RSS RSS print

Infolisty

Na tejto stránke si môžete stiahnuť alebo prezerať informačné listy predmetov študijných programov v bakalárskom stupni štúdia garantovaných a realizovaných našou katedrou. Prezeranie súborov umožňuje prehliadač súborov vo formáte PDF (napr. Adobe Reader).

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY OD 2009/10

 1.1.1. učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s ďalším akademickým/umelecko-výchovným/výchovným predmetom

 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra v kombinácii so študijným programom odboru 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo

 Translatologický základ pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia pre študijné programy v študijnom odbore 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo a pre medziodborové štúdium v študijnom odbore 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo a 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 ŠVA a REPREZENTÁCIA – platné pre všetky študijné programy

Poznámka: Pre externú formu štúdia platia publikované informačné listy predmetov okrem kódu predmetu a rozsahu výučby.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry