RSS RSS print

Charakteristika študijného programu

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM
3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (PhD.)

 Charakteristika doktorandského študijného programu SLOVENSKÝ JAZYK 
v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

 

Východiskom pri tvorbe študijného plánu bolo chápanie slovenského jazyka ako predmetu, ktorý sprostredkúva poznanie ľudstva zamerané na dorozumievací kód národa, predstavovaný ako teoreticko-metodologický, synchrónno-diachrónny, languovo-parolový, interdisciplinárny, no najmä dynamický konglomerát a komunikát. Uvedená skutočnosť sa prejavila v skladbe predmetov odporúčaného študijného plánu študijného programu slovenský jazyk v 3. stupni štúdia. Povinné predmety v študijnej a vedeckej časti študijného plánu zabezpečujú naplnenie opisu študijného odboru. Profiláciu jazykovedného štúdia zabezpečujú povinne voliteľné a výberové predmety v študijnej a vo vedeckej časti. Zámerom samoprofilácie prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov je dotvorenie vzdelania absolventa takým spôsobom, ktorý má zabezpečiť jeho plnohodnotné uplatnenie v praxi vzhľadom na potreby trhu práce.

Profil absolventa

Absolvent v nadväznosti na pojem vedecká paradigma disponuje teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a interdisciplinárnymi znalosťami, ktoré sa vyformovali v rámci svetových lingvistík. Na základe metodologických konceptov jazykovedných škôl je schopný vytvoriť vedecký text s originálnymi komplexnými myšlienkami. Dokáže plánovať a riešiť vedecké projekty, formulovať závery vedeckých projektov a informovať o predstavených skutočnostiach na národnej aj na medzinárodnej úrovni, a preto je spôsobilý sa uplatniť v povolaniach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň profesionálnej práce so slovenským jazykom.

Požiadavky na riadne skončenie štúdia

Podmienky, ktoré musí doktorand splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok:

  1. Pri 3-ročnom dennom študijnom programe je povinný získať počas štúdia 60 kreditov za absolvovanie študijnej časti. Študijná časť sa uzatvára vykonaním dizertačnej skúšky. Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne najneskôr do 18 mesiacov v dennej forme štúdia pri štandardnej dĺžke 3 roky odo dňa zápisu na štúdium.
  2. Doktorand je povinný získať počas štúdia 120 kreditov za absolvovanie vedeckej časti. V 1. roku štúdia si denný študent doktorandského štúdia zapíše predmety zo študijnej časti a aktivity z vedeckej časti v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov.
  3. Podmienkou zápisu do vyššieho roka štúdia je získanie najmenej 40 kreditov v dennej forme štúdia.

Študent si v jednom roku denného štúdia môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry