RSS RSS print

ŠJ / Reichwalderová Eva, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

 Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 Pikaro (anti)hrdina / Eva Reichwalderová ; rec. Ladislav Franek, Magda Kučerková. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2012. - 112 s. - Publikácia je financovaná z grantového projektu UGA č. I-09-000-07 Zlatý vek španielskej literatúry - zrod troch univerzálne známych archetypov. - ISBN 978-83-7490-489-6
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [online]. 2013, roč. 4, č. 15, s. 1-8 [cit. 2014-02-10]. ISSN 1338-1148. Dostupné z: http://www.ff.unipo.sk/jak/archiv.html

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco : textos y ejercicios = Simultánne a konzekutívne tlmočenie z/do šanielčiny a slovenčiny : texty a cvičenia / Eva Reichwalderová, Lara González Castaňo ; rec. Jiří Chalupa, Enrique Gutiérrez Rubio. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - 107 s. - ISBN 978-80-557-0567-5
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Tlmočenie z francúzskeho jazyka: texty a cvičenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. 136 s. ISBN 978-80-557-0572-9.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 498 s. - ISBN 978-80-8083-858-4
[CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zost.) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠPIČKA, Jiří (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque-français). In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 687-702.

FAI02 Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - 860 s. - ISBN 978-88-548-3457-6 [ARCANGELI, Massimo (25%) (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (zost.)]
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Ingeborg Bachmannová : poetika a poetologické smerovanie tvorby. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. 120 s. ISBN 978-80-557-0558-3.

FAI03 Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - [160] s. - ISBN 978-80-7394-333-2 [IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana (34%) (zodp. red.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zodp. red.) - ŠPERKOVÁ, Paulína (33%) (zodp. red.) - GOLEMA, Martin (rec.) - MARKOVÁ, Viera (rec.) - SOUČKOVÁ, Marta (rec.) - ŠIŠMIŠOVÁ, Paulína (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] MESÁROVÁ, Eva. Teoretické náhľady na fantastickú literatúru po Todorovovi v talianskom literárnom prostredí. In XLinguae : a trimestrial European scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, vol. 5, mo. 4, pp. 53-60.
2. [4] MESÁROVÁ, Eva. Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze. In Jazyk a literatúra : časopis Štátneho pedagogického ústavu. ISSN 1339-7184, 2014, roč. 1, č. 1, s. 26-45.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 El pícaro y su viaje hacia sí mismo = Pikaro a jeho cesta k sebapoznaniu / Eva Reichwalderová. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica : Philologica 80 : Romanica Olomucensia 12. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. - S. 269-273.

ADE02 Breve análisis de los motivos causantes de la aparición de la novela picaresca : (Lazarillo como representante de una nueva cultura escrita) / Eva Reichwalderová. In Romanica Olomucensia XV : Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Philosophica : Philologica 87 / editor Jiří Černý, Jan Holeš. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - ISBN 80-244-1094-X. - ISSN 0231-634X. - S. 209-217.
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Don Juan como traidor. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-861-4, s. 258-264.
2. [4] KUČERKOVÁ, Magda. Tradičné a moderné v diele Celestina (1499). In Revitalizácia kultúrnej tradície v literatúre. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. ISBN 978-80-8094-639-5, s. 102-114.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Zlatý vek španielskej literatúry - zrod pikareskného románu a jeho hlavné črty / Eva Reichwalderová. In Filologická revue : štúdie, odborné články, eseje, recenzie, poznámky a glosy, kronika / Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1998. - ISSN 1335-3624. - Roč. 6, č. 2 (2003), s. 24-31.
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Don Juan como traidor. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. ISBN 978-80-8083-861-4, s. 258-264.

ADF02 Dos caras (in)diferentes del mito de Don Juan / Eva Reichwalderová, Dana Ďurovková. In Nová filologická revue : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISSN 1338-0583. - Roč. 1, č. 1 (2009), s. 49-55.

ADF03 Niekoľko poznámok k ženskému pikaresknému románu na príklade španielskeho barokového románu Figliarka Justína = A few comments on female picaresque novel on the example of the spanish baroque novel La Pícara Justina / Eva Reichwalderová. In XLinguae.eu : A trimestrial European scientific Language review. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2010. - ISSN 1337-8384. - Č. 2 (April 2010), s. 4-8.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Vybrané anglicizmy v španielskej futbalovej terminológii / Eva Reichwalderová, Veronika Sliačanová. In Od textu k prekladu III / ed. Alena Ďuricová; zodp. red. Edita Jurčáková, vedec. red. Zuzana Bohušová, Eva Molnárová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 164-171.
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Terminológia politík EÚ a jej implemetácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov. In Terminologické fórum IV. : recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexanda Dubčeka, 2013. ISBN 978-80-8075-588-1, s. 77-85.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-304.

AEC02 Basketbalová terminológia pre prekladateľov a tlmočníkov / Eva Reichwalderová. In Od textu k prekladu IV / zodp. red. Alena Ďuricová ; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 140-149.
Ohlasy:
1. [4] DLHOŠOVÁ, Katarína - KLIMOVÁ, Katarína. Sociálne podniky vo svetle odbornej terminológie. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0233-9, s. 66-72.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarina. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.

AEC03 Acerca de la utopía en el Periquillo Sarniento / Eva Reichwalderová, Magda Kučerková. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 489-500.

AEC04 Priestorový kontext ako rámec pocitu osamelosti a frustrácie ženských postáv v románe Lucíe Etxebarríovej Láska, zvedavosť, prozac a pochybnosti / Eva Reichwalderová. In Dimenzie postmodernej prózy / ed. Zuzana Ištvánfyová ... [et al.] ; rec. Martin Golema ... [et al.]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7394-333-2. - S. 96-102.
Ohlasy:
1. [4] KOŽELOVÁ, Adriána. Interkultúrna komunikácia v umeleckých kontextoch G. G. Marqueza. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium XIV : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. Bratislava : Z-F LINGUA, 2012. ISBN 978-80-89328-74-1, s. 102-111.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Lizardiho utopický ostrov v pikaresknom románe Prašivý Periquillo / Eva Reichwalderová. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 251-257.

AED02 Acerca de la utopia en El Periquillo Sarniento / Eva Reichwalderová, Magda Kučerková. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 333-339. (2009).

AED03 Oprášený Lazarillo z Tormesu / Eva Reichwalderová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0039-7. - S. 108-115.

AED04 K špecifikám prekladu pre filmový dabing / Xoán Montero Domínguez, Eva Reichwalderová. In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 163-170.
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. Slovensko - dabingovo-titulkovacia krajina? In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0444-9, s. 102-109.
2. [4] JANECOVÁ, Emília - ŽELONKA, Ján. Didaktika prekladu pre audiovizuálne médiá : výzvy, možnosti, perpektívy. In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perpektívy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0444-9, s. 359-369.
3. [3] MIŠKOVSKÁ, Jana. Die Komprimierungsstrategien bei der Untertitelung auf Beispiel der Übersetzung der Dialoglisten von Dokumentarfilmen aus Deutschem ins Slowakische. In Language and the environment. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. ISBN 978-83-61401-84-1, s. 75-82.
4. [4] JANECOVÁ, Emília. Preklad pre audiovizuálne médiá ne Slovensku: výzva (nielen) pre akademické prostredie. In Letná škola prekladu 11. Kritický stav prekladu na Slovensku? : zborník prednášok z konferencie Hotel Tilia, Pezinok 26. - 27. október 2012. Bratislava : AnaPress, 2012. ISBN 978-80-971262-0-9, s. 99-107.
5. [2] GROMOVÁ, Edita - JANECOVÁ, Emília. Audiovisual translation - dubbing and subtitling in Slovakia. In World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry. ISSN 1337-9275, 2013, roč. 5, č. 4, s. 61-71., WoS

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Evolución psicológica del pícaro: el carácter final de Lazarillo y Lázaro / Eva Reichwalderová. In Actas Jornadas de Estudios Románicos : sección de hispanística / ed. Bohdan Ulašin, Silvia Vertanová. Tomo 1: Literatura. - Bratislava : AnaPress, 2009. - ISBN 978-80-89137-52-7. - S. 245-255.

AFD02 Život furtáka veselo i vážne / Eva Reichwalderová. In Rozosmiať človeka je hotová veda alebo Podoby komiky v umeleckej literatúre : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie usporiadanej Katedrou slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Banská Bystrica 12. – 13. október 2010 / ed. Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková ; rec. Martin Golema. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - ISBN 978-80-557-0121-9. - S. 47-53.
Ohlasy:
1. [3] CHALUPA, Jiří. La parodia parahistórica de Eduardo Mendoza : las (in)diferencias entre el espacio real y el ficticio en la narrativa (seudo)histórica posmoderna. In Dimenzie postmodernej prózy. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012. ISBN 978-80-7394-333-2, s. 44-55.

AFD03 La comicidad en la historia de la vida del buscón de quevedo reflejada en las traducciones checa y Eslovaca = Humor v Quevedovom románe Život furtáka a jeho preklad do českého a slovenského jazyka / Eva Reichwalderová. In Translatologické reflexie : umelecký preklad z/do románskych jazykov : zborník príspevkov z medzinárodného seminára, Bratislava, 23. - 24. septembra 2010. - Bratislava : AnaPress, 2010. - ISBN 978-80-89137-70-1. - S. 209-219.
Ohlasy:
1. [4] ĎUROVKOVÁ, Dana. Vybrané kultúrne špecifické výrazy z románu "Cien aňos de soledad" a ich prenos do cieľovej kultúry. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE. ISSN 1338-0583, júl 2013, roč. 5, č. 1, s. 118-127.

AFD04 El espacio urbano en las novelas selectas de Juan José Milás = Mestský priestor vo vybraných románoch Juana Josého Milása / Eva Reichwalderová. In Nuevas teorías, modelos y su aplicación en lingüística, literatura, traductología y didáctica en los últimos 20 años : Bratislava, 23 y 24 de sieptemre de 2011 / ed. Vladimír Ulašin, Silvia Vertanová. - Bratislava : AnaPress, 2011. - ISBN 978-80-89137-76-3. - S. 261-271.

AFD05 La explotación didáctica de la película Lázaro de Tormes = Didaktické využitie filmu Lázaro de Tormes / Eva Reichwalderová. In Tendencias de la hispanística actual en eslovaquia : i congreso de la aespe, Bratislava, 18.-19. marzo 2011 / ed. Jana Paľková, Mónica Sánchez Presa, Mária Spišiaková ; rec. Jana Lenghardtová, Salustio Alvarado Socastro. - Bratislava : Slovenská asociácia učiteľov španielčiny, 2011. - ISBN 978-80-89137-75-6. - S. 198-205.
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Studiengang "europäische kulturstudien" an der geisteswissenschaftlichen fakultät der Matej-Bel-Universität in Banská Bystrica. In Acta linguistica N° 9 : teaching foreign languages at univesities. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4, s. 51-57.

AFD06 Translations of proper names in audiovisual texts. Anthroponyms = Preklad vlastných mien v audiovizuálnych textoch. Antroponymá / Eva Reichwalderová, Daniela Ováriová. In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : nemzetközi tudományos konferencia anyaga : Banská Bystrica, 22. mája 2013 / zost. František Alabán; rec. Ondrej Mészáros, Peter Andruška. I. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. - ISBN 978-80-557-0582-8. - S. 189-200.

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

BBA01 El Lazarillo de Tormes - cine y literatura = Lazarillo z Tormesu - film a literatúra / Eva Reichwalderová. In Actas del XVI Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia. - Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. - ISBN 030-13-142-2. - S. 77-94 [1,14 AH].

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

CDF01 Cristina Grande Marcellán: Pavúky a hmyz / Eva Reichwalderová. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2013. - ISSN 0231-6269. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 42-43.

CDF02 Rafael Reig: Uzavretý prípad / Eva Reichwalderová. In Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2013. - ISSN 0231-6269. - Roč. 49, č. 2 (2013), s. 76-78.

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 II. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie STUDIA ROMANISTICA BELIANA / Eva Reichwalderová. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. - Roč. 18, č. 3 (január-február) (2011/12), s. 10.

GII02 Knižnica Vladimíra Olerínyho na Katedre romanistiky FHV UMB / Eva Reichwalderová. In Universitas Matthiae Belii : spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. - Roč. 19, č. 5 (máj-jún) (2012/13), s. 21.

GII03 Slávnostné otvorenie Knižnice Vladimíra Olerínyho / Eva Reichwalderová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii / šéfred. Vladimír Biloveský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 1 (júl 2013), s. 157-158.

Aktualizované: 3. 10. 2014

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry