RSS RSS print

FJ / Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Otázniky a perspektívy jazykovej politiky Európskej únie 21. storočia = La politique linguistique de l'Union européenne: questions, besoins et perspectives / Monika Zázrivcová.
In Európa v škole = Enseigner l'Europe / zost. Gilles Rouet, Katarína Chovancová ; rec. Alain Fleury, Vlasta Křečková. - Nitra : Enigma, 2008. - ISBN 978-80-89132-58-4. - S. 45-78.
Ohlasy:
1. [4] BÁLINTOVÁ, Helena. Učiteľ 21. storočia vo svete jazyka a kultúry. In Učiteľ pre školu 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-823-2, s. 82-89.
2. [3] BÁLINTOVÁ, Helena - PÁLKOVÁ, Janka. Manažér európskej kultúrnej politiky. In Praxe a stáže studentů vysokých škol : sborník - prezentace - fotogalerie. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4760-0, s. 21-26.
3. [3] BÍROVÁ, Jana - CIPRIANOVÁ, Elena. L´intégration des aspects socioculturels et sociolinguistiques dans l´enseignement du français pour développer la compétence interculturelle. In Didactique du FLE dans les pays slaves : revue socientifique internationale. ISSN 1337-9283, 2011, vol. 2, no. 3, pp. 17-30.
4. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.
5. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník : Terminología de los verbos : diccionario enciclopédico eslovaco-español-francés-italiano : Terminologie des verbes : dictionnaire encyclopédique slovaque-espagnol-français-italien : Terminologia dei verbi : dizionario enciclopedico slovacco-spagnolo-francese-italiano / Paolo Di Vico ... [et al.] ; hlavná red. Katarína Chovancová ; rec. Massimo Arcangeli, Petr Čermák, Amr Helmy Ibrahim, Nicol Jančoková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3
[DI VICO, Paolo (5%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (11%) - HOLEŠ, Jan (2%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (17%) - KLIMOVÁ, Katarína (9%) - KLINCKOVÁ, Jana (11%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (16%) - OČENÁŠ, Ivan (8%) - PAPPOVÁ, Petra (2%) - RAŠOVÁ, Dominika (1%) (aut. upr. diela) - SLIAČANOVÁ, Veronika (7%) - VESELÁ, Dagmar (6%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (5%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zodp. red.) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - ČERNÁK, Petr (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - JANOČKOVÁ, Nicol (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] PLEŠKO, Martin. Slovesá v kontraste. In XLinguage.eu : european scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, č. 2, s. 49-50.
2. [5] ŠLECHTA, Petr. Chovancová, Katarína (ed.) (2011), Terminológia slovies, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 224 pp. In Romanica Olomucensia. ISSN 0231-634X , 2012, vol. 24, no. 1, pp. 83-84.

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Intercultural Communication for Managerial Staff [cca 100 elektronických cvičení na CD ROMe] = Interkultúrna komunikácia pre riadiacich pracovníkov : slovensko-anglická verzia / Petra Jesenská ... [et al.]. - 2005. - ISBN 9077506225. [JESENSKÁ, Petra (40%) - HOMOLOVÁ, Eva (20%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (20%) - URBANCOVÁ, Lujza (19%) - ŠAVELOVÁ, Jana (1%)]

BCI02 Vybrané kapitoly zo sémantiky / Monika Zázrivcová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - 74 s. - ISBN 978-80-557-0241-4.
Ohlasy:
1. [4] JESENSKÁ, Petra - ŠTULAJTEROVÁ, Alena. Selected chapters on English lexical semantics. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. 128 s. ISBN 978-80-557-0486-9.
2. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Slovensko-francúzska jazykovedná terminológia klasifikácie slovies. In Od textu k prekladu VII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2012. ISBN 978-80-7374-094-8, s. 47-58.
3. [6] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sémantické prieniky. In XLinguae : European Scientific Language Journal. ISSN 1337-8384, June 2013, vol. 6, no. 3, pp. 103-104.
4. [5] TUHARSKÁ, Zuzana. Recenzia vysokoškolských učebných textov Vybrané kapitoly zo sémantiky. In Od textu k prekadu VIII. Praha : Jednota tlmočníků a překladatelů, 2013. ISBN 978-80-73-74-095-5, s. 218-220.
5. [4] JESENSKÁ, Petra. Selected topics on English word-formation. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. 150 s. ISBN 978-80-557-0934-5.

BCI03 Multilingválne spracovanie informácií : interkomprehenzia v cudzích jazykoch / Katarína Chovancová ... [et al.] ; rec. Ján Chorvát, Darina Veverková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 92 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-557-1016-7
[CHOVANCOVÁ, Katarína (12%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (13%) - KREŠÁKOVÁ, Viera (5%) - KUBEKOVÁ, Janka (10%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (5%) - ROSENBAUM, Christoph (12%) - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia (10%) - SCHMITT, François (9%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (24%) - CHORVÁT, Ján (rec.) - VEVERKOVÁ, Darina (rec.)]. - Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí (ITMS:26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Odborná komunikácia v zjednotenej Európe III / Editor Monika Zázrivcová, rec. Elena Baranová, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela : Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. - 107 s. - ISBN 80-8083-139-4. [ZÁZRIVCOVÁ, Monika (editor) - BARANOVÁ, Elena (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] ĎURICOVÁ, Alena. Untersuchungen zu deutschen Fachsprachen in der Slowakei. In Slowakische Zeitschrift für Germanistik. ISSN 1338-0796, 2011, Jahrgang 3, Heft 2, s. 76-83.

FAI02 Od textu k prekladu VI : výstup z konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe X., ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2011 v Banskej Bystrici / ed. a zodp. red. Alena Ďuricová; vedec. red. Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska, Monika Zázrivcová ; rec. Elena Baranová. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011. - 201 s. - ISBN 978-80-7374-092-4 [ĎURICOVÁ, Alena (25%) (zodp. red.) - MOLNÁROVÁ, Eva (25%) (editor) - TUHÁRSKA, Zuzana (25%) (editor) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (25%) (editor) - BARANOVÁ, Elena (rec.)]

FAI03 Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - 1. vyd. - Roma : Aracne editrice, 2014. - 976 s. [48,59 AH]. - ISBN 978-88-548-5111-5. [ARCANGELI, Massimo (25%) (editor) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (editor) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (editor) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (25%) (editor)]

FAI04 Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry / ed. Nicolas Guy, Monika Zázrivcová ; rec. Elena Baranová, Diana Jamborová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2014. - 182 s. - Dvojjazyčná publikácia. - ISBN 978-80-557-0763-1. [GUY, Nicolas (50%) (editor) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (50%) (editor) - BARANOVÁ, Elena (rec.) - JAMBOROVÁ LEMAY, Diana (rec.)]

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ACD01 A la recherche de: Qu'est-ce que le sens? = Hľadanie definície termínu "význam" v jazykovede / Monika Zázrivcová. In La cellule de la Sémantique lexicale. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-503-9. - S. 25-37.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Tolérance (des différences), purisme et politique linguistique en Slovaquie et en France. = Tolerancia (rozdielností), purizmus a jazyková politika na Slovensku a vo Francúzsku / Monika Zázrivcová, Katarína Chovancová. - Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/article.php3?id_article=401. In Revue Sens public (International Web Journal). - Association Sens public, 2008. - Č. 3 (2008), s. 1-15. [ZÁZRIVCOVÁ, Monika (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína]
Ohlasy:
1. [3] ŽJERNOVAJA, O.R. - SMIRNOVA, O.A. Problema lingvističeskogo nacionalizma v gosudarstvach - čljenach jevropejskogo sojuza (na primjerje Velikobritanii i Francii). In Meždunarodnye otnašenija politologija regionovedenie vestnik nižegorodskogo universiteta im. N. I. Lobačevskogo. 2012, no. 3 (1), s. 318-322.

ADE02 Enseigner l'Europe dans une discipline linguistique : l'exemple de la lexicologie / Monika Zázrivcová. - Spôsob prístupu: http://www.sens-public.org/spip.php?article668. In Sens public (Revue internationale. International Webjournal) : revue internationale : international webjournal. - ISSN 1767-9397. - Č. 10 (2009), s. 1-11.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Pohľad na sémantiku ako jazykovednú disciplínu - jej vznik, vývoj a predmet výskumu = A View on Semantics as a Linguistic Disciplin - its development and study subject / Monika Zázrivcová. In XLinguae.eu. - Nitra : Vzdelávanie Dona Bosca, 2008. - ISSN 1337-8384. - Roč. 1, č. 1 (2008), s. 13-15.

ADF02 Klasifikácia lexikálnych výpožičiek podľa miery ich adaptácie v cieľovom (preberajúcom) jazyku = Classification of lexical borrowings due to extension (intensity) of their adaptation in target language / Monika Zázrivcová. In XLinguae.eu : A trimestrial European scientific language review. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2010. - ISSN 1337-8384. - Č. 3 (June 2010), s. 4-9.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
2. [4] TIMKO, Andrej. Koncept anglicizmov, pseudoanglicizmov a franglais vo francúzskom jazyku, spoločnosti a kultúre. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 31 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-019-7, s. 107-120.

ADF03 K diferenciácii a klasifikácii pojmu "metafora" / Monika Zázrivcová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISSN 1338-0583. - Roč. 3, č. 2 (november 2011).
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. 2013, roč. 4, č. 15, s. 1-8 [cit. 2014-02-10]. ISSN 1338-1148. Dostupné z: http://www.ff.unipo.sk/jak/archiv.html

ADF04 Niekoľko poznámok k vzťahom medzi pojmami arbitrárnosť, motivovanosť a konvenčnosť jazykového znaku = A few remarks on relations between arbitrarity, motivation an conventionality of the linguistic sign / Monika Zázrivcová. In XLinguae.eu : European scientific language review / ed. Elena Ciprianová. - Nitra : SVO, 2012. - ISSN 1337-8384. - Č. 2 (april 2012), s. 4-9.- Článok je evidovaný v databáze Scopus.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Le dictionnaire bilingue slovaque-français et/ou français-slovaque: publics at besoins / Vlasta Křečková, Katarína Chovancová, Monika Zázrivcová. In Le français dans les dictionnaires bilingues / sous la direction Thomas Szende. - Paris : Honoré Champion Éditeur, 2006. - ISBN 2-7453-1503-X. - S. 387-400. [KŘEČKOVÁ, Vlasta (34%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (33%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (33%)]
Ohlasy:
1. [4] TURANOVÁ, Michaela. Expresívne výrazové prostriedky v procese prekladu. In XLinguae : European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2008, vol. 1, no. 2, pp. 15-27.
2. [4] GURA, Radovan. Slovník - tradičný a novodobý pohľad. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 3. Banská Bystrica ; Praha : Univerzita Mateja Bela ; Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2005. ISBN 80-8083-139-4, s. 77-83.

AEC02 La place du sens dans les réflexions linguistiques / Monika Zázrivcová. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 851-860.

AEC03 Parcours en tandem / Monika Zázrivcová. In Tandem linguistique et immersion réciproque / ed. Aurora Bagiag, Nicolas Guy ; rec. Elena Baranová, Laurent Gajo, Liana Pop. - 1. vyd. - Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 64-78.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Quelques remarques concernant le narrateur dans les romans de Marguerite Duras / Monika Zázrivcová. In Acta Universitatis Matthiae Belii : Zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 3. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela. - ISBN 80-8055-281-9. - S. 257-264.
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze. In Jazyk a literatúra : časopis Štátneho pedagogického ústavu. ISSN 1339-7184, 2014, roč. 1, č. 1, s. 26-45.

AED02 Bilingválne slovníky (slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské) súčasný stav, používatelia a ich potreby / Monika Zázrivcová, Katarína Chovancová. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe II / Editor Alena Ďuricová, rec. Elena Baranová, Ľudmila Mešková. - Univerzita Mateja Bela : Jednota tlmočníkov a prekladateľov ; Banská Bystrica ; Praha, 2004. - ISBN 80-8055-886-8. - S. 111-115. [ZÁZRIVCOVÁ, Monika (50%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ROŠTEKOVÁ, Mária. Hodnotenie elektronických slovníkov na príklade Le Petit Robert. In Odborná komunikácia v zjednotenej Európe 4. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-146-7, s. 95-109.
2. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Kritériá hodnotenia elektronických slovníkov. In Odborný jazyk na vysokých školách II. : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 16. února 2006. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2006. ISBN 80-213-1468-0, s. 139-142.
3. [3] ROŠTEKOVÁ, Mária. Práca s francúzskym elektronickým slovníkom "Le Petit Robert". In Cizí jazyky : časopis pro učitele všech stupnů a druhů škol a pro organizátory cizojazyčné výuky. ISSN 1210-0811, 2005-2006, roč. 49, č. 5, s. 187-190.

AED03 Sur la motivation et la démotivation dans le contexte interlingual (entre le français et le slovaque) = O motivácii a demotivácii v medzijazykovom kontexte (medzi francúzštinou a slovenčinou) / Monika Zázrivcová. In Philologia XVIII / zodp. red. Eva Tkáčiková. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - ISBN 978-80-223-2429-8. - S. 115-120.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.

AED04 Les possibilités et les limites de l'analyse du sens = Možnosti a limity analýzy lexikálneho významu / Monika Zázrivcová. In Philologia XIX / zodp. red. Eva Tkáčiková; rec. Ján Kačala. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - ISBN 978-80-223-2605-6. - S. 93-103.
Ohlasy:
1. [3] VESELÁ, Dagmar. L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 377-388.

AED05 Regard global sur la problématique complexe du 'sens' en sémantique = Komplexný pohľad na problematiku významu v sémantike / Monika Zázrivcová. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 490-497. (2009).

AED06 Všeobecné dôvody vzniku významových zmien / Monika Zázrivcová. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá, Vladimír Patráš ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 95-104.

AED07 Niekoľko poznámok k štruktúre lexikálneho významu = Quelques remarques concernant la structure du sens lexical / Monika Zázrivcová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0038-0. - S. 158-163.

AED08 Súhrnný pohľad na komplexnú problematiku významu v jazyku = An overall view of the complexe question of the sense in linguistics / Monika Zázrivcová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 92-102.

AED09 Lexikálny význam verzus referent, pojem a obsah = Le sens lexical contre le référent, le concept et le contenu / Monika Zázrivcová. In Philologia XXI : zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského / vedec. red. Eva Tkáčiková ; rec. Ivor Ripka, Ladislav Trup, Conan Lupu. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - ISBN 978-80-223-3011-4. - S. 21-26.

AED10 Enseigner "la littérature française moderne" - un vaste terrain à explorer / Monika Zázrivcová. In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie / ed. Zuzana Puchovská ; rec. Jana Truhlářová, Jana Páleníková. 2. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3897-4. - S. 75-79.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Les changements de sens des emprunts au français liés à la terminologie de l´industrie textile / Monika Zázrivcová. In Actes du 8 Séminaire international d´études doctorales : Prešov 5 - 7 février 2004. - Bratislava : Institut français de Bratislava, 2004. - ISBN 80-969277-2-8. - S. 240-244.

AFD02 Proposition d' "Enseigner l'Europe" pour un enseignant d'une discipline linguistique (l'exemple de lexicologie) = Ako môže "učiť o Európe" učiteľ jazykovedných disciplín (na príklade lexikológie) / Monika Zázrivcová. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - Univerzita Mateja Bela : Fakulta humanitných vied, Katedra románskych štúdií, 2007. - ISBN 978-80-8083-459-3. - S. 226-232.

AFD03 Proposition d' "Enseigner l'Europe" pour un enseignant d'une discipline linguistique (l'exemple de lexicologie) = Ako môže "učiť o Európe" učiteľ jazykovedných disciplín (na príklade lexikológie) / Monika Zázrivcová. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007 / zost. Katarína Chovancová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007. - ISBN 978-80-8083-492-0. - S. 239-245.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.
2. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Les echanges universitaires en tant que cadres de la sensibilisation interculturelle. In Enseigner L'Europe. To Teach Europe. Učiť o Európe : actes de colloque international Banská Bystrica 13-14 septembre 2007. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, fakulta humanitných vied, 2007. ISBN 978-80-8083-492-0, s. 74-79.

AFD04 O motivácii a demotivácii pri výpožičkách z francúzštiny (ilustrované na príkladoch z oblasti textilnej terminológie) = Sur la motivation et démotivation des emprunts au français (illustré sur les exemples tirés de la terminologie textile) / Monika Zázrivcová. In Varia XV : zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica, Tajov, 7. - 9. 12. 2005 / vedec. red. Slavomír Ondrejovič; rec. Vladimír Patráš, Jaromír Krško; zost. Anna Gálisová, Alexandra Chomová. - Bratislava : Slovenská jazyková spoločnosť pri SAV, 2008. - ISBN 80-89037-04-6. - S. 672-680.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Quelques structures à verbe support en slovaque. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 613-621.
2. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sur les valeurs de dať en tant que verbe support en Slovaque. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy", 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-858-4, s. 134-139.
3. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Sémantické prieniky. In XLinguae : European scientific language journal. ISSN 1337-8384, June 2013, vol. 6, no. 3, pp. 103-104.

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEE01  Stéréotypes culturels et symboles identitaires = Kultúrne stereotypy a národné symboly / Monika Zázrivcová. In Ako učiť o Európe. Learning to teach Europe : ISTEPEC n°119121-CP-1-2004-FR-COMENIUS-C21. - 2007. - ISBN 978-963-7294-62-4. - S. 115-116.

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Interaction culturelles franco-slovaques au XXe siècle / Monika Zázrivcová. In Tandem linguistique et immersion réciproque / ed. Aurora Bagiag, Nicolas Guy ; rec. Elena Baranová, Laurent Gajo, Liana Pop. - 1. vyd. - Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 141.

BEE02 Littérature slovaque contemporaine et traditions / Monika Zázrivcová. In Tandem linguistique et immersion réciproque / ed. Aurora Bagiag, Nicolas Guy ; rec. Elena Baranová, Laurent Gajo, Liana Pop. - 1. vyd. - Cluj-Napoca : Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, 2014. - ISBN 978-973-693-604-3. - S. 147.

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

CED01 Balla : Relation; Des choses compliquées; Imagine / Monika Zázrivcová. In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry / ed. Nicolas Guy ; rec. Elena Baranová, Diana Jamborová-Lemay. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0537-8. - S. 14-23.

CED02 Mila Haugová : Tvrdé drevo detstva : Le dur bois de l´enfance / Monika Zázrivcová. In Mosaïque de littérature slovaque contemporaine = Mozaika súčasnej slovenskej literatúry / ed. Nicolas Guy, Monika Zázrivcová ; rec. Elena Baranová, Diana Jamborová. - 2. dopl. a rozš. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0763-1. - S. 22-33.

 Štatistika: kategória publikačnej činnosti

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

ACD

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

2

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

4

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

3

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10

AEE

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

4

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

3

BEE

Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

2

CED

Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

2

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

4

Súčet

 

38

 Štatistika: kategória ohlasov

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

11

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

16

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

2

6

Recenzie v domácich publikáciách

2

Súčet

 

31

 

 Aktualizované: 30. 9. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry