RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Dvojjazyčné lingvistické nástroje pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí (1. časť)

The bilingual linguistc tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1)

Projekt predstavuje prvú časť širšie koncipovaného programu patriaceho do oblasti cezhraničnej spolupráce medzi krajinami V4. Jeho zámerom je pripraviť komplexné lingvistické nástroje potrebné pri práci príslušníkov integrovaného ...

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2 Jazykové vzdelávanie. Podaktivita 2.3 – „Poľský jazyk“

História Ruska v umeleckých obrazoch: Učebno-metodický materiál pre výučbu predmetu História a kultúra Ruska (pre študentov-rusistov vysokých škol na Slovensku)

History of Russia in Paintings

Stereotypy v slovenských, poľských a ruských ľudových rozprávkach a ich vplyv na vnímanie národných kultúr

Stereotypes in Slovak, Polish and Russian folktales and their impact on the perception of national cultures

Slovanské literatúry 20. storočia - dialóg kultúr, jazykov a areálu

Slavic literature in the 20th century - a dialogue of cultures, languages and areas

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry