RSS RSS print

Štúdium

Katedra slovenského jazyka a komunikácie v súčinnosti s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.),
 • jednoodborové neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.),
 • neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s filozofiou alebo históriou - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.),
 • medziodborové neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.),
 • jednoodborové štúdium v študijnom odbore 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry - slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - 1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.),
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.),
 • jednoodborové neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.),
 • neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s filozofiou alebo históriou - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.),
 • medziodborové neučiteľské štúdium: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s cudzími jazykmi v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo - 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.),
 • slovenský jazyk v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra - 3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.),
 • všeobecná jazykoveda v študijnom odbore 2.1.33. všeobecná jazykoveda - 3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.).

Katedrová koordinátorka ECTS: Lujza URBANCOVÁ, PhD.

Študijné programy s orientáciou na slovakistiku a slovenský národný jazyk sú prednostne koncipované v slovenčine. Časť predmetov v študijnom programe 3. stupňa všeobecná jazykoveda je prezentovaná v angličtine a/alebo v nemčine.

Absolventi študijných programov v rámci pôsobnosti katedry sú pripravení kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej sfére ako:

 • učitelia akademických predmetov,
 • kvalifikovaní vedci a schopní popularizátori vedy na verejnosti,
 • jazykovo-komunikačne vybavení verejní pracovníci,
 • zamestnanci v inštitúciách kultúrneho života a médií,
 • pracovníci v turizme, pri prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok,
 • v umeleckej produkcii, zábavnom priemysle a pod.

Nadobudnuté schopnosti, zručnosti a skúsenosti predurčujú absolventov na kompetentné pôsobenie v oblasti:

 • informačno-komunikačných technológií,
 • polygrafického priemyslu a vydavateľskej činnosti,
 • v masmediálnej komunikácii a mediálnych spoločenstvách,
 • vo verejnej správe a samospráve a pod.

Za hranicami Slovenska – napr. v krajanských spoločenstvách – sa uplatňujú aj ako prekladatelia a tlmočníci, komunikační experti, asistenti a kultúrno-osvetoví pracovníci.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry