RSS RSS print

Hosťovské prednášky

Na polonistike sme mali česť hostiť viacerých odborníkov z Poľska, ktorí študentom zaujímavou formou priblížili najnovšie poznatky z oblasti poľskej jazykovedy a literárnej vedy. V nasledujúcej časti prinášame ich stručný chronologický prehľad od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

prof. dr hab. Jolanta Tambor – odborníčka v oblasti poľskej fonetiky a fonológie, etnolektu a sliezskej kultúry, pracovníčka Zakładu Językoznawsta Pragmatycznego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a súčasne riaditeľka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Témy jej prednášok boli venované slovotvorbe a dialektológii. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-j-tambor.html

prof. dr hab. Romuald Cudak literárny vedec, ktorý sa venuje výskumu súčasnej poľskej poézie, vedúci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prednášky boli zamerané na tvorbu Rafała Wojaczka a Mirona Białoszewského. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-r-cudaka.html

2009

mgr Małgorzata Smereczniak – pracovníčka Sliezskej univerzity v Katoviciach. Prednášky boli zamerané na problematiku morfologických a štylisticko-pragmatických aspektov tvorenia a používania príčastí a prechodníkov.

prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska pracovníčka Sliezskej univerzity v Katowiciach. V prednáške sa venovala téme jazykovej transpozície zmyslových vnemov.

2011

dr Sylwia Sojda – pracovníčka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Počas prednáškového pobytu predstavila vybrané témy z oblasti umeleckého, odborného prekladu a tlmočenia.

dr Regina Wojtoń - pracovníčka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Vo svojich prednáškach sa venovala vybraným témam z poľskej literatúry.

2012

dr Regina Wojtoń – pracovníčka Akademie Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Počas semestrálneho pobytu viedla vybrané semináre z poľskej literatúry a histórie.

dr Joanna Gorzelanapracovníčka Inštitútu filológie Univerzity v Zielonej Góre. V rámci seminárov predstavila študentom polonistiky vybrané témy z oblasti poľskej syntaxe, štylistiky a lexikológie.

prof. dr hab. Mirosława Siaciuk vo svojich prednáška hovorila o vplyve cudzích jazykov na poľštinu a o používaní čísloviek v súčasnej poľštine.

prof. dr hab. Magdalena Pastuchv prednáškach sa venovala jazykovej etikete a slovotvorbe.

2013

dr Marcin Maciołek – pracovník Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pre študentov polonistiky pripravil dva semináre o vývinových procesoch v súčasnej poľštine a o vplyve počítačovej techniky na jazykové správanie Poliakov.

dr Aleksandra Achtelik pracovníčka Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zástupkyňa riaditeľa Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ a zároveň predsedníčka spoločnosti „Bristol“. Vo svojich prednáškach predstavila poľské stredoveké mýty v súčasnej kultúre a gýč v súčasnej poľskej kultúre.

dr Anna Spólna – pracovníčkaRadomskej politechniky. Vystúpila s prednáškou o mýte prekliateho básnika v povojnovej poľskej poézii. Na seminári so študentmi analyzovala báseň Roberta Tekieleho „Ojcze nasz“ a hovorila tiež o  rituáloch kažodennosti v poľskej poézii po r. 1989.

dr Bożena Kotuła pracovníčka Radomskej politechniky. V prednáškach sa venovala frazeológii poľských a slovenských pohybových slovies, medzijazykovým homonymám a vybraným problémom jazykovej kultúry poľštiny.

dr hab. prof. UR Jolanta Pasterska pracovníčka Inštitútu poľskej filológie Rzeszowskej univerzity. Vystúpila s prednáškou o súčasnej poľskej masovej kultúre.

dr hab. prof. UR Janusz Pasterski pracovník Inštitútu poľskej filológie Rzeszowskej univerzity. Predniesol prednášku na tému poľskej medzivojnovej poézie.

S prednáškami v zahraničí vystúpila aj naša pracovníčka – Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.. Vďaka nej sa poľskí študenti a pracovníci mohli oboznámiť s témami, ktorým sa venuje vo svojom výskume.

2008

Na Sliezskej univerzite v Katoviciach sprostredkovala frekventantom postgraduálneho štúdia didaktiky poľskej kultúry a poľského jazyka ako cudzieho svoje skúsenosti s výučbou cudzincov.

2009

Na Katedre slovanských jazykov Ostravskej univerzity predniesla prednášky na nasledujúce témy: Jazyková zdvorilosť v interpersonálnych kontaktoch v poľskom jazyku, Poľská jazyková etiketa na pozadí sociokultúry, Oslovenia adresáta v poľskom jazyku, Používanie titulov v poľskom a českom školstve, Titulatúra – nevyhnutná súčasť tlmočníckej praxe. 

2011

V máji predniesla v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katoviaciach prednášku na tému „Grzeczność językowa we współczesnym języku polskim i słowackim“. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/polonistika/materialy-k-odkazom/prednaska-g-olchowej.html 

V októbri predniesla v Inštitúte slovanskej filológie Sliezskej univerzity v Katoviciach prednášky na nasledujúce témy: Jak rozumieją i wyobrażają sobie strach oraz mówią o nim współcześni Polacy i Słowacy, Afektonimy w języku polskim i słowackim, Polskie i slowackie nazwy geograficzne, Błędy w tłumaczeniu nazw geograficznych w tekstach turystycznych, Konotacje semantyczne polskich i słowackich nazw zakładów pogrzebowych.

2013

Na Katedre slovanských jazykov Ostravskej univerzity predniesla nasledujúce prednášky: Obrady v Poľsku a na Slovensku, Sociokultúrne interferencie slovenských a poľských študentov, Kultúrny diskurz v názvoch pohrebníctiev, Afektonymá v poľštine a slovenčine, Jazyková etiketa vo výučbe cudzieho jazyka.

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry