RSS RSS print

Profil katedry

KATEDRA SLOVANSKÝCH JAZYKOV

Katedra slovanských jazykov vznikla ako jedna z katedier Filologickej fakulty UMB v 1997 roku a od svojho etablovania v tomto roku sa orientuje na prípravu prekladateľov - tlmočníkov v bakalárskom a magisterskom štúdiu z oblasti rusistiky a polonistiky. V akademickom roku 2009/2010 boli otvorené prvé ročníky bakalárskeho externého štúdia rusistiky aj polonistiky.

  • Študijný odbor - tlmočníctvo a prekladateľstvo
  • Študijné programy Katedry slovanských jazykov
  • Poľský jazyk a kultúra
  • Ruský jazyk a kultúra

Obsah študijných programov je koncipovaný tak, aby študentom sprístupnil teoretické poznatky a praktické zručnosti z jednotlivých lingvistických, literárnovedných a translatologických disciplín. Zvýšená pozornosť sa venuje praktickému zvládnutiu jazyka, ktoré predpokladá aj orientáciu v kultúrnom priestore jednotlivých slovanských krajín. Študijný program je koncipovaný tak, aby absolventi bakalárskeho štúdia boli v príslušnom slovanskom jazyku schopní zabezpečiť prekladateľskú agendu denného styku, korešpondenciu, administratívnu agendu, prekladať stredne náročné texty, dokážu konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného, profesionálne nešpecializovaného styku. Po skončení magisterského štúdia ovládajú aj simultánne tlmočenie, preklad náročných odborných textov a umeleckej literatúry. Študijné programy prebiehajú v I. a II. stupni vysokoškolského vzdelania - bakalár (Bc.) a magister (Mgr.).
Plánom študijného programu Ruský jazyk a kultúra je otvorenie III. stupňa vysokoškolského vzdelania. Katedra slovanských jazykov taktiež aktívne spolupracuje s univerzitami v zahraničí
a inými spoločensko-kultúrnymi inštitúciami. Študenti Katedry slovanských jazykov môžu počas štúdia absolvovať študijné pobyty v zahraničí (Ruská federácia, Bielorusko, Poľsko a pobaltské krajiny) prostredníctvom programu ERASMUS, alebo v súčinnosti s agentúrou SAIA. Členovia katedry sa intenzívne venujú aj vedeckej a odborno-publikačnej činnosti.
Publikujú svoje práce v domácich a zahraničných periodikách, aktívne sa zúčastňujú a vystupujú na konferenciách, sympóziách a seminároch doma a v zahraničí.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry