RSS RSS print

Pracovníci

prof. dr hab. Władysław Śliwiński

Prof. dr hab. Władysław Śliwiński je garantom študijného programu poľský jazyk a kultúra a súčasne garantom jazykovedných predmetov. Vedie prednášky a semináre z lexikológie, štylistiky, frazeológie, rétoriky, textológie a kultúry poľského jazyka. Venuje sa predovšetkým kultúre súčasného poľského jazyka, jazyku poľskej televízie a nominálnym konštrukciám v umeleckých textoch. Je autorom alebo spoluautorom šiestich monografií a učebnice poľského jazyka pre pokročilých A to Polska właśnie. http://www.ff.umb.sk/wsliwinski/

Dr Gabriela Olchowa

Dr Gabriela Olchowa v rokoch 2002 – 2007 pracovala na Katedre slovanských jazykov ako lektorka. Od r. 2007 je zamestnaná ako odborná asistentka. Zabezpečuje výučbu fonetiky a fonológie, morfológie, syntaxe, lexikografie, dejín a geografie Poľska a sociokultúry. Vo vedeckej práci sa orientuje na problematiku sociokultúry z konfrontačného (slovensko-poľského) aspektu. Osobitnú pozornosť venuje jazykovej etikete, jazykovému obrazu sveta, onomastike a didaktike sociokultúrnej kompetencie. http://www.ff.umb.sk/golchowa/

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Mgr. Anita Račáková, PhD. pracuje na polonistike s prestávkami od r. 2000 ako odborná asistentka. V súčasnosti vedie prednášky a semináre zo základov odborného prekladu, prekladové semináre (preklad obchodnej korešpondencie, preklad textov z oblasti cestovného ruchu, preklad úžitkových, ekonomických, právnych a vedeckých textov), cvičenia z konzekutívneho a simultánneho tlmočenia ako aj tlmočenia pre inštitúcie EÚ. Venuje sa interkultúrnej komunikácii, didaktike interkultúrnej kompetencie a kolokáciám z porovnávacieho (slovensko-poľského) aspektu.

http://www.ff.umb.sk/aracakova/

mgr Jakub Pacześniak

Mgr. J. Pacześniak je už v poradí šiestym lektorom poľského jazyka na našej katedre. Vedie praktické jazykové cvičenia a semináre z poľskej literatúry a kultúry. Svoje skúsenosti básnika a prekladateľa využíva aj na seminároch z umeleckého prekladu. Okrem výučby sa venuje organizovaniu rozmanitých polonistických podujatí, stretnutí s poľskými spisovateľmi a umelcami, výletov, nadväzovaniu a rozvíjaniu spolupráce s poľskými nadáciami, kultúrnymi a vzdelávacími ustanovizňami.

http://www.ff.umb.sk/jpaczesniak/

 

Bližšie informácie nájdete tu.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry