RSS RSS print

Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Katedra slovenského jazyka a komunikácie je jednou zo základných vedeckovýskumných, vzdelávacích a sociokultúrnych súčastí fakulty a univerzity. Svoje poslanie neprerušene a úspešne napĺňa od roku 1954. Záujem katedry smeruje k problematike prirodzeného jazyka, medziľudskej komunikácie a komunikačnej kultúry. Počas šiestich desaťročí činnosti z katedrovej pôdy vzišli osobnosti jazykovednej slovakistiky, pedagogiky, kultúry, umenia, masmediálnej oblasti, akademického, spoločenského a kultúrneho života. Pracovisko od polovice 80. rokov 20. storočia prostredníctvom Banskobystrickej sociolingvistickej školy tvorivo vykonáva interdisciplinárne bádania. Tomu zodpovedá aj domáca a medzinárodná partnerská spolupráca s jazykovednými tímami a inštitúciami na Slovensku a v zahraničí (Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a iné krajiny).

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
Funkcia: Vedúci katedry
Zaradenie: Profesor
Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Mgr. Anna Gálisová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Mgr. Alexandra Chomová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Docentka
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Docent
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Odborný asistent
Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Funkcia: Vysokoškolský učiteľ
Zaradenie: Profesor
Lujza Urbancová, PhD.
Funkcia: Vysokoškolská učiteľka
Zaradenie: Odborná asistentka
Lucia Plančíková
Funkcia: Sekretárka
Zaradenie: Nepedagogická zamestnankyňa
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry