RSS RSS print

Slovanské jazyky v procese premien - jún 2015

V dňoch 15. a 16. júna 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Ružovej 14 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia venovaná súčasným zmenám v slovanských jazykoch a ich reflexii vo vedeckom výskume, ktorej organizátorom bola Katedra slovanských jazykov FF UMB v spolupráci s Centrom poľského jazyka a kultúry pri KSJ FF UMBPoľským inštitútom v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnili odborníci z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, Vroclavskej univerzity, Ostravskej univerzity, Prešovskej univerzity a 2 našich pracovísk - Katedry slovenského jazyka a komunikácie a Katedry slovanských jazykov. Súčasťou programu bola, popri vedeckej zložke, aj prezentácia aktivít uvedených pracovísk, vďaka ktorej sa načrtli možnosti budúcej spolupráce.   

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry