RSS RSS print

Z histórie katedry

Začiatky prípravy učiteľov francúzštiny v Banskej Bystrici spadajú do 60. rokov 20. storočia. Na vtedajšej pedagogickej fakulte študijnú kombináciu slovenský jazyk a francúzsky jazyk (neskôr francúzsky jazyk aj v kombinácii s ruštinou) zastrešovala najprv Katedra ruského jazyka (1962-63), od roku 1964 Katedra cudzích jazykov.

V roku 1969 vznikla Katedra anglistiky, germanistiky a romanistiky so samostatnými oddeleniami pre angličtinu, francúzštinu a nemčinu. V akademickom roku 1973-74 malo oddelenie francúzskeho jazyka 90 študentov denného štúdia a 6 vyučujúcich: Elena Baranová (gramatika - syntax), Anna Dovčiaková (fonetika), Marta Gregová (gramatika - morfológia), Ján Homolka (didaktika), Vilma Sviatková (praktický jazyk), Milan Štulrajter (literatúra a história).

V roku 1980 bola Katedra anglistiky, germanistiky a romanistiky zrušená, čím bola de facto v Banskej Bystrici prerušená príprava učiteľov cudzích jazykov (okrem ruského jazyka).

Katedra pod názvom Katedra germanistiky a romanistiky bola obnovená až po desiatich rokoch, v roku 1990, a vrátili sa na ňu z pôvodných vyučujúcich Elena Baranová, Anna Dovčiaková, Ján Homolka a Milan Štulrajter. V akademickom roku 1992-93 sa katedra stala súčasťou novovytvorenej Fakulty humanitných a prírodných vied, neskôr Fakulty humanitných vied, Univerzity Mateja Bela.

V roku 1995-1996 vznikla samostatná Katedra romanistiky, ktorej prvým vedúcim sa stal Milan Štulrajter. V roku 1996 ho vystriedala Anna Dovčiaková, v rokoch 2008-2015 bola vedúcou katedry jej bývalá absolventka Katarína Chovancová. Od roku 2015 do funkcie vedúcej katedry nastúpila Monika Zázrivcová.  

Od roku 2008 v dôsledku organizačných zmien vnútri UMB katedra zabezpečuje popri učiteľskom aj dvojstupňové neučiteľské vzdelávanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, a to nielen vo francúzskom jazyku, ale aj v španielčine a taliančine.

Spracovala: doc. PhDr. Elena Baranová

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry