RSS RSS print

TJ / Krejčí Katarína, Mgr.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 1. 10. 2016

Mgr. Katarína Krejčí

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 196 s. - ISBN 978-80-557-0233-9
[KRNOVÁ, Kristína (20%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (20%) (zost.) - KREJČÍ, Katarína (20%) (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (20%) (zost.) - GÁLISOVÁ, Anna (20%) (zost.) - PATRÁŠ, Vladimír (rec.) - BARANOVÁ, Elena (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KLINCKOVÁ, Jana (rec.) - KRŠKO, Jaromír (rec.) - DAŇOVÁ, Mária (rec.) - DEÁKOVÁ, Veronika (rec.) - DOBRÍK, Zdenko (rec.) - JURČÁKOVÁ, Edita (rec.) - KLIMOVÁ, Katarína (rec.) - OČENÁŠ, Ivan (rec.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.)]

FAI02 Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - 182 s. - ISBN 978-80-557-0232-2
[KRNOVÁ, Kristína (13%) (editor) - HOMOLOVÁ, Eva (13%) (zost.) - ARDAMICA, Zorán (13%) (zost.) - KREJČÍ, Katarína (13%) (zost.) - MIŠKOVSKÁ, Jana (12%) (zost.) - GÁLISOVÁ, Anna (12%) (zost.) - PÁLKOVÁ, Janka (12%) (zost.) - TREPÁČOVÁ, Katarína (12%) (zost.) - KAČIUŠKIENÉ, Genovaité (rec.) - PATRÁŠ, Vladimír (rec.) - GOLEMA, Martin (rec.) - HOMOLOVÁ, Eva (rec.) - KOVÁČIK, Ľubomír (rec.) - KRNOVÁ, Kristína (rec.) - KOLEČÁNI LENČOVÁ, Ivica (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - ARDAMICA, Zorán (rec.) - BÁLINTOVÁ, Helena (rec.) - KOVÁČOVÁ, Marta (rec.) - BARIAKOVÁ, Zuzana (rec.) - KUBEALAKOVÁ, Martina (rec.) - BILOVESKÝ, Vladimír (rec.) - REICHWALDEROVÁ, Eva (rec.) - VALLOVÁ, Elena (rec.)]

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 La traduzione giuridica. Il passaggio dal sistema giuridico do partenza al sistema giuridico di arrivo / Katarína Dlhošová. In XLinguae.eu : A trimestrial European scientific Language review / zost. Katarína Chovancová, Božena Horváthová. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2011. - ISSN 1337-8384. - Č. 2 (2011), s. 22-25.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 I nuovi media quale strumento indispensabile del traduttore specializzato / Katarína Dlhošová. In Lingua, cultura e media / ed. Massimo Arcangeli, Katarína Klimová, Eva Reichwalderová, Monika Zázrivcová. - Roma : Aracne editrice, 2014. - ISBN 978-88-548-5111-5. - S. 781-790.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Sociálne podniky vo svetle odbornej terminológie / Katarína Dlhošová, Katarína Klimová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 66-72. [KREJČÍ, Katarína (50%) - KLIMOVÁ, Katarína (50%)]

AED02 La tipologia dei testi da tradurre con particolare riguardo al testo giuridico / Katarína Dlhošová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Vladimír Patráš, Elena Baranová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0233-9. - S. 178-183.
[KREJČÍ, Katarína (100%)]

AED03 Vybrané aspekty prekladu v nových médiách: translátor - multimediálny text / Katarína Dlhošová. In Prekladateľské listy 3 : teória, kritika, prax prekladu / rec. Eva Tandlichová, Alojz Keníž. - [1. vyd.]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - ISBN 978-80-223-3584-3. - S. 28-41.
Ohlasy:
1. [4] KLIMOVÁ, Katarína. Turistické destinácie vo svete virtuálnej komunikácie. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. ISSN 1338-0583, 2015, roč. 7, č. 1, s. 30-44.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Prekladateľ a nové médiá / Katarína Dlhošová. In Tradícia a inovácia v translatologickom výskume : zborník z 3. medzinárodnej translatologickej konferencie doktorandov, Nitra, 7. februára 2012 / zost. Ľudmila Adamová, Ján Želonka ; rec. Milan Žitný, Mária Kiššová. 3. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-558-0123-0. - S. 186-190.
Ohlasy:
1. [4] VESELÁ, Dagmar. Terminológia politík EÚ a jej implemetácia do univerzitných tlmočnícko-prekladateľských študijných programov. In Terminologické fórum IV. : recenzovaný nekonferenčný zborník vedecko-výskumných a odborných prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexanda Dubčeka, 2013. ISBN 978-80-8075-588-1, s. 77-85.

AFD02 Využitie destinačných webov vo vyučovaní reálií a interkultúrnej komunikácie : (na príklade talianskeho jazyka) / Katarína Klimová, Katarína Krejčí.
In Language, literature and culture in education 2015 [elektronický zdroj] : international conference proceedings, Nitra, 14 - 16 May 2015 / rec. Lucie Betáková, Jana Bérešová ... [et al.]. - 1. vyd. - Nitra : SlovakEdu, 2015. - ISBN 978-80-971580-6-4. - CD-ROM, s. 47-52. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - KREJČÍ, Katarína (50%)]

  Štatistika: kategória publikačnej činnosti

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

3

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

2

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

2

Súčet

 

9

Štatistika: kategória ohlasov

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

2

Súčet

 

2

 

Aktualizované: 30. 10. 2016

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry