RSS RSS print

Témy záverečných prác na ak. rok 2013/2014

MAGISTERSKÉ PRÁCE

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 1. Interkulturowa komunikacja translatoryczna w polskich firmach na Słowacji (Interkultúrna translačná komunikácia v poľských firmách na Slovensku)
 2. Globalizacja i lokalizacja w słowackich i polskich tłumaczeniach tekstów użytkowych (Globalizácia a lokalizácia v slovenských a poľských prekladoch úžitkových textov)
 3. Walencja czasowników posesywnych na podstawie polskich i słowackich słowników
 4. Walencja czasowników zmysłowych na podstawie polskich i słowackich słowników
 5. Przedtranslacyjny trening pamięci długotrwałej i jego wpływ na jakość umiejętności komunikacyjnych tłumaczy (Predtranslačný tréning dlhodobej pamäte a jeho vplyv na kvalitu komunikačných zručností prekladateľov)
 6. Magiczność w przemówieniach polskich i słowackich polityków

Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

 1. Asymetria rodzajowa w języku polskim i słowackim
 2. Komunikacja językowa w polskich i słowackich instytucjach na przykładzie interakcji lekarz – pacjent

BAKALÁRSKE PRÁCE

Mgr. Anita Račáková, PhD.

 1. Produktywność konstrukcji z imiesłowem przysłówkowym w słowackich i polskich tekstach naukowych (Produktivita prechodníkových konštrukcií v slovenských a poľských náučných textoch)
 2. Porównawcza analiza lingwistyczna słowackich i polskich umów handlowych (Lingvistická analýza slovenských a poľských obchodných zmlúv – komparatívny náčrt)
 3. Język słowackich i polskich wiadomości telewizyjnych z zakresu sportu (Jazyk slovenského a poľského televízneho športového spravodajstva)
 4. Funkcja bezokolicznika w języku polskim i słowackim (Funkcia infinitívu v poľštine a slovenčine)
 5. Tłumaczenie utworu W. P. Younga The Shack" na język polski i słowacki. Interpretacyjno-translatoryczna analiza

Mgr. Gabriela Olchowa, PhD.

 1. Nazwy własne w funkcjach wtórnych. Studium porównawcze
 2. Obraz rodziny na przykładzie polskich i słowackich czasopism dla mam
 3. Komunikacja językowa i pozajęzykowa w polskich i słowackich lokalach gastronomicznych
 4. Polskie i słowackie peryfrazy
 5. Horoskop jako gatunej mowy w tekstach polskich i słowackich

Mgr. Jakub Pacześniak

 1. Kult młodości w literaturze polskiej (na wybranych przykładach)
 2. Literatura polska w poszukiwaniu drogi do Boga (na wybranych przykładach)
 3. Buntownicy literatury polskiej (na wybranych przykładach)
 4. Motyw samobójstwa w literaturze polskiej różnych epok
 5. Przekłady literatury polskiej na język słowacki po 1989 roku
 6. Fenomen środkowej Europy w twórczości A. Stasiuka
 7. Pan Cogito – bohater naszych czasów
 8. Nowa poezja kobieca w Polsce
 9. Nowy komiks polski a problematyka społeczna i historyczna
 10. Nowe malarstwo polskie: nawiązanie do tradycji czy pogoń za nowoczesnością?
 11. Kino autorskie w Polsce: Krzysztof Kieślowski, Jan Jakub Kolski, Marek Koterski i inni
 12. Polski dokument na przełomie XX i XXI wieku: tematyka, zaangażowanie społeczne i polityczne

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry