RSS RSS print

Kultúrne podujatia

Banskobystrická polonistika sa od počiatku aktívne zapájala do spoločenského a kultúrneho diania nielen na pôde univerzity, ale aj v meste Banská Bystrica. Úzko spolupracuje s viacerými inštitúciami, ktorým pomáha spoluorganizovať podujatia propagujúce poľskú kultúru v rámci regiónu. K najvýznamnejším patria Poľský inštitút v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Bábkové divadlo na Rázcestí a Centrum nezávislej kultúry Záhrada. V nasledujúcej časti prinášame prehľad kultúrnych podujatí od r. 2008. Prehľad predchádzajúcich aktivít je možné nájsť v publikácii 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

2008

  • Výstava poľských plagátov, ktorú v priestoroch ŠVK v Banskej Bystrici pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s polonistikou ako súčasť osláv 10. výročia jej založenia. 

2009

2012

 Diskusný večer s básnikom Wojciechom Wenclom, ktorý polonistika pripravila v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Moderátorom večera bol mgr Jakub Pacześniak, lektor poľského jazyka na FF UMB. Súčasťou programu bolo čítanie poézie autora a jej prekladov z dielne našich študentov. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/fotogaleria/poeticky-vecer-s-wojciechom-wenclom.html

  • Otvorenie Centra poľského jazyka a kultúry pri Katedre slovanských jazykov FF UMB. Vznik centra znamenal míľnik v rozvoji banskobystrickej polonistiky, pretože sa vytvorila platforma umožňujúca efektívnejšiu propagáciu poľského jazyka a kultúry v regióne, nadväzovanie a rozvíjanie kontaktov slovenskej a poľskej vedeckej i kultúrnej verejnosti. http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovanskych-jazykov/centrum-polskeho-jazyka-a-kultury/

 

  • Výstava poľského Ústavu pamäti národa vo Varšave (Instytu Pamięci Narodowej w Warszawie) pod názvom Fenomén “Solidarity”. Momentky zo života Poľska (Fenomen „Solidarności“. Migawki z życia Polski), ktorá bola sprístupnená v priestoroch auly FF UMB na Ružovej 14. Súčasťou otvorenia výstavy bola prednáška dr Przemysława Gasztold-Seńa približujúca prítomným význam hnutia Solidarita v európskej tradícii boja proti totalitným režimom.
  • Koncert populárnej poľskej kapely Öszibarack v Centre nezávislej kultúry Záhrada, na ktorom sa organizačne podieľali aj pracovníci polonistiky a ktorý bol súčasťou programu otvorenia Centra poľského jazyka a kultúry. Program moderoval mgr Jakub Pacześniak.

2013

  • Stretnutie s významným slovenským prekladateľom Karolom Chmelom v ŠVK v Banskej Bystrici. Organizačne sa na ňom podieľali Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Centrum slovanských štúdií a banskobystrická polonistika (Centrum poľského jazyka a kultúry spolu s Katedrou slovanských jazykov FF UMB). Na stretnutí sa študenti dozvedeli veľa zaujímavého o práci prekladateľa a jeho úlohe pri propagácii literatúry a kultúry prostredníctvom prekladu.

 

 Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry