Křečková. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. - ISBN 978-80-8083-492-0. - S. 92-98.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Les echanges universitaires en tant que cadres de la sensibilisation interculturelle. In Enseigner L'Europe : actes de colloque international, Banská Bystrica, 13. - 14. septembre 2007. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. ISBN 978-80-8083-492-0, s. 71-77.

AFD06 Terminologie linguistique = Jazykovedná terminológia : Quelques réflexions sur le traitement terminographique bilingue (slovaque-français) / Amr Helmy Ibrahim, Vlasta Křečková. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 151-160. (2009). [IBRAHIM, Amr Helmy (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Význam ekvivalencie v kontrastívnej terminológii. In Cudzie odborné jazyky v kontexte univerzitného štúdia nefilologického zamerania : zborník príspevkov z vedeckého seminára, Zvolen 16. jún 2011. Zvolen : Technická univerzita, 2010. ISBN 978-80-228-2240-4, s. 157-161.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína - KLINCKOVÁ, Jana. Towards a multilingual database of verb-related terminology. In Natural Language Processing Multilinguality : sixth international conference, Modra, Slovakia, 20-21 October 2011, proceedings. Brno : Slovenská akadémia vied, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, 2011. ISBN 978-80-263-0049-6, s. 18-29.
3. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.

AFD07 Multimediálna učebnica slovenčiny ako cudzieho jazyka / Vlasta Křečková. In Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy = Nauczanie języków slowiańskich jako obcych w środowisku slowiańskim - stan obecny a perspektywy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. - 25. 4. 2008 v Banskej Bystrici / ed. Gabriela Olchowa ; rec. Urszula Zydek-Bednarczuk, Vasilij Riabov. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-799-0. - S. 87-93.

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

BDB01 Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský : I. diel A - O / Rudolf Blazsek ... [et al.]. In Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský. - Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1990. - ISBN 80-228-0110-0. - S. 1-514. [BLAZSEK, Rudolf - BOLDYREV, Alexej - DZURENDOVÁ, Emília - DVOŘÁKOVÁ, Danica - GARCÍA BRITO, Mária - JASENSKÁ, Magda - KLAUDOVÁ, Anna - KŘEČKOVÁ, Vlasta - PAULEOVÁ, Denisa - ŠEPETKOVÁ, Miriam - VÁĽKOVÁ, Ljuba]

BDB02 Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský : II. diel P - Ž / Rudolf Blazsek ... [et al.]. In Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský. - Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1990. - ISBN 80-228-0110-0. - S. 1-543. [BLAZSEK, Rudolf - BOLDYREV, Alexej - DZURENDOVÁ, Emília - DVOŘÁKOVÁ, Danica - GARCÍA BRITO, Mária - JASENSKÁ, Magda - KLAUDOVÁ, Anna - KŘEČKOVÁ, Vlasta - PAULEOVÁ, Denisa - ŠEPETKOVÁ, Miriam - VÁĽKOVÁ, Ljuba]

BDB03 Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský : register / Rudolf Blazsek ... [et al.]. In Drevársky prekladový slovník slovensko-česko-anglicko-nemecko-francúzsko-španielsko-ruský. - Zvolen : Vysoká škola lesnícka a drevárska, 1990. - ISBN 80-228-0110-0. - S. 1-405. [BLAZSEK, Rudolf - BOLDYREV, Alexej - DZURENDOVÁ, Emília - DVOŘÁKOVÁ, Danica - GARCÍA BRITO, Mária - JASENSKÁ, Magda - KLAUDOVÁ, Anna - KŘEČKOVÁ, Vlasta - PAULEOVÁ, Denisa - ŠEPETKOVÁ, Miriam - VÁĽKOVÁ, Ljuba]

BDB04 Ekologický výkladový slovník slovensko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský : ochrana prírody a životného prostredia / Danica Dvořáková ... [et al.]. In Ekologický výkladový slovník slovensko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský : ochrana prírody a životného prostredia. - Zvolen : Technická univerzita, 1997. - ISBN 80-228-0591-2. - 214 s.. [DVOŘÁKOVÁ, Danica - HUDÁKOVÁ, Katarína - JASENSKÁ, Magda - KLAUDOVÁ, Anna - KŘEČKOVÁ, Vlasta - LEJSALOVÁ, Oľga - PAULEOVÁ, Denisa]
Ohlasy:
1. [5] SLÁVIKOVÁ, Dagmar. Danica Dvořáková, Katarína Hudáková, Magda Jasenská, Anna Klaudová, Vasta Křečková, Oľga Lejsalová, Denisa Pauleová: Ekologický výkladový slovník slovensko-anglicko-nemecko-francúzsko-ruský. Ochrana prírody a životného prostredia. In ToP (tlumočení-překlad). ISSN 1210-4159, 1997, roč. 8, č. 38, s. 18.

BDB05 Lesnícky výkladový slovník : slovensko-nemecko-anglicko-francúzsko-ruský / Danica Dvořáková ... [et al.]. In Lesnícky výkladový slovník slovensko-nemecko-anglicko-francúzsko-ruský. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1994. - ISBN 80-228-0284-0. - 204 s..[DVOŘÁKOVÁ, Danica - HUDÁKOVÁ, Katarína - JASENSKÁ, Magda - KLAUDOVÁ, Anna - KŘEČKOVÁ, Vlasta - LEJSALOVÁ, Oľga - PAULEOVÁ, Denisa - VÁLKOVÁ, Ljuba]

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01 Prieskum terminologických aktivít v SR - Zoznam terminologických projektov / Vlasta Křečková. 1. časť. In ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 12, č. 56(2001), s. 29.

BDE02 Terminológia, terminologická práca a medzinárodné normy / Vlasta Křečková. In ToP (tlumočení-překlad). - ISSN 1210-4159. - Č. 53(2000), s. 13.
Ohlasy:
1. [4] FRANCISCI, Cyril. Elektronické komunikácie a anglicko-slovenský výkladový slovník. In Odborný preklad 4 : materiály zo seminára Informačné technológie a ich terminológia, Budmerice. Bratislava : AnaPress, 2009. ISBN 80-89137-57-2, s. 5-12.
2. [3] FRANCISCI, Cyril. Význam jednotnej telekomunikačnej terminológie. In Telekomunikace. ISSN 0040-2591, 2002, roč. 39, č. 1, s. 25-27.
3. [4] FRANCISCI, Cyril. Telekomunikačná terminológia v STN a v ďalšej odbornej literatúre. In Komunikačné a informačné technológie : zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VA v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s pobočkou SES pri VA, 2001. ISBN 80-8040-159-4, s. 43-49.
4. [4] CÍBIKOVÁ, Ingrid. Terminologický manažment verejnosprávnej tematickej oblasti. Žilina : Žilinská univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-554-0559-9.

BDE03 Enseignement de la langue slovaque a l'Inalco / Vlasta Křečková. In Le Bulletin de l´INALCO. Apríl 2004. - Paríž : Lille, 2004. - S. 11-15.

BDE04 Podiplomové štúdium odborného prekladu / Vlasta Křečková, Anna Dovčiaková. In ToP (Tlumočení - Překlad). - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2002. - ISSN 1210-4159. - Roč. 13, č. 61 (2002), s. 9-10. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%) - DOVČIAKOVÁ, Anna (50%)]

BDE05 Medzinárodná federácia prekladateľov FIT oslávila 50 rokov / Vlasta Křečková. In ToP (Tlumočení - Překlad ). - Praha : 2004. - ISSN 1210-4159. - Roč. 15, č. 71 (2004), s. 11.

BDE06 Prieskum terminologických aktivít v SR - Zoznam terminologických projektov / Vlasta Křečková. 2. časť. In ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 12, č. 58(2001), s. 10-11.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Problematika používania termínu tyla / Dušan Chovanec, Vlasta Křečková. In Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu / Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. - Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 1967-. - ISSN 0023-5202. - Roč. 19, č. 5 (1985), s. 143-145. [CHOVANEC, Dušan (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED01 La langue spécialisée et la formation des enseignants de FLE = Odborný jazyk v príprave učiteľov francúzštiny / Vlasta Křečková. In Aplikácia teoretických a praktických poznatkov vo vyučovaní odborného jazyka. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1997. - ISBN 80-7137-389-3. - S. 173-177.

BED02 Viacjazyčná jazykovedná terminológia: slovenčina a románske jazyky / Katarína Chovancová, Vlasta Křečková. In Terminologické fórum II. : s ústrednou témou: Socioterminológia, Textová a Prekladová terminológia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8. 12. 2008 Trenčín / ed. Ingrid Cíbiková ; rec. Edita Gromová. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2009. - ISBN 978-80-8075-375-7. - S. [1-6]. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] CÍBIKOVÁ, Ingrid. Terminologický manažment verejnosprávnej tematickej oblasti. Žilina : Žilinská univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-554-0559-9.
2. [4] VALLOVÁ, Elena. Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 68 s. ISBN 978-80-557-0578-1.
3. [4] VALLOVÁ, Elena. Úvod do štúdia terminológie. Banská Bystrica : DALI-BB, 2015. 77 s. ISBN 978-80-8141-088-8.

BED03 Výskum jazykovednej terminológie = The Scientific Research of Linguistic Terminology / Katarína Chovancová, Vlasta Křečková. In Terminologické fórum III. : zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie "Terminologické fórum III." s ústrednou témou "Quo vadis terminológia?", Trenčín, 4. novembra 2010 / ed. Ingrid Cíbiková ; rec. Alojz Keníž, Michal Dvorecký. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. - ISBN 978-80-8075-478-5. - S. 143-148. [CHOVANCOVÁ, Katarína (50%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia. Od termínu k frazéme. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch : zborník štúdií v rámci grantovej úlohy KEGA 3/4007/06. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-2553-0, s. 172-183.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Tvorba slovensko-francúzskych terminologických heslárov a študentské aktivity v oblasti terminologickej práce / Vlasta Křečková. In 15 x o překladu. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1999. - ISBN 80-86261-03-4. - S. 74-78.
Ohlasy:
1. [4] ŠAVELOVÁ, Jana. Komunikatívny princíp a použitie odborného prekladu pri vyučovaní anglického jazyka. In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka : (zborník Katedry anglistiky a amerikanistiky FHV UMB). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002, s. 15-18.
2. [4] GROMOVÁ, Edita. Teória a didaktika prekladu odborných textov. In Preklad a tlmočenie 2. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2000. ISBN 80-8050-587-X, s. 191-198.

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Pomenúvacie štruktúry v súčasnej francúzskej odbornej terminológii (na materiáli drevárskej a lesníckej terminológie) : kandidátska dizertačná práca / Vlasta Křečková. - 1992. - 201 s.

DAI02
Construction des ensembles lexicaux ou terminologiques (slovaque et français) = Tvorba slovensko-francúzskych lexikálnych alebo terminologických súborov : habilitačná práca / Vlasta Křečková. - Amiens : Université di Picardie Jules Verne, 2013. - 105 s.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Lerat, P.: Les langues spécialisées / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky : časopis pro teórii a praxi : časopis pro učitele cizích jazykủ. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. - ISSN 1210-0811. - Roč. 41, č. 3-4 (1997/98), s. 70. Recenzia na: Les langues spécialisées. - Paríž : PUF, coll. Linguistique nouvelle, 1995

EDI02 G. Otman: Les mots de la cyberculture / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky. - ISSN 1210-1811. - Roč. 44, č. 2(2000/2001), s. 70. Recenzia na: Les mots de la cyberculture / G. Otman. - Paris : Belin, 1998

EDI03 M.-H. Drivaud: Les années Petit Robert: de acide a ZEP, 40 années de la langue française / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky. - ISSN 1210-1811. - Roč. 44, č. 1(2000/2001), s. 34. Recenzia na: Les années Petit Robert: de acide a ZEP, 40 années de la langue francaise / M. -H. Drivaud. - Paris : Dictionnaires Le Robert, 1999

EDI04 A.-M. Hingue, K. Ulm: Dites-moi un peu : Méthode pratique de français oral / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky. - Plzeň : Nakladatelství FRAUS, 2006. - ISSN 1210-0811. - Roč. 49, č. 3 (2005/2006), s. 167. Recenzia na: Dites-moi un peu : Méthode pratique de français oral / A.-M. Hingue, K. Ulm. - Presses Universitaires de Grenoble ; Grenoble, 2005

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Sekcia TermLex informuje. Skrátený zápis z pléna Sekcie TermLex JTP, ktoré sa konalo 26.4. 2000 v Banskej Bystrici / Vlasta Křečková. In Dopis členům. List členom. - Č. 47(2000), s. 10-11.

GII02 Druhá konferencia o dvojjazyčnej lexikografii / Vlasta Křečková. In ToP (tlumočení-překlad). - Č. 47(1999), s. 29/1235.

GII03 Skrátený zápis z pléna sekcie TermLex dňa 2.5.2001 / Vlasta Křečková. In Dopis členům. List členom XLXI. - Č. 07(2001), s. 8-9.

GII04 Tretí seminár o dvojjazyčnej lexikografii = IIIe Journées d'études sur la lexicographie bilingue : Paríž, INALCO, 12.-13. október 2000 / Vlasta Křečková. In ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 12, č. 58(2001), s. 6/1468.

GII05 Skrátený zápis z pléna sekcie TermLex dňa 14.11.2001 / Vlasta Křečková. In Dopis členům. List členom XLXIII. - Č. 07(2001), s. 7-8.

GII06 Sekcia terminológie a lexikografie JTP / Vlasta Křečková. In ToP (tlumočení-překlad). - Č. 47(1999), s. 33/1239.

GII07 Sekcia TermLex informuje. Zápis z pléna sekcie dňa 2.12.1999 / Vlasta Křečková. In Dopis členům. List členom. - Č. 45 (2000), s. 4.

GII08 Sekcia TermLex informuje. Zápis pléna sekcie dňa 23.11.2000 / Vlasta Křečková. In Dopis členům. List členom. - Č. 49(2000), s. 6-7.

GII09 Konferencia o francúzskej literatúre, didaktike a jazykovede na Fakulte humanitných vied / Vlasta Křečková, Elena Baranová. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - Roč. 13, č. 1 (september - október 2006), s. 10.

GII10 Skvalitňovať prípravu prekladateľov na Slovensku : Moravany nad Váhom, 16.-19. december 2001 / Vlasta Křečková. In ToP (Tlumočení - Překlad). - Praha : JTP - Jednota tlumočník ů a překladatelů, 2002. - ISSN 1210-4159. - Roč. 13, č. 61 (2002), s. 33.

GII11 Cena Jednoty tlmočníkov a prekladateľov / Vlasta Křečková. In Cizí jazyky. - Plzeň : Nakladatelství FRAUS, 2002. - ISSN 1210-0811. - Roč. 45, č. 4 (2001/2002), s. 138-139.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

2

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ACC

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

2

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

5

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

13

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

7

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

7

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

2

BDB

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách

5

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

6

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

1

BED

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

3

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

2

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

4

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

3

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

11

Súčet

 

80

Štatistika: kategória ohlasov

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

36

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

33

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

4

6

Recenzie v domácich publikáciách

1

Súčet

 

74

 

Aktualizované: 30. 9. 2016 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry