RSS RSS print

ŠVA 2016

Dňa 5. apríla 2016 sa konala duhá konferencia Študentskej vedeckej aktivity na našej Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Na konferencii sa aktívne prezentovalo svojimi prácami šesť študentiek 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia, tri doktorandky a jeden doktorand. Odborná komisia na základe prezentovaných prác, posudkov oponentov a vecnej diskusie určila toto poradie:

I. SEKCIA (1. a 2. stupeň štúdia):

1. miesta:

Bc. Zuzana PETALÍKOVÁ (1AjSj-PT/M): Stratifikácia toponymických vrstiev mesta Žarnovica zo synchrónno-diachrónneho pohľadu 

Bc. Vladimíra VRAJOVÁ (1SJLj): Literáronymická analýza prozaickej tvorby I. Dobrakovovej, L. Piussi a M. Rosovej

2. miesta:

Martina IVANČOVÁ (2MaSj): Lexikálno-sémantická charakteristika vojenského slangu

Bc. Simona ŠEDOVIČOVÁ (1SjFj/M): Manipulácia a persuázia v reklamných spotoch vo francúzštine a slovenčine 

3. miesta:

Bc. Zuzana BUDINSKÁ (1AjSj-PT/M): Komparácia apelatívneho a propriálneho komunikačného registra 

Bc. Katarína BURDELOVÁ, (2AjSj/M): Rodové varianty hovorovej slovenčiny 

 

II. SEKCIA (3. stupeň štúdia):

1. miesto:

Mgr. Gabriel ROŽAI (2DrVJ): Vybrané znaky formálnej štruktúry toponymie východného Gemera 

2. miesta:

Mgr. Annamária GENČIOVÁ (1DrVJ): Súčinnosť jazykových a mimojazykových determinantov v procese medializácie migračnej problematiky 

Mgr. Natália KOLENČÍKOVÁ (1DrVJ): Žánrové premeny weblogu a perspektívy jeho šírenia 

3. miesto:

Mgr. Alena ZÁBORSKÁ (1DrVJ): K sociolektu hráčov počítačových hier

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry