RSS RSS print

ŠVA 2013

 

Študentská vedecká aktivita 2013

Katedra slovanských jazykov zorganizovala 7. marca 2013 katedrové kolo ŠVA. Prezentovali sa ňom študenti v dvoch sekciách, v literárnovednej a translatologickej.

Študentskú konferenciu otvorila prof. Larisa Sugay, DrSc., ktorá zdôraznila potrebu spojenia štúdia v jednotlivých učebných programoch s vedeckým bádaním.

Konferenciu moderovala doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD., katedrová koordinátorka ŠVA.

Na študentskej konferencii vystúpilo 11 študentov. Ich práce hodnotila komisia v zložení:

Predsedníčka komisie: prof. Larisa Sugay, DrSc.

Členovia komisie: doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

Mgr. Kamila Brtková, PhD.

Mgr. Anton Repoň, PhD.

Po každom vystúpení s prezentáciou nasledovala diskusia k prednesenej práci. Študenti reagovali na otázky a pripomienky k vystúpeniu. Pri hodnotení práce a vystúpenia sa zohľadňovalo päť základných kritérií: samostatnosť vedeckej tvorivej práce, metodický prístup k spracovaniu témy, možnosť využitia riešenej témy v teórii a praxi, formálne náležitosti práce a prezentáciu práce pred komisiou.

Po vystúpeniach nasledovalo zhodnotenie, ktoré urobila prof. Larisa Sugay, DrSc., predsedníčka komisie.

VÝSLEDKY KATEDROVÉHO KOLA ŠVA

Literárnovedná sekcia

1. miesto: Lukáš Turiak (Bc., 2. roč., Aj – Rj)

téma ŠVA: Kultúrno-politický kontext symbolov vo filme S. Soloviova Dom pod hviezdnym nebom a ich komparácia s románom M. A. Bulgakova Majster a Margaréta

2. miesto: Branislav Bugan (Bc., 2. roč., Aj – Rj)

téma ŠVA: Autobiografické črty v Solženicynových prózach

3. miesto: Anna Janckulíková (Bc., 2. roč., Aj – Rj)

téma ŠVA: Osud človeka – komparácia literatúry a filmu

Translatologická sekcia

1. miesto: Bc. Kristína Péčiová (Mgr., 1. roč., Rj)

téma ŠVA: Poznámkový aparát u prekladateľa

2. miesto: Bc. Katarína Šeligová (Mgr., 1. roč., Rj)

téma ŠVA: Cudzojazyčná lexika v románe vo veršoch A. S. Puškina Eugen Onegin

Záverečné slovo patrilo vedúcemu katedry Mgr. Antonovi Repoňovi, PhD. a katedrovej koordinátorke doc. PhDr. Marte Kováčovej, PhD. Obidvaja učitelia Katedry slovanských jazykov vyzdvihli záujem študentov o zvolené témy, aktívnu účasť na konzultáciách v období pred konferenciou a vyjadrili presvedčenie, že vedomosti a poznatky, ktoré získali pri písaní práce v rámci ŠVA, nielen rozšíria ich obzor v danej oblasti, ale ich budú môcť využiť aj pri bakalárskych a diplomových prácach.

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD.

katedrová koordinátorka ŠVA

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry