RSS RSS print

TJ / Klimová Katarína, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

Mgr. Katarína Klimová, PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Questioni di aspetto verbale : un confronto tra italiano e slovacco / Katarína Klimová. - Rím : Aracne Editrice, 2012. - 176 s. [8,80 AH]. - ISBN 978-88-548-5344-7
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
2. [5] JAČOVÁ, Zora. Klimová, Katarína. Questioni di aspetto verbale : un confronto tra italiano e slovacco. In Studia Romanistica. ISSN 1803-6406, 2014, vol. 14, no. 1, pp. 116-119.
3. [6] MESÁROVÁ, Eva. Klimová, K. Questioni di aspetto verbale : un confronto tra italiano e slovacco. In NOVÁ FILOZOFICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. ISSN 1338-0583, 2014, roč. 6, č. 1, s. 90-91.
4. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva. Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 88-94.
5. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Terminológia jazykovedy a osvojovanie si cudzieho jazyka. In Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014. ISBN 978-80-7374-119-8, s. 62-71.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 498 s. [24,90 AH]. - ISBN 978-80-8083-858-4. [CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%) (zost.) - GUTIÉRREZ RUBIO, Enrique (rec.) - HOLEŠ, Jan (rec.) - ŠPIČKA, Jiří (rec.)]
Ohlasy:
1. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Traitement de la terminologie linguistique bilingue (slovaque-français). In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 687-702.
2. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Vers une base de données terminologique TermSlov. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 127-146.
3. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

FAI02  Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené, Gilles Rouet ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - 228 s. - ISBN 978-80-557-0039-7. [KRNOVÁ, Kristína (14%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (14%) (zost.) - ARDAMICA, Zorán (12%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (12%) (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (12%) (zost.) - PRŠOVÁ, Eva (12%) (zost.) - PÁLKOVÁ, Janka (12%) (zost.) - SLEZÁKOVÁ, Gabriela (12%) (zost.) - KAČIUŠKIENÉ, Genovaité (rec.) - ROUET, Gilles (rec.) - GOLEMA, Martin (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KOVÁČIK, Ľubomír (rec.) - KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - ARDAMICA, Zorán (rec.) - BÁLINTOVÁ, Helena (rec.) - HÖHN, Eva (rec.) - IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana (rec.) - KOVÁČOVÁ, Marta (rec.) - OTRISALOVÁ, Lucia (rec.) - REPOŇ, Anton (rec.) - ŠPERKOVÁ, Paulína (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.) - ZÁBOJNÍKOVÁ, Hviezdoslava (rec.)]

FAI03 Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010. - 235 s. [11,75 AH]. - ISBN 978-80-557-0038-0. [KRNOVÁ, Kristína (18%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (17%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (13%) (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (13%) (zost.) - PRŠOVÁ, Eva (13%) (zost.) - PÁLKOVÁ, Janka (13%) (zost.) - SLEZÁKOVÁ, Gabriela (13%) (zost.) - PATRÁŠ, Vladimír (rec.) - BARANOVÁ, Elena (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KLINCKOVÁ, Jana (rec.) - KRŠKO, Jaromír (rec.) - KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica (rec.) - STRAKOVÁ, Zuzana (rec.) - BRENKUSOVÁ, Ľubica (rec.) - DOBRÍK, Zdenko (rec.) - HÖHN, Eva (rec.) - JURČÁKOVÁ, Edita (rec.) - KLIMOVÁ, Katarína (rec.) - KOVÁČOVÁ, Marta (rec.) - LIZOŇ, Martin (rec.) - SCHWARZOVÁ, Eva (rec.) - ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana (rec.) - TUHÁRSKA, Zuzana (rec.) - VAJDIČKOVÁ, Renata (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.) - VAŠAŠOVÁ, Zlata (rec.)]

FAI04 Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - 860 s. [43,12 AH]. - ISBN 978-88-548-3457-6. [ARCANGELI, Massimo (25%) (zost.) - CHOVANCOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (zost.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (zost.)]
Ohlasy:
1. [4] HÖHN, Eva. Ingeborg Bachmannová : poetika a poetologické smerovanie tvorby. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. 120 s. ISBN 978-80-557-0558-3.
2. [3] KŘEČKOVÁ, Vlasta. Terminologie grammaticale bilingue (slovaque - français) : traitement des équivalences. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 193-208.

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Terminológia slovies : slovensko-španielsko-francúzsko-taliansky výkladový slovník : Terminología de los verbos : diccionario enciclopédico eslovaco-español-francés-italiano : Terminologie des verbes : dictionnaire encyclopédique slovaque-espagnol-français-italien : Terminologia dei verbi : dizionario enciclopedico slovacco-spagnolo-francese-italiano / Paolo Di Vico ... [et al.] ; hlavná red. Katarína Chovancová ; rec. Massimo Arcangeli, Petr Čermák, Amr Helmy Ibrahim, Nicol Jančoková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - 235 s. - Táto publikácia je výstupom grantu VEGA č. 1/0790/10 "Kontrastívny výskum gramatického metajazyka: terminológia slovesa" a vyšla vďaka podpore Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. - ISBN 978-80-557-0293-3
[DI VICO, Paolo (5%) - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara (11%) - HOLEŠ, Jan (2%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (17%) - KLIMOVÁ, Katarína (9%) - KLINCKOVÁ, Jana (11%) - KŘEČKOVÁ, Vlasta (16%) - OČENÁŠ, Ivan (8%) - PAPPOVÁ, Petra (2%) - RAŠOVÁ, Dominika (1%) (aut. upr. diela) - SLIAČANOVÁ, Veronika (7%) - VESELÁ, Dagmar (6%) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (5%) - CHOVANCOVÁ, Katarína (zodp. red.) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - ČERNÁK, Petr (rec.) - IBRAHIM, Amr Helmy (rec.) - JANOČKOVÁ, Nicol (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] PLEŠKO, Martin. Slovesá v kontraste. In XLinguage.eu : european scientific language review. ISSN 1337-8384, 2012, č. 2, s. 49-50.
2. [5] ŠLECHTA, Petr. Chovancová, Katarína (ed.) (2011), Terminológia slovies, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 224 pp. In Romanica Olomucensia. ISSN 0231-634X , 2012, vol. 24, no. 1, pp. 83-84.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - 1. vyd. - Roma : Aracne editrice, 2014. - 976 s. [48,59 AH]. - ISBN 978-88-548-5111-5. [ARCANGELI, Massimo (25%) (editor) - KLIMOVÁ, Katarína (25%) (editor) - REICHWALDEROVÁ, Eva (25%) (editor) - ZÁZRIVCOVÁ, Monika (25%) (editor)]

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01 L'italiano e lo slovacco : capitoli di una comparazione linguistica / Katarína Klimová ; rec. Massimo Arcangeli, Natália Rusnáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. - 102 s. [5,10 AH]. - ISBN 978-80-557-0950-5. [KLIMOVÁ, Katarína (100%) - ARCANGELI, Massimo (rec.) - RUSNÁKOVÁ, Natália (rec.)]
Ohlasy:
1. [4] GYÖRGY, Ladislav. Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku - morfosyntaktické komparatívne aspekty : (vysokoškolská učebnica). 2. dopln. a rozš. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. 140 s. ISBN 978-80-557-1118-8.

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Lingue, culture, letterature tra geografia e storia : III Convegno Internationale Studia Romanistica Beliana, 10-11 ottobre 2013 / eds. Katarína Klimová, Eva Mesárová ; rec. Danilo Capasso. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - 281 s. [14,05 AH]. - ISBN 978-80-7435-618-6. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) (editor) - MESÁROVÁ, Eva (50%) (editor) - CAPASSO, Danilo (rec.)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Alcune osservazioni sulla categoria dell´aspetto in italiano e in slovacco = Niektoré pohľady na kategóriu slovesného vidu v taliančine a slovenčine / Katarína Klimová. In Romanistické studie = Studia romanistica : práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity / ved. red. Jan Šabršula. - Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. - ISSN 1803-6406. - Č. 6 (2006), s. 59-66.
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Ku kategórii vidu v talianskej a slovenskej jazykovede / Katarína Klimová. In Philologica LXIII. : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského : studia romanistica / rec. Ľubomír Matejko, Ľudmila Mešková, Jana Truhlářová. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - ISBN 978-80-223-2384-0. - S. 49-57.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.
2. [4] MACHAJDÍKOVÁ, Barbora - TARABA, Ján. Urbanitas verzus vulgaritas v texte Irinerarium Egeriae. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch : zborník štúdií v rámci grantovej úlohy KEGA 3/4007/06. Bratislava ; Trnava : Univerzita Komenského v Bratislave ; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISBN 978-80-223-2553-0, s. 85-127.
3. [4] TARABA, Ján - TARABOVÁ, Mária. Talianske a slovenské verba fluctuandi z hľadiska teórie aktantov. In Dynamika foriem významu v románskych jazykoch : zborník štúdií v rámci grantovej úlohy KEGA 3/4007/06. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-2553-0, s. 201-307.
4. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Intercomprehension as a method of translators' and interpreters' training. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts SGEM 2014, Albena (Bulgaria) 3. - 9. september 2014. Albena : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, s. 449-453.
5. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva. Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 88-94.

AED02 Destreza cultural en la ensenanza de lenguas extranjeras = Kultúrna zručnosť vo výučbe cudzích jazykov / Janka Kubeková, Katarína Klimová.
In Acta Linguistica No 6 : Languages for Specific Purposes / vedec. red. Ľudmila Mešková ; rec. Eva Homolová, Ján Chorvát, Ľudmila Mešková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8083-506-4. - S. 51-55. [KUBEKOVÁ, Janka (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína. Interkulturalita ako "pridaná hodnota" vo vyučovacom procese. In Európa v škole. Nitra : Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-58-4, s. 181-199.
2. [3] MEŠKOVÁ, Ľudmila. Les parémies dans le discours spécialisé en économie en français et en slovaque. In Parémiologie : proverbes et formes voisines. Sainte Gemme : Presses universitaires de Sainte Gemme, 2013. ISBN 979-10-91467-44-5, s. 325-338.
3. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Grammars of Slavic languages for French-speaking public. In European scientific journal. ISSN 1857-7881, 2014, vol. 2, pp. 298-305.
4. [3] VESELÁ, Dagmar. L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 377-388.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Kultúra - most či bariéra vzájomnej komunikácie? : (reflexia dvoch románskych kultúr na Slovensku) / Katarína Klimová, Veronika Sliačanová.
In Cizí jazyk v kontextu multikulturní Evropy / ed. Ivana Balcarová, Jiří Soukup ; rec. Marie Maroušková, Drahomíra Ondrová. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2008. - ISBN 978-80-7414-074-7. - S. 126-131. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - SLIAČANOVÁ, Veronika (50%)]
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Quelques structures a verbe support en slovaque. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive. Rím : Aracne Editrice, 2011. ISBN 978-88-548-3457-6, s. 613-621.
2. [4] VESELÁ, Dagmar. Terminológia politík EÚ a jej implemetácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov. In Terminologické fórum IV. : recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexanda Dubčeka, 2013. ISBN 978-80-8075-588-1, s. 77-85.
3. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva - GONZÁLEZ CASTAŇO, Lara. Interpretación simultánea y consecutiva español - eslovaco : textos y ejercicios. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 107 s. ISBN 978-80-557-0567-5.
4. [4] VESELÁ, Dagmar. Tlmočenie z francúzskeho jazyka : texty a cvičenia. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. 136 s. ISBN 978-80-557-0572-9.
5. [4] DOBRÍK, Zdenko. Kultúrne a subkultúrne štandardy z pohľadu lingvistiky a translatológie. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 44-54.
6. [3] VESELÁ, Dagmar. L´utilisation des TIC dans la formation universitaire a l´interprétation. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 377-388.
7. [3] GAŃCZARCZYK, Gabriela. Co Poláky láká v české kultuře aneb Jak může výuka reálií posilovat stereotypy. In Nová čeština doma a ve světě. ISSN 1805-367X, 2012, č. 2, s. 48-55.

AEC02 Le differenze e le somiglianze culturali come fonte di malintesi comunicativi tra italiano e slovacco = Kultúrne podobnosti a rozdiely ako zdroj komunikačných nedorozumení medzi slovenčinou a taliančinou / Katarína Klimová, Angelo G. E. Manai. In LId´O : lingua italiana d´oggi / vedec. red. Massimo Arcangeli. V-2008. - Roma : Bulzoni Editore, 2009. - ISBN 978-88-7870-394-0. - S. 369-380. [KLIMOVÁ, Katarína (90%) - MANAI, Angelo G. E. (10%)]
Ohlasy:
1. [3] KREJČÍ, Katarína. I nuovi media quale strumento indispensabile del traduttore specializzato. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 781-790.
2. [3] KUČMOVÁ, Alexandra. Le varietà lingua italiana nella prospettiva dell'interprete. In Lingue, culture, letterature tra geografia e storia : III Convegno internazionale studia romanistica Beliana, 10 - 11 ottobre 2013, Banská Bystrica. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-618-6, pp. 152-[161].
3. [3] SEHNAL, Roman. Lingua e pregiudizi. In Lingue, culture, letterature tra geografia e storia : III Convegno internazionale studia romanistica Beliana, 10 - 11 ottobre 2013, Banská Bystrica. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-618-6, pp. 237-248.
4. [1] RUBIO, Enrique Gutiérrez. Stereotypes in Czech phraseology. Nations and ethnic groups. In Topics in Linguistics. ISSN 1337-7590, 2015, vol. 16, no. 1, pp. 17-28., Scopus

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 L'aspetto verbale e l'Aktionsart : le mutue influenze e i loro effetti reciproci nell'ambito dell'aspettualità verbale / Katarína Klimová. In Dni románskych štúdií = Giornate di Studi Romanzi : Sezione di Italianistica, Bratislava 2008 : ATTI / rec. František Hruška. Studia Romanica Bratislavensia 9. - Bratislava : AnaPress, 2009. - ISBN 978-80-89137-54-1. - S. 75-86.

AED02 L'aspettualita verbale tra l'universale e lo specifico / Katarína Klimová. In Studia Romanistica Beliana : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Románske štúdie: súčasný stav a perspektívy" 26. - 27. marca 2009 v Banskej Bystrici / zost. Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová ; rec. Enrique Guitiérrez Rubio, Jan Holeš. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-858-4. - S. 195-202. (2009).
Ohlasy:
1. [3] CHOVANCOVÁ, Katarína. Intercomprehension as a method of translators' and interpreters' training. In Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education : international multidisciplinary scientific conferences on social sciences and arts SGEM 2014, Albena (Bulgaria) 3. - 9. september 2014. Albena : SGEM, 2014. ISBN 978-619-7105-24-7, s. 449-453.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 L'abstract tra funzionalita e pragmatismo nel paesaggio comunicativo odierno (con particolare attenzione all'italiano) = Abstrakt - medzi funkčnosťou a pragmatikou v súčasnom komunikačnom kontexte (so zameraním na taliančinu) / Katarína Klimová.
In Testi brevi : teoria e practica della testualita nell'era multimediale : series: Sprache im Kontext. Band 37 / ed. Gudrun Held, Sabine Schwarze. - Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2011. - ISBN 978-3-631-60398-7. - ISSN 0948-1354. - S. 281-296.
Ohlasy:
1. [4] OVÁRIOVÁ, Daniela - TOMAŠÁK, Martin. Biomass - an alternative source of energy (a comparative terminological study of English and Slovak). In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0528-8, s. 220-229.
2. [4] MESÁROVÁ, Eva. O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť?. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 163-170.
3. [3] ARCANGELI, Massimo. Il mezzo è il "messaggio" o il "massaggio"? In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 13-51.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Sociálne podniky vo svetle odbornej terminológie / Katarína Dlhošová, Katarína Klimová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 66-72. [KREJČÍ, Katarína (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 L'aspettualitá verbale tra l'universale e lo specifico / Katarína Klimová. In Lingue e letterature romanze : stato attuale e prospettive / zost. Massimo Arcangeli ... [et al.]. - Rím : Aracne Editrice, 2011. - ISBN 978-88-548-3457-6. - S. 187-198.
Ohlasy:
1. [4] CHOVANCOVÁ, Katarína - REICHWALDEROVÁ, Eva. Využitie interkomprehenzie v odbornej príprave prekladateľa-tlmočníka. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 88-94.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Vybrané komunikačné špecifiká medzi talianskou a slovenskou kultúrou / Katarína Klimová. In Multikulturalizmus : teória a prax : elmélet és gyakorlat : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 25. mája 2011 / vedec. red. František Alabán ; rec. Peter Andruška, Štefan Pongó. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0228-5. - S. 139-148.
Ohlasy:
1. [4] DOBRÍK, Zdenko. Kultúrne a subkultúrne štandardy z pohľadu lingvistiky a translatológie. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 44-54.
2. [3] KUČMOVÁ, Alexandra. Le varietà lingua italiana nella prospettiva dell'interprete. In Lingue, culture, letterature tra geografia e storia : III Convegno internazionale studia romanistica Beliana, 10 - 11 ottobre 2013, Banská Bystrica. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. ISBN 978-80-7435-618-6, pp. 152-[161].

AFD02 Slovensko - dabingovo-titulkovacia krajina? / Katarína Klimová. In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy : medzinárodná konferencia, Banská Bystrica, 18.04.2012 / zost. Vladimír Biloveský, vedec. red. Zuzana Bohušová ; rec. Elena Baranová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0444-9. - S. 102-109.
Ohlasy:
1. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva - OVÁRIOVÁ, Daniela. Translations of proper names in audiovisual texts. Anthroponyms. In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0582-8, s. 189-200.
2. [4] DLHOŠOVÁ, Katarína. Vybrané aspekty prekladu v nových médiách: translátor - multimediálny text. In Prekladateľské listy - Teória kritika prax prekladu : zborník štúdií a študentských prác z XVIII. ročníka prekladateľskej univerziády. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. ISBN 978-80-223-3584-3, s. 28-41.
3. [4] JANECOVÁ, Emília. Exotizácia a naturalizácia pri preklade dokumentárneho filmu : špecifiká prekladu titulkov. In Letná škola prekladu 12 : odkaz Antona Popoviča, zakladateľa slovenskej prekladovej školy - pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia ; zborník prednášok z konferencie konanej v Hoteli Park, Piešťany 18. - 20. októbra 2013. Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry, Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry, 2013. ISBN 978-80-971262-2-3, s. 159-170.
4. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva. Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 125-131.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Supporting creative industries with innovative university study programmes = Podpora kreatívneho priemyslu prostredníctvom inovatívnych univerzitných študjných programov / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - social and behavioral sciences : 1st world congress of administrative and political sciences (ADPOL-2012), 2012. - Antalya : Elsevier, 2013. - ISSN 1877-0428. - Vol. 81 (2013), pp. 152-156. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.
Ohlasy:
1. [4] MEŠKOVÁ, Ľudmila - ROSENBAUM FRANKOVÁ, Lucia. Comment enseigner les négociations commerciales en français. In Acta Linguistica No 9 : teaching foreign languages at universities. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2013. ISBN 978-80-557-0593-4, s. 64-71.
2. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva. Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 125-131.
3. [4] REICHWALDEROVÁ, Eva. Prelínanie kompetencií tlmočníka a titulkára v procese výučby v rámci študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo. In Edukácia : vedecko-odborný časopis [online]. 2015, roč. 1, č. 2, s. 189-193 [cit. 2015-06-18]. ISSN 1339-8725. Dostupné na http://www.upjs.sk/public/media/11267/24.pdf.
4. [3] IVANOVA, L. I. et al. Sravniteľnij analiz rezuľtatov vnedrenija innovacionnych technologij v naukotvorčestvo studentov v ZKGMU imeni Marata Ospanova za 2011-2014 gody. In Morfologija i dokazateľnaja medicina : meždunarodnyj naučno-praktičeskij žurnal. ISBN 978-601-03-0077-4, 2014, no. 3-4, pp. 108-[111].
5. [3] LAVRINENKO, Alina S. Gosudarstvennaja podderžka tvorčeskich industrij v Moskve. In Kreativnaja ekonomika. ISSN 1994-6929, 2015, vol. 9, no. 8, pp. 927-946.

AFC02 La mediazione linguistico-culturale fra Italia e Slovacchia: osservazioni sulle specificitá comunicative / Katarína Klimová. In Insularitá e cultura mediterranea nella lingua e nella letteratura italiana : atti del XIX Congresso dell' A. I. P. I., Cagliari, 25-28 agosto 2010 / a cura di Corinna Salvadori Lonergan. - Firenze : Franco Cesati Editore, 2012. - ISBN 978-88-88-7667-439-6. - S. 99-107. 
Ohlasy:
1. [3] KREJČÍ, Katarína. I nuovi media quale strumento indispensabile del traduttore specializzato. In Lingua, cultura e media. Roma : Aracne editrice, 2014. ISBN 978-88-548-5111-5, s. 781-790.

AFC03 Knowledge-based economy vs. creative economy = Vedomostná ekonomika vs. kreatívna ekonomika / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - social and behavioral sciences : 4th world conference on learning, teaching and educational leadership, Barcelona, 27. - 29. October 2013. - Amsterdam : Elsevier, 2014. - ISSN 1877-0428. - Vol. 141, pp. 413-417. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]
Ohlasy:
1. [3] SAPUTRA, Andy. Peran inkubator bisnis dalam Mengembangkan Digital startup Lokal di Indonesia. In Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. ISSN 2302-8203, 2015, vol. 4, no. 1, pp. 1-24.
2. [3] KORDNAEIJ, Asadollah et al. Investigating fundamentals of knowledge based economy using grounded theory. In Management science letters. ISSN 1923-9335, 2014, vol. 4, no. 11, pp. 2423-2426.
3. [3] DAUKŠIENĖ, Reda. Kaimo kultūros paveldo produktų gamybos ekonominiai ir socialiniai efektai bei situacija Lietuvoje. In Lietuvos ekonomikos ateities vizija, strateginiai tikslai ir valstybės misija juos įgyvendinant : Jaunųjų Mokslininkų - Ekonomistų konferencija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademija, 2015. ISBN 978-9986-08-057-2, s. 128-136.
4. [3] KUROKAWA, Motohiro. Product planning and design education for creative industry development. In The 13th conference of international federation of East Asian management associations in Ulaanbaatar (IFEAMA - 2015), 16th-18th July 2015 [online]. Ulaanbaatar : National University of Mongolia, 2015, pp. 83-98 [cit. 2016-09-21]. ISSN 2432-1419. Dostupné na: http://ifeama.org/ifeamaspscp/selected%20papers/13th%20in%20Ulaanbaatar/13th%2007%20M_Kurokawa_final.pdf

AFC04 L'italiano nella comunicazione scientifico-accademica / Katarína Klimová. In Discorso e cultura nella lingua e nella letteratura italiana : atti del V Convegno internationale di italianistiva dell´ Universita di Craiova, 20-21 septtembre 2013 / a cura di Elena Pirvu. - 1. vyd. - Firenze : Franco Cesati editore, 2014. - ISBN 978-88-7667-506-5. - S. 141-154.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Výučba jazykov v kontexte kreatívnej ekonomiky / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník / rec. Silvia Pokrivčáková, Katarína Chovancová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014. - ISBN 978-80-228-2680-8. - CD-ROM, s. 191-200. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Lingua, cultura e media nell'ambito della traduzione audiovisiva: il caso slovacco / Katarína Klimová. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 867-881.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Intercomprehension: a concept in evolution / Katarína Chovancová, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová. In SGEM 2014 : conference on psychology & psychiatry, sociology & healthcare, education. Education & educational research, Albena, Bulgaria, 3 - 9 September 2014 : conference proceedings / rec. Alessandro Antonietti, Alois Ghergut ... [et al.]. Vol. III. - 1. vyd. - Sofia : STEF92, 2014. - ISBN 978-619-7105-24-7. - ISSN 2367-5659. - S. 455-459. [CHOVANCOVÁ, Katarína (34%) - KLIMOVÁ, Katarína (33%) - REICHWALDEROVÁ, Eva (33%)]

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 L'"italianitá" nell'incipit di saggi scientifici d'ambito linguistico / Katarína Klimová. In LId'O : lingua italiana d'oggi IX-2012 / ed. Massimo Arcangeli. - 1. vyd. - Roma : Bulzoni Editore, 2014. - ISBN 978-88-7870-955-3. - S. 193-206.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Kultúrne hodnoty a interkulturalita Collodiho diela Pinocchiove dobrodružstvá / Katarína Klimová, Eva Mesárová. In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015. - ISSN 1339-7184. - Roč. 2, č. 2 (2015), s. 22-44. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Pinocchio a Jungove archetypy kolektívneho nevedomia. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-023-4, s. 43-50.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Turistické destinácie vo svete virtuálnej komunikácie / Katarína Klimová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015. - ISSN 1338-0583. - Roč. 7, č. 1 (jún 2015), s. 30-44.

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01 Creative industries and the place of the arts in university interpreting-translation programmes / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. In Procedia - Social and Behavioral Sciences : the proceedings of 6th World conference on educational sciences, Malta, 06-09 February 2014. - Amsterdam : Elsevier B.V., 2015. - ISSN 1877-0428. - Vol. 191 (2015), pp. 580-583. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Creative industries and their relation to translation/interpreting practice and to innovation / Dagmar Veselá, Katarína Klimová. - Spôsob prístupu: http://www.world-education-center.org/index.php/gjcs/article/view/3896. In Global Journal of Computer Sciences. - Nicosia : Academic World Education and Research Center, 2015. - ISSN 2301-2587. - Vol. 1, no. 5 (2015), pp. 19-23. [VESELÁ, Dagmar (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

ADE02 Strategie di promozione turistica del territorio tramite internet = Stratégie propagácie turistických lokalít na internete / Katarína Klimová.In Studia romanistica. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2015. - ISSN 1803-6406. - Vol. 15, no. 1 (2015), s. 13-28.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Využitie destinačných webov vo vyučovaní reálií a interkultúrnej komunikácie : (na príklade talianskeho jazyka) / Katarína Klimová, Katarína Krejčí. In Language, literature and culture in education 2015 [elektronický zdroj] : international conference proceedings, Nitra, 14 - 16 May 2015 / rec. Lucie Betáková, Jana Bérešová ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : SlovakEdu, 2015. - ISBN 978-80-971580-6-4. - CD-ROM, s. 47-52. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - KREJČÍ, Katarína (50%)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Plurilingvizmus vo vedeckej a akademickej komunikácii / Katarína Klimová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015. - ISSN 1338-0583. - Roč. 7, č. 2 (december 2015), s. 16-29.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Literárny turizmus – k otázkam literárnych parkov v Taliansku / Katarína Klimová, Eva Mesárová. In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - ISSN 1339-7184. - Roč. 3, č. 1-2 (2016), s. 33-50. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01  Pablo Zamora Muñoz, Arianna Alessandro, Belén Hernández (2010). L´italiano a me mi piace! Corso per l´apprendiemtno dell´italiano colloquiale come LS/L2. / Katarína Klimová. In Studia romanistica. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita v ostrave, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1803-6406. - Vol. 14, no. 2 (2014), pp. 85-86. Recenzia na: L´italiano a me mi piace! Corso per l´apprendiemtno dell´italiano colloquiale come LS/L2 / Pablo Zamora Muñoz, Arianna Alessandro, Belén Hernández. 1. vyd. - Murcia : Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, 2010. - ISBN 978-84-8371-849-0

  Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

3

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

2

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

6

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

6

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

6

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

3

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

2

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

6

Súčet

 

38

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

1

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

27

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

24

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

2

6

Recenzie v domácich publikáciách

2

Súčet

 

56

 

Aktualizované: 30. 9. 2016

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry