RSS RSS print

Slovenská jazykovedná spoločnosť

Slovenská jazykovedná spoločnosť (SJS) pri Slovenskej akadémii vied je združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti jazykovedy alebo v príbuzných vedných disciplínach. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied so sídlom v Bratislave. V iných mestách spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek. Pobočka SJS pri SAV v Banskej Bystrici vznikla na Katedre slovenského jazyka a literatúry pôvodne samostatnej Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v 60. rokoch 20. storočia. O jej založenie sa zaslúžili Ján Matejčík a Vincent Blanár. Súčasnou predsedníčkou pobočky je Lujza URBANCOVÁ.

Podujatia pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti v Banskej Bystrici 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry