RSS RSS print

ŠJ / Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Španělsko : stručná historie států / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2005. - 214 s. - ISBN 80-7277-281-3
Ohlasy:
1. [3] REICHWALDEROVÁ, Eva. Pikaro (anti)hrdina. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-489-6.

AAA02 Chile : stručná historie států, svazek č. 37 / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Libri, 2006. - 139 s. - (Stručná historie států ; č. 37). - ISBN 80-7277-136-1

AAA03 Inkvizice : stručné dějiny hanebnosti / Jiří Chalupa. - Praha : Nakl. Aleš Skřivan ml., 2007. - 159 s. - ISBN 978-80-86493-22-0
Ohlasy:
1. [3] REICHWALDEROVÁ, Eva. Pikaro (anti)hrdina. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. 112 s. ISBN 978-83-7490-489-6.
2. [5] KAŠPAR, Oldřich. Dvě zajímavé publikace o dějinách inkvizice: Jiří Chalupa, Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti. In Český lid. ISSN 0009-0794, 2007, č. 94, s. 218-219.
3. [5] KREUTZ, Petr. Dvě publikace o dějinách inkvizice aneb když dva píší o tomtéž. In Listy filologické. ISSN 0024-4457, 2008, roč. 131, č. 1-2, s. 249-267.
4. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti. In KIAS Paper : yearbook 2007. ISSN 1802-1565, 2007, s. 187.
5. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Inkvizice. Stručné dějiny hanebnosti. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2008, č. 1-2, s. 46-47.

AAA04 Don Carlos a ti druzí [Don Carlos a tí druhí] : Karlistické války ve Španělsku v letech 1833 - 1939 : Karlistické vojny v Španielsku v rokoch 1833 - 1939 / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Epocha, 2008. - 296 s. - ISBN 978-80-87027-57-8 |
Ohlasy:
1. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa. Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1876. In Dejiny a současnost : kulturně historická revue. ISSN 0418-5129, 2009, roč. 31, č. 1, s. 47.
2. [5] SPRINGEROVÁ, Pavlína (eds.). Jiří Chalupa. Don Carlos a ti druzí. Karlistické války ve Španělsku v letech 1833-1876. In Journal of ibero-american studies. ISSN 1803-7887, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 140-141.

AAA05 Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol : zkrácená verze / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : FIN Publishing, 2008. - 1119 s. - (Finder). - ISBN 978-80-86002-88-0

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01 Spory o duše a těla (ba i mrtvoly): španělské vztahy a postoje k domorodému obyvatelstvu Nového světa / Jiří Chalupa. In Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků : věda, umění, filosofie / Monika Bečvářová ... [et al.] ; rec. Josef Opatrný, Simona Binková. - [1.] vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Nakladatelství Epocha, 2011. - ISBN 978-261-0063-8. - S. 19-42 [1,3 AH].

ABC02 En busca de los tiempos perdidos. El carlismo y su lugar en la historia contemporánea de España (Apuntes interpretativos) / Jiří Chalupa. In Del español al hispanismo : docencia e investigación / Zdisław Wąsik, Małgorzata Kolankowska (eds.) ; curator: Piotr Sawicki. Vol. 1, Philologica Wratislaviensia: Studia Iberica et Latinoamericana. - Wrocław : Wydawnictvo Wyższej szkoły filologicznej we Wrocławiu, 2012. - ISBN 978-83-60097-12-0. - S. 7-20 [1,03 AH].

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 Španělsko-český, česko-španělský slovník = Diccionario espanol-checo, checo-espanol / Jiří Chalupa. - 1. vyd. - Praha : FIN Publishing, 2008. - 1343 s. - (Finder). - ISBN 978-80-86002-86-6

BAA02 Španělsko : stručná historie států / Jiří Chalupa ; zodp. red. Hana Hlušičková, František Honzák. sv. č. 72. - 2. aktualizované vydanie. - Praha : Nakladateľstvo Libri, Pro libri, 2010. - 224 s. - ISBN 978-80-7277-478-4

BAA03 Dějiny Španělska v datech / Jiří Chalupa ; zodp. red. Vanda Vicherková. - 1. vyd. - Praha : Libri, 2011. - 552 s. - ISBN 978-80-7277-482-1
Ohlasy:
1. [6] OPATRNÝ, Josef. Jiří Chalupa: Dějiny Španělska v datech. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2012, č. 7-8, s. 190.
2. [5] KLÍMA, Jan. Jiří Chalupa: Dějiny Španělska v datech. In Dějiny a současnost. ISSN 0418-5129, 2012, č. 1, s. [1].
3. [5] ESPARZA, Daniel. Jiří Chalupa, Dějiny Španělska v datech. In Études romanes de Brno. ISSN 1803-7399, 2012, roč. 33, č. 2, s. 230-232.
4. [5] ČERNÝ, Jiří. Chalupa, Jiří (2011), Dějiny Španělska v datech (Historia cronológica de España). In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2012, vol. 24, no. 1, pp. 82-83.
5. [3] ESPARZA, Daniel. Historia y deporte: los orígenes del surf a través de la prensa española. In Romanica Olomucensia. ISSN 1803-4136, 2013, vol. 25, no. 1, pp. 47-59.
6. [4] KUNEC, Patrik. Španielski Bourbonovci. In: HistoryWeb: informačný portál o histórii [online]. jún 2013, s. 1-3 [cit. 2014-04-30]. ISSN 1338-8789. Dostupné z: http://www.historyweb.sk/clanky/detail/spanielski-bourbonovci

BAA04 Dějiny Argentiny, Uruguaye, Chile / Jiří Chalupa. - 2. vyd. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. - 576 s. - ISBN 978-80-7422-193-4
Ohlasy:
1. [5] OPATRNÝ, Josef. Jiří Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. In Historický obzor. ISSN 1210-6097, 2014, č. 1-2, s. 46.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136. [ČERNÝ, Jiří (34%) (zodp. red.) - HOLEŠ, Jan (33%) (editor) - CHALUPA, Jiří (33%) (editor)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Réquiem por un mundo perdido. La tercera guerra carlista y el ocaso del calismo decimonónico = Rekviem za stratený svet. Tretia karlistická vojna a úpadok karlizmu v 19. storočí / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - ISSN 1803-4136. - Roč. 20, č. 1 (2008), s. 55-65.

ADE02 Una historia en color caqui. Algunos apuntes acerca del militarismo en la historia política Latinoamericana = Dejiny vo farbe kaki. K problematike militarizmu v politických dejinách Latinskej Ameriky / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - ISSN 1803-4136. - Roč. 20, č. 2 (2008), s. 163-172.

ADE03 Diktátor a prosperita : Francisco Franco a španělský "hospodářský zázrak" / Jiří Chalupa. In Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. - Praha : Aleš Skřivan. - Roč. 20, č. 1-2 (2009), s. 14-25.

ADE04 Gaucho a obchodník : argentinský rosismus a Portalesův režim v Chile / Jiří Chalupa. In Dějiny a současnost. Roč. 32, č. 3(2010). - Praha : O. s. pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost v produkci NLN, s.r.o., 2010. - ISSN 0418-5129.

ADE05 El Gaucho y el Comerciante. Dos modelos político-económico-sociales de los primeros tiempos de la independencia latinoamericana / Jiří Chalupa. In Diálogos Latinoamericanos : [a peer-reviewed journal]. - Aarhus : Latin American Center, University of Aarhus, 2012. - ISSN 1600-0110. - No. 19 (2012), pp. 5-33.

ADE06 Emil Zátopek, una locomotora como nosotros / Jiří Chalupa. In Revista Internacional de ciencias del deporte = RICYDE : international journal of sports science [elektronický zdroj]. - Madrid : Ramón Cantó Alcaraz, 2013. - ISSN 1885-3137. - online, vol. 9, no. 31 (2013), pp. 93-96.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Historie, parahistorie, ironie - španělský historický román v dobách postmoderny / Jiří Chalupa. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. - Bratislava : SAP- Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 1337-9275. - Vol. 2 (19), No. 4 (2010), s. 12-24.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Statesmen in uniforms: Several notes about militarism in politics in the modern history of the Latin America = Štátnici v uniformách : Niekoľko poznámok o militarizme v politike modernej histórie Latinskej Ameriky / Jiří Chalupa. In Election Year 2006: Latin America at the Crossroads? / ed. Pavlína Springerová, Lenka Špičanová, Jan Němec. - Praha : AMO, 2008. - ISBN 978-80-87092-03-3. - S. 29-40.

AEC02 La guerra civil Española: un conflicto extraordinario y excepcional o una contienda europea normal y corriente / Jiří Chalupa. In Setkání hispanistů = Encuentro de hispanistas : 9.-10. října 2009, Brno / (eds.) Daniel Vázquez, Ivo Buzek. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-210-5147-8. - S. 87-99.

AEC03 Novela posmoderna: una renuncia a la búsqueda de la verdad o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez-Reverte) / Jiří Chalupa. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 37-55.

AEC04 La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza : las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna / Jiří Chalupa. In Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-333-2. - S. 44-55.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 La novela histórica posmoderna. Una renuncia a la búsqueda de la Verdad y/o un testimonio de una época de relativismo (Eduardo Mendoza, Juan Eslava Galán, Arturo Pérez Reverte) / Jiří Chalupa. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 123-133. (2009).

AED02 Presentación de un nuevo diccionario español-checo, checo-español / Jiří Chalupa. In Dni románskych štúdií = Jordanas de Estudios Románicos : ACTAS, Tomo ll: Lingüística, Sección de Hispanística, Bratislava, 2008 / (eds.) Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová, rec. Ladislav Trup, Miroslav Lenghardt. 8, Studia Romanica Bratislavensia. - Bratislava : AnaPress, 2009. - ISBN 978-80-89137-53-4. - S. 93-103.

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEC01 Dictadura y prosperidad : Francisco Franco y el «milagro económico» español / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 103-123.

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Paul Preston: La Guerra Civic Espaňola = Španielska občianska vojna. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 329-331. Recenzia na: La Guerra Civic Espaňola / Paul Preston. - Barcelona, 2000, [CHALUPA, Jiří]

EDI02 Fernando Reinares: Terrorisimo y antirerrorissimo / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 331-333. Recenzia na: Terrorisimo y antirerrorissimo / Fernando Reinares. - Barcelona, 1998

EDI03 Helena Zbudilová, Óscar García García: Introducción Al Mundo Hispano: Espaňa = Úvod do španielskeho sveta / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 334-335. Recenzia na: Introducción Al Mundo Hispano: Espaňa / Helena Zbudilová, Óscar García García. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2004

EDI04 Juan Pablo Fusi: La Patria Lejana. Rl Nacionalismi En El Siglo XX. = Vzdialená otčina. Nacionalizmus v 20. storočí / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 327-329. Recenzia na: La Patria Lejana. Rl Nacionalismi En El Siglo XX. / Juan Pablo Fusi

EDI05 Albert Ghanime: Mitos de la historia de Espaňa. El siglo XIX = Albert Ghanime: Mýty španielskych dejín. XIX. storočie / Jiří Chalupa. In Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. - Vol. 22, č. 1 (2010). Recenzia na: Mitos de la historia de Espaňa. El siglo XIX / Albert Ghanime. - Barcelona : Belacqa, 2008

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. [ČERNÝ, Jiří (34%) (editor) - HOLEŠ, Jan (33%) (zodp. red.) - CHALUPA, Jiří (33%) (zodp. red.) - ESPARZA, Daniel (zodp. red.)]

GII02 Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa, Daniel Esparza. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2010. - ISSN 1803-4136. [ČERNÝ, Jiří (34%) (editor) - HOLEŠ, Jan (33%) (zodp. red.) - CHALUPA, Jiří (33%) (zodp. red.) - ESPARZA, Daniel (zodp. red.)]

GII03 Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - ISSN 1803-4136
[ČERNÝ, Jiří (34%) (editor) - HOLEŠ, Jan (33%) (zodp. red.) - CHALUPA, Jiří (33%) (zodp. red.)]

GII04 Romanica Olomucensia / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2011. - ISSN 1803-4136
[ČERNÝ, Jiří (34%) (editor) - HOLEŠ, Jan (33%) (zodp. red.) - CHALUPA, Jiří (33%) (zodp. red.)]

Aktualizované: 3. 10. 2014

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry