RSS RSS print

Základné pokyny a harmonogram vypracovania BP a DP

Stretnutia v akademickom roku 2016/17 sa budú uskutočňovať včase konzultačných hodín vyučujúcich;

Študent je povinný pri písaní BP a DP pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu aKrátkym slovníkom slovenského jazyka atď. (stránka SAV);

Študent si bude pravidelne zapisovať poznámky súvisiace sdanou témou ( citáty, parafrázy, odkazy, relevantné informácie);

Študent má naštudovanú Smernicu č.12/2011 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Časovo-tematický plán konzultácií k bakalárskym a diplomovým prácam na ak. rok 2016/2017

Poradie

Termín stretnutia

Náplň konzultácie

Úlohy na ďalšiu konzultáciu

Poznámky

1.

Polovica septembra

Študent si prinesie so sebou vytlačenú predbežnú štruktúru/obsah práce, bude oboznámený s primárnou a sekundárnou literatúrou a rešeršou, ktorú si dá urobiť v ŠVK, v MS atď.; študent bude podrobne oboznámený so Smernicou č. 12/2011;

 

 

2.

Polovica novembra

Študent bude mať spracované:

 • 1. Bc.
  a/ Úvod;
  b/ 1. kap.
 • 2. Mgr.
  a/ Úvod;
  b/ 1. kap.
 • 3. Postupne dopĺňa literatúru

 

 

 

3.

Polovica januára Mgr./polovica februára Bc.

Študent bude mať spracované:

Mgr. : Spracovaná celá teoretická časť práce

Bc. Spracovaná celá teoretická časť práce

 

 

4.

Mgr.:  koniec februára

Bc. koniec marca

Študent bude mať spracované:

Mgr/Bc.. : celé jadro práce

 

 

5.

Mgr. /Bc.

Celú prácu (vrátane záveru, resumé, abstraktu atď. + bibliografie) študent predloží  ved. práce najneskôr 2 týždne pred odovzdaním na ŠO

   

Každý študent podpíše vyhlásenie, že bol oboznámený s podmienkami školiteľa a súhlasí s nimi. V prípade ich nedodržania má školiteľ právo neprijať prácu a odporučiť študentovi ďalší termín, popr.  znížiť hodnotenie BP a DP.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry