RSS RSS print

Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg

Dňa 12. 11. 2012 sa na pôde novovzniknutého Centra poľského jazyka a kultúry uskutočnil odborný seminár pod názvom Poľsko-slovenský medzikultúrny dialóg. Spolu s CPJaK boli jeho organizátormi Poľský inštitút v Bratislave a Katedra slovanských jazykov FF UMB.

Podujatiu predchádzalo pracovné stretnutie zástupcov slovenských polonistických pracovísk za účasti námestníka riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave Tomasza Grabińského. Kolegovia z Katedry slavistiky Inštitútu rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky Prešovskej univerzity v Prešove (doc. PhDr. Peter Káša, CSc.) a Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dr Joanna Ciesielska a dr Kinga Wawrzyniak) predstavili študijné programy realizované na uvedených pracoviskách, načrtli sa vízie rozvoja polonistiky na Slovensku a tiež možnosti vzájomnej spolupráce. O cenné skúsenosti s dynamicky sa rozvíjajúcim štúdiom poľského jazyka na Ostravskej univerzite v Ostrave sa so zúčastnenými podelila doc. PaedDr. Jana Raclavská, PhD.

Seminár otvoril vedúci Katedry slovanských jazykov FF UMB Mgr. Anton Repoň, PhD. a prodekan pre medzinárodné vzťahy prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD. S prednáškami vystúpili prof. dr hab. Maryla Papierz , doc. PhDr. Jana Raclavská, PhD., prof. dr hab. Kazimierz Ożóg a prof. dr hab. Władysław Śliwiński. V zaujímavej diskusii sa hovorilo najmä o súčasnom stave poľského jazyka, jazykovej kultúre, ale aj o slovensko-poľskej medzijazykovej homonymii.

Anita Račáková

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry