RSS RSS print

Hrčková Lucia, Mgr. - doktorandka

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. Lucia Hrčková

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Rapprochement de quelques erreurs dans les énoncés slovaques produites par des apprenants. In: Foreign languages: a bridge to innovations in higher education [elektronický zdroj] = Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 17. 10. 2014 / ed. Anna Zelenková ; rec. Anna Zelenková, Miriam Olejárová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0756-3. - CD-ROM, s. 201-205.

Aktualizované: 3. 2. 2015

 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry