RSS RSS print

FJ / Veselá Dagmar, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

Mgr. Dagmar Veselá, PhD.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Konzekutívne a simultánne tlmočenie z francúzskeho jazyka : texty a cvičenia / Dagmar Veselá. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filologická fakulta, 2006. - 108 s. - ISBN 80-8083-222-6
Ohlasy:
1. [4] ŠAVELOVÁ, Jana - MELICHERČÍKOVÁ, Miroslava. Simultaneous Interpreting. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. 142 s. ISBN 978-80-557-0485-2.
2. [4] FEDORKO, Marián. Koncepcia cvičebnice tlmočenia. In Jazyk a kultúra. ISSN 1338-1148, 2013, roč. 4, č. 13, s. [1-5].
3. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara. Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco : textos y ejercicios. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 107 s. ISBN 978-80-557-0567-5.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník : Terminología de los verbos : diccionario enciclopédico eslovaco-español-francés-italiano : Terminologie des verbes : dictionnaire encyclopédique slovaque-espagnol-français-italien : Terminologia dei verbi : dizionario enciclopedico slovacco-spagnolo-francese-italiano / Paolo Di Vico ... [et al.] ; hlavná red. Katarína Chovancová ; rec. Massimo Arcangeli, Petr Čermák, Amr Helmy Ibrahim, Nicol Jančoková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3
[DI VICO, Paolo (5%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (11%) - HOLEŠ, Jan (2%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (17%) - KLIMOVÁ, Katarína (9%) - KLINCKOVÁ, Jana (11%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (16%) - OČENÁŠ, Ivan (8%) - PAPPOVÁ, Petra (2%) - RAŠOVÁ, Dominika (1%) (aut. upr. diela) - SLIAČANOVÁ, Veronika (7%) - VESELÁ, Dagmar (6%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (5%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zodp. red.) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - ČERNÁK, Petr (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - JANOČKOVÁ, Nicol (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] PLEŠKO, Martin. Slovesá v kontraste. In XLinguage.eu : european scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, č. 2, s. 49-50.
2. [5] ŠLECHTA, Petr. Chovancová, Katarína (ed.) (2011), Terminológia slovies, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 224 pp. In Romanica Olomucensia. ISSN 0231-634X , 2012, vol. 24, no. 1, pp. 83-84.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Tlmočenie z francúzskeho jazyka: texty a cvičenia / Dagmar Veselá ; rec. Ľudmila Mešková, Daniel Vojtek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. - 136 s. - ISBN 978-80-557-0572-9. [VESELÁ, Dagmar (100%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - VOJTEK, Daniel (rec.)]

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Langue, culture et littérature entre géographie et histoire : IIIe Colloque international Studia Romanistica Beliana les 10 et 11 octobre 2013 / ed. Dagmar Veselá ; rec. Jan Holeš. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - 215 s. - ISBN 978-80-7435-617-9. [VESELÁ, Dagmar (100%) (editor) - HOLEŠ, Jan (rec.)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 La traduction vers le slovaque des verbes français du domaine du design industriel en prenant en considération leur structure sémantique = Preklad francúzskych slovies z oblasti priemyselného dizajnu do slovenčiny s ohľadom na ich sémantickú štruktúru / Dagmar Veselá. In Studia romanistica / šéfred. Lubomír Bartoš, výk. red. Jana Veselá. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2011. - ISSN 1803-6406. - Vol. 11, Num. 2 (2011), s. 95-102.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.
2. [4] KLIMOVÁ, Katarína. L'italiano e lo slovacco. Capitoli di una comparazione linguistica. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [102] s. ISBN 978-80-557-0950-5.

ADE02 Creative industries and their relation to translation/interpreting practice and to innovation / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. - Spôsob prístupu: http://www.world-education-center.org/index.php/gjcs/article/view/3896. In Global Journal of Computer Sciences. - Nicosia : Academic World Education and Research Center, 2015. - ISSN 2301-2587. - Vol. 1, no. 5 (2015), pp. 19-23. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Vymedzenie pojmov veta a výpoveď v slovenskej lingvistike / Dagmar Veselá. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISSN 1338-0583. - Roč. 3, č. 1 (jún 2011), s. 133-144.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation = Využívanie IKT v univerzitnom vzdelávaní v oblasti tlmočníctva / Dagmar Veselá. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 377-388.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Dizajn, lexikografia a sémanticky orientovaná syntax / Dagmar Veselá. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá, Vladimír Patráš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 87-94.
Ohlasy:
1. [4] TARABA, Ján - TARABOVÁ, Mária. Talianske a slovenské verba fluctuandi z hľadiska teórie aktantov. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-89137-40-4, s. 201-308.

AED02 Preklad francúzskych komunikačných slovies do slovenčiny s ohľadom na ich akčný alebo statický význam v porovnaní s prekladom kognitívnych a modifikačných slovies / Dagmar Veselá. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0038-0. - S. 151-157.

AED03 Preklad francúzskych kognitívnych a modifikačných slovies odbornej lexiky do slovenčiny s ohľadom na ich činnostný alebo statický význam / Dagmar Veselá. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 267-273.
Ohlasy:
1. [4] OVÁRIOVÁ, Daniela - TOMAŠÁK, Martin. Biomass - an alternative source of energy (a comparative terminological study of English and Slovak). In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0528-8, s. 220-229.
2. [4] MICHELČÍKOVÁ, Lenka. Euroslovenčina: jazykový fenomén v súčasnej spoločnosti. In Jazyk - kultúra - spoločnosť (vzájomné súvislosti) 2 : vedecký zborník. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014. ISBN 978-80-558-0698-3, s. 95-104.
3. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.

AED04 Vymedzenie pojmu vetný model v slovenskej lingvistike a jeho konkrétne realizácie / Dagmar Veselá. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 79-91.
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. L'italiano e lo slovacco. Capitoli di una comparazione linguistica. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [102] s. ISBN 978-80-557-0950-5.

AED05 Terminológia politík EÚ a jej implementácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov / Dagmar Veselá. In Terminologické fórum IV. : bez terminológie niet odbornej komunikácie : nekonferenčný recenzovaný medzinárodný zborník vedecko-výskumných a odborných prác / rec. Vlasta Křečková, Oľga Wrede. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - ISBN 978-80-8075-588-1. - S. 77-88.
Ohlasy:
1. [4] VALLOVÁ, Elena. Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 68 s. ISBN 978-80-557-0578-1.

AED06 Výučba jazykov v kontexte kreatívnej ekonomiky / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník / rec. Silvia Pokrivčáková, Katarína Chovancová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8. - CD-ROM, s. 191-200. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Tlmočenie ako sprostredkovaná interkultúrna komunikácia / Dagmar Veselá. In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy : sborník z mezinárodní konference vysokoškolských pedagogů z pedagogických, filozofických i dalších fakult vysokých škol z ČR a SR / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. - ISBN 978-80-7414-075-4. - S. 250-253.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Quelques structures a verbe support en slovaque. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 613-621.
2. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sur les valeurs de dať en tant que verbe support en Slovaque. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-858-4, s. 134-139.
3. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Niektoré prostriedky ekonomizácie vyjadrenia pri simultánnom tlmočení. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-859-1, s. 62-68.
4. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara. Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco : textos y ejercicios. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 107 s. ISBN 978-80-557-0567-5.
5. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva - OVÁRIOVÁ, Daniela. Translations of proper names in audiovisual texts. Anthroponyms. In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0582-8, s. 189-200.
6. [4] ORLICKÁ, Jana - PECNÍKOVÁ, Jana. Nadčasovosť diela Malý princ Antoina de Saint-Exupéry v kontexte globálnej kultúry. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [online]. 2014, roč. 5, č. 17-18 [cit. 2015-02-04]. ISSN 1338-1148. Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo17-18.html
7. [4] KLIMOVÁ, Katarína - KREJČÍ, Katarína. Využitie destinačných webov vo vyučovaní reálií a interkultúrnej komunikácie : (na príklade talianskeho jazyka). In Language, literature and culture in education 2015 : international conference proceedings, Nitra, 14 - 16 May 2015 [CD-ROM]. Nitra : SlovakEdu, 2015. ISBN 978-80-971580-6-4, s. 47-52.

AFC02 Supporting creative industries with innovative university study programmes = Podpora kreatívneho priemyslu prostredníctvom inovatívnych univerzitných študjných programov / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - social and behavioral sciences : 1st world congress of administrative and political sciences (ADPOL-2012), 2012. - Antalya : Elsevier, 2013. - ISSN 1877-0428. - Vol. 81 (2013), pp. 152-156. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
Ohlasy:
1. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia. Comment enseigner les négociations commerciales en français. In Acta Linguistica No 9 : teaching foreign languages at universities. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4, s. 64-71.
2. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva. Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 125-131.
3. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva. Prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára v procese výučby v rámci študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online]. 2015, roč. 1, č. 2, s. 189-193 [cit. 2015-06-18]. ISSN 1339-8725. Dostupné na http://www.upjs.sk/public/media/11267/24.pdf.
4. [3] IVANOVA, L. I. et al. Sravniteľnij analiz rezuľtatov vnedrenija innovacionnych technologij v naukotvorčestvo studentov v ZKGMU imeni Marata Ospanova za 2011-2014 gody. In Morfologija i dokazateľnaja medicina : meždunarodnyj naučno-praktičeskij žurnal. ISBN 978-601-03-0077-4, 2014, no. 3-4, pp. 108-[111].
5. [3] LAVRINENKO, Alina S. Gosudarstvennaja podderžka tvorčeskich industrij v Moskve. In Kreativnaja ekonomika. ISSN 1994-6929, 2015, vol. 9, no. 8, pp. 927-946.

AFC03 EU policies and their implementation into interpreting-translation study programmes at the Faculty of humanities Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia) = Politiky EÚ a ich implementácia do tlmočnícko-prekladateľských študijných programov na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Slovensko) / Dagmar Veselá, Daniela Ováriová. In Procedia - social and behavioral sciences : 1st world congress of administrative and political sciences (ADPOL-2012), 2012. - Antalya : Elsevier, 2013. - ISSN 1877-0428. - Vol. 81 (2013), pp. 104-108. [VESELÁ, Dagmar (50%) - OVÁRIOVÁ, Daniela (50%)]. - Článok je evidovaný v databáte WoS.

AFC04 Knowledge-based economy vs. creative economy = Vedomostná ekonomika vs. kreatívna ekonomika / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - social and behavioral sciences : 4th world conference on learning, teaching and educational leadership, Barcelona, 27. - 29. October 2013. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - ISSN 1877-0428. - Vol. 141, pp. 413-417. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [3] SAPUTRA, Andy. Peran inkubator bisnis dalam Mengembangkan Digital startup Lokal di Indonesia. In Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. ISSN 2302-8203, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 1-24.
2. [3] KORDNAEIJ, Asadollah et al. Investigating fundamentals of knowledge based economy using grounded theory. In Management science letters. ISSN 1923-9335, 2014, vol. 4, no. 11, pp. 2423-2426.
3. [3] DAUKŠIENĖ, Reda. Kaimo kultūros paveldo produktų gamybos ekonominiai ir socialiniai efektai bei situacija Lietuvoje. In Lietuvos ekonomikos ateities vizija, strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant : Jaunųjų Mokslininkų - Ekonomistų konferencija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija, 2015. ISBN 978-9986-08-057-2, s. 128-136.
4. [3] KUROKAWA, Motohiro. Product planning and design education for creative industry development. In The 13th conference of international federation of East Asian management associations in Ulaanbaatar (IFEAMA - 2015), 16th-18th July 2015 [online]. Ulaanbaatar : National University of Mongolia, 2015, pp. 83-98 [cit. 2016-09-21]. ISSN 2432-1419. Dostupné na: http://ifeama.org/ifeamaspscp/selected%20papers/13th%20in%20Ulaanbaatar/13th%2007%20M_Kurokawa_final.pdf

AFC05 Creative industries and the place of the arts in university interpreting-translation programmes / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - Social and Behavioral Sciences : the proceedings of 6th World conference on educational sciences, Malta, 06-09 February 2014. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2015. - ISSN 1877-0428. - Vol. 191 (2015), pp. 580-583. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Problematika odborného prekladu v oblasti dizajnu úžitkových štruktúr a prostredia / Dagmar Veselá. In Preklad a tlmočenie 7 : sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť : zborník prednášok, Banská Bystrica 3. máj 2006 / ed. Ján Vilikovský, Anita Huťková ; rec. Alojz Keníž, Daniela Müglová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-342-7. - S. 411-422.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.
2. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Vybrané kultúrne špecifické výrazy z románu "Cien aňos de soledad" a ich prenos do cieľovej kultúry. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE. ISSN 1338-0583, júl 2013, roč. 5, č. 1, s. 118-127.
3. [4] OVÁRIOVÁ, Daniela - TOMAŠÁK, Martin. Biomass - an alternative source of energy (a comparative terminological study of English and Slovak). In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0528-8, s. 220-229.

AFD02 Problematika výučby tlmočenia s využitím Power Pointu a priblíženie práce tlmočníka na príklade ukážok tlmočenia / Dagmar Veselá. In Cudzie jazyky - celoživotná výzva = Foreign Languages - Lifelong Challenge : zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach, usporiadanej v dňoch 26.-27. júna 2008 / ed. Janka Pavlovová, Kristína Mihoková, rec. Gabriela Knutová, Daniela Oroszová. - Košice : Technická univerzita, 2008. - ISBN 978-80-553-0063-4. - S. [4].
Ohlasy:
1. [4] MICHALČÍKOVÁ, Jana. K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou : metodologické aspekty evaluácie výstupov v dimenzii konzekutívneho tlmočenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. [103] s. ISBN 978-80-557-0894-2.

AFD03 Základná charakteristika a funkcie odborného jazyka v ponímaní dvoch jazykovedcov - Rostislava Kocourka a Jozefa Mistríka / Dagmar Veselá. In Preklad a tlmočenie 8 : preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii, zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici / vedec. red. Vladimír Biloveský, ed. Mária Hardošová, Zdenko Dobrík ; rec. Edita Gromová, Ján Chorvát. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-745-7. - S. 227-230.
Ohlasy:
1. [4] OVÁRIOVÁ, Daniela - TOMAŠÁK, Martin. Biomass - an alternative source of energy (a comparative terminological study of English and Slovak). In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0528-8, s. 220-229.

AFD04 Syntakticko-sémantická analýza jazyka dizajnu / Dagmar Veselá. In Forlang 2011 : cudzie jazyky v akademickom prostredí, zborník z medzinárodnej konferencie Katedry jazykov Technickej univerzity v Košiciach usporiadanej v dňoch 13.-14. septembra 2011 / eds. Eva Kaščáková, Marek Zvirinský ; rec. Eva Kaščáková, Gabriela Knutová etc. - Košice : Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0743-5. - S. 344-352.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Tlmočenie pre Európu / Dagmar Veselá. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - Roč. 17, č. 5 (máj-jún) (2010/11), s. 11.

Štatistika: kategória publikačnej činnosti:

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

2

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

6

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

5

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

1

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

1

Súčet

 

24

Štatistika: kategória ohlasov

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

10

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

23

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

1

6

Recenzie v domácich publikáciách

1

Súčet

 

35

 

Aktualizované: 30. 9. 2016

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry