RSS RSS print

Charakteristika študijného programu

VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA
3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (PhD.)

 Charakteristika doktorandského študijného programu VŠEOBECNÁ JAZYKOVEDA
v študijnom odbore 2.1.33. všeobecná jazykoveda

 

Študijný odbor a študijný program všeobecná jazykoveda úzko korešpondujú s týmito príbuznými študijnými odbormi:

 • slovenský jazyk a literatúra (2.1.27),
 • jazyky a literatúra (2.1.28),
 • neslovanské jazyky a literatúra (2.1.29),
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo (2.1.35).

Študijný odbor všeobecná jazykoveda sa od uvedených príbuzných odborov odlišuje tým, že jeho predmetom je prirodzený jazyk ako univerzálny fenomén. Na rozdiel od nich zahŕňa, prehlbuje a zdôrazňuje:

 1. metodológiu výskumov jazyka v kognititívno-porovnávacom vymedzení,
 2. výskumné a geneticko-typologické osobitosti prirodzeného jazyka voči iným znakovo-kódovým sústavám. Rešpektujúc súčasný stav, predpoklady a výhľady vo vzdelávaní, vede a výskume, možnosti a požiadavky praxe, projekt 3. stupňa univerzitného štúdia tohto odboru popri ťažisku – lingvistických disciplínach – združuje metodologické inštrumentárium viacerých všeobecných a korešpondujúcich (hraničných) vied a oblastí.Študijný odbor všeobecná jazykoveda je v tomto vymedzení schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere s európskymi a svetovými spoločenskými, (inter-/multi)kultúrnymi, vedeckovýskumnými a vzdelávacími podmienkami, pracoviskami a tradíciami. V koncipovanom študijnom odbore a programe sa teda náročne, dôsledne profesionálne a popritom účelne spája vedecké skúmanie a študijné poznávanie, ale aj aktívne vytváranie a vyvažovanie všeobecného a zároveň jedinečného, medzinárodných a zároveň národných podmienok a súvislostí.

Teoretické vedomosti absolventa

Absolvent študijného odboru všeobecná jazykoveda vedecky skúma a prináša vlastné tvorivé riešenia v oblasti jazykového systému, kontrastívnej lingvistiky a jazykovej typológie, lingvistickej pragmatiky, kognitívnej lingvistiky, sociolingvistiky, filozofie jazyka a metodológie jazykovedy. Získava schopnosť samostatne a kreatívne vedecky pôsobiť v odbore, účelne vymedzovať a tvorivo spracúvať konkrétnu realitu a jav ako predmet výskumu, funkčne sledovať vzťah teórie a empírie vo vedeckom výskume a prichádzať s vlastnými originálnymi riešeniami problematiky v oblasti výskumu jazyka. Teoretický korpus vedomostí je založený na viacrozmernom poznaní jazykového systému v synchrónnom a diachrónnom aspekte, osvojení teoretických princípov jazykovej komparácie a typológie, na používaní jazyka (pragmatická lingvistika), získaní poznatkov v oblasti mentálnej reprezentácie jazyka (kognitívna lingvistika), sociálnych súvislostí jazyka a filozofie jazyka.

Praktické schopnosti a zručnosti absolventa

Absolvent študijného programu všeobecná jazykoveda ovláda hlavné zásady vedeckého výskumu a jeho efektívne organizačné formy, konceptualizáciu lingvistického problému, výber objektov vedeckého bádania, príslušné techniky zisťovania, verifikovania a spracúvania údajov s patričnými schopnosťami v diagnostike a prognózovaní vedeckého výskumu v oblasti lingvistiky. Vie účelne pripraviť koncept a spracovať projekt jazykovednej práce v danom výskumnom kontexte a princípy reflexie vlastného výskumu. Ovláda zásady vedeckej diskusie, vývinové trendy v jazykovede a aplikačné možnosti  jazykovedných výskumov.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru ovláda hlavné zásady lingvistickej vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Je schopný lokalizovať, sledovať a utvárať interdisciplinárne súvislosti, koncipovať,  formulovať a uplatňovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckovýskumnej práce, zverejňovania jej výsledkov a tvorivej aplikácie v praxi. Vie vyberať a uplatňovať vhodné spôsoby výskumnej metakomunikácie a zostavovať patričné bibliografické náležitosti, nevyhnutné na publikovanie výsledkov vedeckého výskumu v domácich a medzinárodných podmienkach.

Podmienky na prijatie

 • absolvovanie študijného programu 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore doma alebo v zahraničí;
 • preukázanie primeraného odborného záujmu o zvolenú oblasť;
 • predloženie rámcového projektu dizertačnej práce a naznačenie metodologicko-metodického prístupu k vybranej téme;
 • prezentácia širších odborných vedomostí a preukázanie znalosti vedeckej a odbornej literatúry a zdrojov súvisiacich so zvolenou odbornou oblasťou;
 • aktívna znalosť 1 svetového jazyka (po predložení relevantného dokladu o ovládaní cudzieho jazyka – diplomu, dokladu o absolvovaní štátnej skúšky – sa uchádzač nepodrobuje overeniu stupňa znalosti cudzieho jazyka);
 • súpis publikačných aktivít alebo iných výsledkov odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (nie sú podmienkou na prijatie, ale zohľadňujú sa pri celkovom hodnotení prijímacej skúšky).
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry