RSS RSS print

TJ / Mesárová Eva, Mgr., PhD.

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov k 30. 9. 2016

 Mgr. Eva Mesárová, PhD.

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA01 Fantastika (nielen) v talianskej literatúre / Eva Mesárová ; rec. Pavol Koprda, František Hruška. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. - 145 s. [7,25 AH]. - ISBN 978-80-7435-476-2. [MESÁROVÁ, Eva (100%) - KOPRDA, Pavol (rec.) - HRUŠKA, František (rec.)]
Ohlasy:
1. [6] KOPRDA, Pavol. La narrativa fantastica presentata come sistema. In Studi Italo - Slovacchi. ISSN 1338-6778, 2015, roč. 4, č. 1, s. 140-141.
2. [5] KOPRDA, Pavol. Eva Mesárová (2014). Fantastika (nielen) v talianskej literatúre. In Studia romanistica. ISSN 1803-6406, 2015, vol. 15, č. 2, s. 69-72.
3. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Fantastická literatúra - teoretická báza a východiská pre preklad. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 98-105.
4. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Pinocchio a Jungove archetypy kolektívneho nevedomia. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-023-4, s. 43-50.
5. [4] PRŠOVÁ, Eva. Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015. 116 s. ISBN 978-80-557-1034-1.

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01 Tommaso Landolfi / Eva Mesárová. In Talianska literatúra 8b : dvadsiate storočie za fašizmu / rec. Natália Rusníková, Miriam Oravcová. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2014. - ISBN 978-80-558-0660-0. - S. 195-212 [1,23 AH].
Ohlasy:
1. [3] KLIMOVÁ, Katarína. Literárna geografia ako súčasť literárno-kultúrnych kompetencií študenta odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. In Ecoletra.com : scientific e-journal [online]. 2016, vol. 2, no. 3, pp. 50-58 [cit. 2016-09-08]. ISSN 2377-9848. Dostupné na: http://ebook.ecoletra.com/2016-03-ecoletra.com-scientific-ejournal

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01 Taliansky jazyk : pre študentov spevu / Eva Mesárová. - Banská Bystrica : Akadémia umení, Fakulta múzických umení, 2006. - 100 s. - ISBN 80-89078-16-8

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 Lingue, culture, letterature tra geografia e storia : III Convegno Internationale Studia Romanistica Beliana, 10-11 ottobre 2013 / eds. Katarína Klimová, Eva Mesárová ; rec. Danilo Capasso. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2015. - 281 s. [14,05 AH]. - ISBN 978-80-7435-618-6. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) (editor) - MESÁROVÁ, Eva (50%) (editor) - CAPASSO, Danilo (rec.)]

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01 Alcune osservazioni sulla posizione di tommaso landolfi tra psicoanalisi, ermetismo e surrealismo / Eva Mesárová. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. - ISSN 1803-4136. - Roč. 20, č. 1 (2008), s. 28-33.

ADE02 Un repertorio straordinario di devianze e deliri nei racconti della prima raccolta di Landolfi / Eva Mesárová. In Romanica Olomucensia : artículos y estudios / šéfred. Jiří Černý ; výk. red. Jan Holeš, Jiří Chalupa. Roč. 21, č. 2 (2009). - Olomouc : Univerzita Palackého, 2009. - ISSN 1803-4136.

ADE03 Landolfi, la prosa «diaristica» e la parola come surrogato della realtá / Eva Mesárová. In Écho des études romanes. - České Budějovice : Faculté des Lettres de l´Université de Boheme du Sud, 2011. - ISSN 1801-0865. - Vol. 7, No. 2 (2011), s. 59-68.
Ohlasy:
1. [3] REICHWALDEROVÁ, Eva. El Lazarillo de Tormes - cine y literatura. In Actas del XVI Encuentro de profesores de espaňol de Eslovaquia. Madrid : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2013. ISBN 030-13-142-2, s. 77-94.

ADE04 Discorso teorico-critico sul fantastico negli ultimi anni del Novecento in Italia / Eva Mesárová. In Romanica Olomucensia. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014. - ISSN 1803-4136. - Vol. 26, no. 1 (2014), pp. 77-84.

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01 Surreálna atmosféra a literárna invencia v Landolfiho zbierke La Spada = Surreal atmosphere and literary inventiveness in Landolfís collection La Spada / Eva Mesárová. In XLinguae.eu : a trimestrial European scientific Language review / ed. Elena Ciprianová, Jana Bírová. - Nitra : Vzdelávanie Don Bosca, 2011. - ISSN 1337-8384. - Č. 4 (2011), s. 45-50. [MESÁROVÁ, Eva (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.
Ohlasy:
1. [3] KLIMOVÁ, Katarína. Literárna geografia ako súčasť literárno-kultúrnych kompetencií študenta odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. In Ecoletra.com : scientific e-journal [online]. 2016, vol. 2, no. 3, pp. 50-58 [cit. 2016-09-08]. ISSN 2377-9848. Dostupné na: http://ebook.ecoletra.com/2016-03-ecoletra.com-scientific-ejournal

ADF02 Definície literárnej fantastiky podľa predchodcov Tzvetana Todorova / Eva Mesárová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISSN 1338-0583. - Roč. 3, č. 2 (november 2011), s. 94-98.

ADF03 Podstata literárnej fantastiky podľa Tzvetana Todorova / Eva Mesárová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISSN 1338-0583. - Roč. 4, č. 2 (december 2012), s. 98-107.

ADF04  Teoretické náhľady na fantastickú literatúru po Todorovovi v talianskom literárnom prostredí = Theoretical insights into fantasy literature after Todorov in Italian literary environment / Eva Mesárová. 
Spôsob prístupu:http://www.scopus.com/record/display.urleid=2-s2.0-84878538748&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=
MESAROVA+E&sid=22566F4CB6856D2D05ADC18A7933E438.aXczxbyuHHiXgaIW6Ho7g%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28
MESAROVA+E%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28MESAROVA+E%29
. In XLinguae.eu : European scientific language review. - Nitra : Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia, 2012. - ISSN 1337-8384. - Vol. 5, no. 4 (October 2012), pp. 53-60. [MESÁROVÁ, Eva (100%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.
Ohlasy:
1. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Fantastická literatúra - teoretická báza a východiská pre preklad. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 98-105.

ADF05 Historické východiská zrodu modernej fantastickej literatúry / Eva Mesárová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISSN 1338-0583. - Roč. 1, č. 2 (november - december 2009), s. 72-78.
Ohlasy:
1. [4] HVIZDOŠOVÁ, Mária. Dobré a krásne - sebareflexia v gotickom románe. In 6. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-8-555-0300-4, s. 753-767.
2. [3] JAVORČÍKOVÁ, Jana. Contemporary literature in English : selected historical, social and literary contexts. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7435-474-8.
3. [3] JAVORČÍKOVÁ, Jana - ESTEVEZ HATALA, Linda. Leaving traditions behind - formal, acoustic and physical experiment in modern poetry written in English. In Literatura - teatr - kino : problemi dialoga. Samara : Izdateľstvo Samarskij universitet, 2014. ISBN 978-5-86465-652-5, s. 375-387.
4. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Kognitívny prístup k čítaniu odborných a beletristických textov. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 73-80.
5. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Fantastická literatúra - teoretická báza a východiská pre preklad. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 98-105.
6. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Pinocchio a Jungove archetypy kolektívneho nevedomia. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-023-4, s. 43-50.

ADF06 Protichodné štrukturálne prvky a prvky fantastiky v diele Tommasa Landolfiho / Eva Mesárová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE [elektronický zdroj] : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISSN 1338-0583. - Roč. 5, č. 2 (december 2013), s. 45-54.
Ohlasy:
1. [3] KLIMOVÁ, Katarína. Literárna geografia ako súčasť literárno-kultúrnych kompetencií študenta odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo. In Ecoletra.com : scientific e-journal [online]. 2016, vol. 2, no. 3, pp. 50-58 [cit. 2016-09-08]. ISSN 2377-9848. Dostupné na: http://ebook.ecoletra.com/2016-03-ecoletra.com-scientific-ejournal

ADF07 Landolfiho emocionálna intenzita a fantázia o záchrane literatúry / Eva Mesárová. In Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. - ISSN 1338-1148. - Roč. 4, č. 15 (2013), s. [1-8].
Ohlasy:
1. [4] ŠUŠA, Ivan. Talianska literatúra 20. storočia ("Il Novecento"). In Vývinové problémy svetovej literatúry 20. storočia : príspevky k dejinám britskej, americkej, nemeckej, talianskej, francúzskej, poľskej a ukrajinskej literatúry. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014. ISBN 978-80-555-1184-9, s. 254-328.

ADF08 Fantastika a jej uplatnenie v talianskej postmodernej próze / Eva Mesárová. In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2014. - ISSN 1339-7184. - Roč. 1, č. 1 (2014), s. 26-45.
Ohlasy:
1. [4] ZÁZRIVCOVÁ, Monika. Enseigner "la littérature française moderne" - un vaste terrain à explorer. In Quo vadis, Romanistica? : littérature, linguistique, translatologie. Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. ISBN 978-80-223-3897-4, s. 75-79.

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01 Alcune considerazioni sulla scrittura di Tomaso Landolfi / Eva Mesárová. In Studia romanistica / zodp. red. Jana Veselá ; rec. Ivo Buzek ...[et al.]. - Ostrava : Universitas Ostraviensis, Facultas Philosophica, 2009. - ISSN 1803-6406. - Vol. 9, No. 2 (2009) p. 72-77.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 K teoretickým východiskám fantastickej literatúry v Taliansku / Eva Mesárová. In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová, zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Zuzana Hurtajová, Milan Jurčo ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-861-4. - S. 265-271.

AED02 Introdukcia fantastiky do literárneho systému 18. a 19. storočia a modifikácia existujúcich kultúrnych modelov / Eva Mesárová. In Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : humanitné vedy - literárna veda : zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.]; rec. Genovaité Kačiuškiené ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. - ISBN 978-80-557-0232-2. - S. 49-57.
Ohlasy:
1. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Fantastická literatúra - teoretická báza a východiská pre preklad. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 98-105.

AED03 O špecifikách teoretických prístupov k prekladu detskej literatúry / Eva Mesárová. In Preklad a tlmočenie 11 : má translatológia dnes ešte čo ponúknuť? / ed. Vladimír Biloveský ; rec. Edita Gromová, Anna Valcerová. I., Reciprocity a tenzie v translatologickom výskume. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0795-2. - S. 163-170.

AED04 Il fenomeno del realismo magico e del fantastico nella letteratura italiana / Eva Mesárová. In Quo vadis, Romanistica? / rec. Jana Páleníková, Bohdan Ulašin. 5. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - ISBN 978-80-223-3900-1. - S. 47-56.
Ohlasy:
1. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Fantastická literatúra - teoretická báza a východiská pre preklad. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 36 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-022-7, s. 98-105.
2. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Pinocchio a Jungove archetypy kolektívneho nevedomia. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-023-4, s. 43-50.

AED05 Luigi Pirandello a dramaturgická technika „divadla v divadle" / Eva Mesárová. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37. = Lingustic, literary and didactic colloquium 37. : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií / rec. Richard Repka, Sylvia Brychová, Viera Lagerová [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. - ISBN 978-80-8177-023-4. - CD-ROM, s. 91-98.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01 Metamorfosi della lingua nell´opera di Beppe Fenoglio / Eva Mesárová. In Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 21. mája 2014 / zost. Ferenc Alabán ; rec. Tibor Žilka, Peter Andruška. 2. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0749-5. - S. 136-144.

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01 Kultúrne hodnoty a interkulturalita Collodiho diela Pinocchiove dobrodružstvá / Katarína Klimová, Eva Mesárová. In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2015. - ISSN 1339-7184. - Roč. 2, č. 2 (2015), s. 22-44. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]
Ohlasy:
1. [4] ŠTUBŇA, Pavol. Pinocchio a Jungove archetypy kolektívneho nevedomia. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium 37 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií [CD-ROM]. Bratislava : Z-F LINGUA, 2016. ISBN 978-80-8177-023-4, s. 43-50.

BDF02 Literárny turizmus – k otázkam literárnych parkov v Taliansku / Katarína Klimová, Eva Mesárová. In Jazyk a literatúra. - Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2016. - ISSN 1339-7184. - Roč. 3, č. 1-2 (2016), s. 33-50. [KLIMOVÁ, Katarína (50%) - MESÁROVÁ, Eva (50%)]

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

CDF01 Mušle a čas / Italo Calvino ; preložila Eva Mesárová. In Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru. - Bratislava : Slovenská spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry. - ISSN 0231-6269. - Roč. 42(2006), s. 112-114. [CALVINO, Italo - MESÁROVÁ, Eva (prekl.)]

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Questioni di aspetto verbale / Eva Mesárová. In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1338-0583. - Roč. 6, č. 1 (jún 2014), s. 90-91. Recenzia na: Questioni di aspetto verbale : un confronto tra italiano e slovacco / Katarína Klimová. - Rím : Aracne Editrice, 2012. - ISBN 978-88-548-5344-7

EDI02 Diverzita ako ústredný pojem boja proti antisemitizmu / Eva Mesárová. In Conversatoria litteraria : doświadczenie świata w literaturach słowiańskich epoki pre-, modernizmu i post-modernizmu : międzynarodowy rocznik naukowy / rec. Anna Wożniak, Tatiana Awtuchowycz. 6. - 1. vyd. - Siedlce, Banská Bystrica : Stowarzyszenie tutajteraz, 2014. - ISSN 1897-1423. - S. 189-191. Recenzia na: Persecuzione del diverso e propaganda razziale : il caso italiano nella "Difesa della razza" = Útok na diverzitu : taliansky príklad v časopise "Obrana rasy" : vědecká monografie / Patrizia Prando, Ivan Šuša ; rec. Marco Ferrari, Ladislav Győrgy. [1. vyd.]. - Brno : Tribun EU, 2013. - ISBN 978-80-263-0357-2

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

1

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

1

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

4

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

8

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

5

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

2

CDF

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch

1

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

2

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

1

Súčet

 

28

 

Štatistika: kategória ohlasov

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

6

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

14

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

1

6

Recenzie v domácich publikáciách

1

Súčet

 

22

 

 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry