RSS RSS print

ŠVA 2015

Dňa 25. marca 2015 sa konala prvá katedrová konferencia Študentskej vedeckej aktivity študentov našej fakulty po vzniku samostatnej Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Do priebehu konferencie aktívne vstúpilo svojimi prácami šesť študentiek a doktorandiek všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a jeden doktorand. Odborná komisia na základe prezentovaných prác, posudkov oponentov a vecnej diskusie určila toto poradie:

I. SEKCIA (1. a 2. stupeň štúdia)

1. Veronika HRAŠKOVÁ, SjNj-PT, 3. roč.: Fatická funkcia jazyka v prostredí rozhlasu. Výskumné sondy.

2. Bc. Martina ZÁBORSKÁ, SjJ (M) 1. roč.: Literárny jazyk Petra Holku v diele Normálny cvok

3. Bc. Zuzana MARČÁKOVÁ, AjSj-PT (M) 2. roč.: Živé osobné mená obce Chyžná a ich socio-komunikačné hodnoty

    Bc. Aneta ŠKABLOVÁ, AjSj (M) 1. roč.: Slovná zásoba po roku 1989 vo vybraných sociálnych skupinách v Spišskej Novej Vsi

II. SEKCIA (3. stupeň štúdia)

1. Mgr. Marika ARVENSISOVÁ, DrVJi 2. roč.: Téma: Funkcia špecifických posunkov v slovenskom posunkovom jazyku

    Mgr. Gabriel ROŽAI, DrSji 1. roč.: Motivačné faktory speleoným v Slovenskom krase

2. Mgr. Lan ZHANG, DrVJi 3. roč.: Spôsoby tvorenia slov v čínskom, americkom a slovenskom slangu (opis, charakteristika, komparácia)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry