RSS RSS print

FJ / Schmitt Francois, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

 Mgr. François Schmitt, PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Les cultures française et slovaque : analyses comparatives de représentations sociales / François Schmitt. - 1. vyd. - Louvain-la-Neuve : EME Editions, 2015. - 127 s. [6,35 AH]. - ISBN 978-2-8066-3251-7

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Histoire de France / Martina Schmittová, François Schmitt. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 97 s. - Lexique historique. - ISBN 978-80-8083-353-4. [SCHMITTOVÁ, Martina - SCHMITT, François]

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Civilisation française / François Schmitt ; rec. Ľudmila Mešková, Jan Holeš. - 1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 90 s. - ISBN 978-80-8083-832-4. [SCHMITT, François - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.)]

BCI02 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / Katarína Chovancová ... [et al.] ; rec. Ján Chorvát, Darina Veverková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (13%) - KREŠÁKOVÁ, Viera (5%) - KUBEKOVÁ, Janka (10%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (5%) - ROSENBAUM, Christoph (12%) - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia (10%) - SCHMITT, François (9%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (24%) - CHORVÁT, Ján (rec.) - VEVERKOVÁ, Darina (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Méthodologie : l'entretien ethnographique au service de l'étude des civilisations pour une analyse comparée des cultures française et slovaque / Francois Schmitt. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2011. - ISSN 1803-4136. - Roč. 23, č. 1 (2011), s. 83-90.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 La culture du vin en France et en Slovaquie: étude comparée / Francois Schmitt. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie / zost. Marta Kováčová. Roč. 1, č. 2 (november - december 2009). - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISSN 1338-0583. - S. 62-71.

ADF02 Analyse des représentations de la France et des Français pendant les premières années de la transition après la Révolution de Velours (1990 - 1993) dans le magazine "L'Amitié" / François Schmitt. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISSN 1338-0583. - Roč. 4, č. 1 (jún 2012), s. 95-115.

ADF03 La composante culturelle de l´enseignement du fle en contexte monoculturel / François Schmitt. In Philologia / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2012. - ISSN 1336-3786. - Roč. 22, č. 1-2 (2012), s. 167-176.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Comparison interculturelle de journaux télévisés français et slovaque / François Schmitt. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 333-351.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 La notion de stratégie d'apprentissage en Français langue étrangère / François Schmitt. In Philologia XIX / zodp. red. Eva Tkáčiková; rec. Ján Kačala. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - ISBN 978-80-223-2605-6. - S. 69-74.

AED02 Comment enseigner la civilisation en F.L.E.? / Francois Schmitt. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 82-93.

AED03 Aperçu sur les modeles familiaux en France et en Slovaquie: étude comparée / François Schmitt. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené, Gilles Rouet ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 116-127.

AED04 La comparaison interculturelle : fondements et implications / François Schmitt. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 146-152.

AED05 Enseigner la civilisation en F.L.E. : l'approche civilisationnelle / François Schmitt. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / vedec. red. Eva Tkáčiková ; rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 51-63.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Comment concilier les approches anglo-saxonne et francophone de la notion de culture ? / François Schmitt. In Mots, discours, textes approches diverses de l'interculturalité francophone en Europe centre-orientale : 15e séminaire doctoral francophone des Pays de Visegràd, Pécs, 2010 / zodp. red. Éva Oszetzky, Krisztián Bene. - Pécs : Árpád Vígh, 2011. - ISBN 978-963-642-443-5. - ISSN 1215-7279. - S. 285-298.

AFC02 Quelle place pour la société civile en Slovaquie ? / François Schmitt. In Citoyennetés et nationalités en Europe, articulations et pratiques : colloque international, 27, 28 et 30 avril 2011 / zost. Gilles Rouet. - Paris : L´Harmanttan, 2011. - ISBN 978-2-296-55797-0. - S. 179-189.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 La culture: un concept totalisant / François Schmidt. In Expressions culturelles et Identités européennes = Cultural Expressions and European Identities : international collogue, Banská Bystrica 15.-16. avril 2010 / ed. Radovan Gura, Gilles Rouet. 1. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3563-2. - S. 214-224.

AFD02 Les représentations sociales en comparaison interculturelle sur l'exemple d'une étude comparative des Français et des Slovaques / François Schmitt. In Foreign languages: a bridge to innovations in higher education [elektronický zdroj] = Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 17. 10. 2014 / ed. Anna Zelenková ; rec. Anna Zelenková, Miriam Olejárová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0756-3. - CD-ROM, s. 84-89.

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01 La complexité du concept de culture / François Schmitt. In Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. - Vol. 22, č. 1 (2010), s. 59-67.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

3

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

5

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

2

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

2

BCI

Skriptá a učebné texty

2

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

1

Súčet

 

19

 

Aktualizované: 30. 9. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry