RSS RSS print

Skúška zo štátneho jazyka

Podľa § 1 ods. 4 písm. e) zákona č. 175/2008 Z. z. o vysokých školách v úplnom znení, v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zabezpečujeme, organizujeme a realizujeme vykonanie

 skúšky zo štátneho/slovenského jazyka (jazykovej skúšky)

pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v inom jazyku ako v štátnom/slovenskom jazyku. 


Cieľ skúšky

Cieľom skúšky je dosvedčiť znalosť štátneho jazyka potrebnej na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti, t. j. overiť úroveň komunikačných schopností v ústnom a písomnom prejave, úroveň jazykovej správnosti na zvukovej, slovníkovej a gramatickej rovine, ako aj úroveň pohotovej štylizácie v hovorovej i odbornej komunikačnej oblasti. Skúšaný jazykovou skúškou preukazuje zvládnutie pracovných situácií, v ktorých sa vyžaduje dobrá znalosť štátneho jazyka a ovládanie odbornej terminológie.

Podmienky vykonania skúšky

  1. Písomná žiadosť záujemcu o vykonanie jazykovej skúšky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z.
  2. Úradne osvedčený doklad o získanom vzdelaní
  3. Uhradenie poplatku za vykonanie skúšky

Obsah a rozsah skúšky

určuje smernica MŠ SR č. 20/2009-R z 30. novembra 2009

Písomná časť má tri zložky:

  1. PRAVOPIS – pravopisné cvičenie alebo diktát textu s rozsahom 100 plnovýznamových slov;
  2. TVORBA KRÁTKEHO SÚVISLÉHO PÍSOMNÉHO PREJAVU - slohová práca v rozsahu 100 – 150 plnovýznamových slov;
  3. ČÍTANIE S POROZUMENÍM a VYPRACOVANIE KONSPEKTU z krátkeho odborného textu z pedagogickej alebo odbornej oblasti.

Súčasťou tejto časti skúšky je oprava a odôvodňovanie chýb podľa pravopisných a gramatických pravidiel.

Ústna časť má dve zložky:

  1. PRÁCA S TEXTOM: Čítanie textu a reprodukcia textu so zameraním na kvalitu zvukovej stránky prejavu a presnosť pochopenia obsahu textu. Výber textu je podmienený pracovným zaradením a odbornosťou skúšaného.
  2. KONVERZAČNÁ TÉMA: Konverzácia zameraná na pedagogickú alebo odbornú tému z oblasti činnosti, v ktorej skúšaný pôsobí.

 

Tézy na jazykovú skúšku


Skúška sa koná na našom pracovisku spravidla dvakrát v kalendárnom roku: v jarnom a jesennom termíne.

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na vykonanie jazykovej skúšky: 19,- € 


 

AKTUÁLNY TERMÍN KONANIA SKÚŠKY:

jeseň 2016 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry