RSS RSS print

Charakteristika

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.
V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.
Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

 Tézy na štátne skúšky 2016/17


JEDNOODBOROVÉ NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 1. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná v primeranom rozsahu teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných, dejinných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava základné znalosti o historickom vývine slovenského jazyka, o vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom, o dominujúcich synchrónnych podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii, o osobitostiach ústnych, písomných (tlačených) a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Je schopný primerane využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. V literárnovednej zložke získava hlavné odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických a literárnohistorických oblastí, kulturologických a umenovedných disciplín a zo sféry interpretácie a tvorby textov s estetickým podložím.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru v jazykovednej zložke ovláda základné teoretické stránky slovenčiny s oporou o terminológiu opisnej a explanačnej lingvistiky. Kognitívna dimenzia ukotvená vo vertikálne a horizontálne štruktúrovanom národnom jazyku s vyústením do komunikačného priestoru. Neodmysliteľnou zložkou teoretickej bázy absolventa sú aj hlavné metodologické osobitosti slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov Európskej únie. V literárnovednej zložke absolvent nadobúda teoreticko-historické a metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy, interpretácie umeleckéhotextu, prirodzene, s predpokladom na praktickú aplikáciu v priestore umeleckej literatúry (vlastnej tvorby).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru, ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti, okrem osvojenia a zvládnutia spektra disciplín má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. To znamená, že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk, získa základné zručnosti, príp. prehĺbi si poznatky zo sféry tzv. nových technológií, legislatívy a práva.

Uplatnenie absolventa

Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru slovenský jazyk a literatúra kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený, literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník, zamestnanec kultúrnej sféry, pracovník v turizme, prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok, v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Absolventi študijného odboru slovenský jazyk a literatúra za hranicami Slovenska - najmä v krajanských enklávach - sa uplatnia predovšetkým ako prekladatelia, komunikační experti a asistenti a kultúrno-osvetoví pracovníci.

 


MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM
2.1.27 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
A 2.1.35 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii študijných odborov 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo
 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami z oblasti jazykovedy, literatúry a kultúry. Cieľavedome a účelne vie koncipovať literárne a jazykovedne orientované texty, adekvátne voliť a selektovať slohové postupy, útvary a kompozičné stratégie, dokáže interpretovať texty a urobiť ich komplexnú analýzu. Absolvent bakalárskeho štúdia ovláda slovenský jazyk na požadovanej úrovni pri sprostredkovaní komunikácie v písomnej i hovorenej forme.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu má:

 • poznatky interdisciplinárneho charakteru: základy translatológie, základy filozofie, poznatky z dejín kultúry, ovláda problematiku psycholingvistiky a sociolingvistiky;
 • poznatky jazykovedného charakteru: základy jazykovedy, fonetika a fonológia, morfológia, syntax, lexikológia, vývin jazykov; 
 • poznatky z oblastí potrebných pri tvorení jazykových komunikátov v bežnej praxi ( analýza písaných a hovorených komunikátov, základy verbálnej a neverbálnej komunikácie, profesijná slovenčina);
 • dokonale ovláda pravopis a dokáže urobiť adekvátne jazykové korektúry textov;
 • poznatky literárneho charakteru: dejiny a teória literárnej vedy, znalosti a schopnosti chápať literatúru, literárny proces, interpretácia a hodnotenie literárnych diel so súčasnými estetickými, filozofickými, historickými a spoločenskými javmi.

 Praktické schopnosti a zručnosti

 Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra:

 • vie samostatne tvoriť a adekvátne interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru, ovláda konfrontačnú a kontrastívnu lingvistiku;
 • nadobúda zručnosť pri práci s textom(korektorské zásahy, redakčné úpravy a pod.);
 • ovláda komunikačnú stratégiu a základy intra- i interlingválnej komunikácie;
 • v kombinácii s cudzím jazykom získa základy z teoretickej i praktickej roviny prekladu a tlmočenia;
 • schopnosti efektívne používať inštrumentáriá, ktoré sú nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka (slovníky, odborné príručky).

Uplatnenie absolventa

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovládajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na takej úrovni, že sú schopní bezchybne tvoriť a analyzovať stredne náročné odborné a umelecké texty a vhodne selektovať jazykové prostriedky vzhľadom na konkrétnu funkciu textu. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych spoločenských sférach - v administratíve, v priemysle, v hospodárstve, v interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ, a sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie:

 • korektor textov,
 • jazykový redaktor,
 • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,
 • redaktor, resp. publicistický pracovník v rozhlase, v televízii a v novinách,
 • apretátor textov, ktorý je schopný odborne posúdiť obsahovú, kompozičnú i logickú zložku svojho i cudzieho textu,
 • prekladateľ a tlmočník-sprievodca,
 • prekladateľ odborných textov,
 • translatológ.

Dopyt zo strany EÚ po lingvisticky vzdelaných odborníkoch sa momentálne prejavuje aj v ponuke pracovných miest euroúradníkov - prekladateľov a tlmočníkov. Rastúci dopyt po kvalifikovaných tlmočníkoch a prekladateľoch je priamoúmerný rastúcemu dopytu po euroúradníkoch zo strany rýchlo sa vyvíjajúcich európskych inštitúcií.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry