RSS RSS print

Všeobecné informácie a oznamy

Informácie o rozsahu, obsahu, organizačnom zabezpečení a legislatíve doktorandského štúdia nájdete na stránke

referátu pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium FF UMB

Akreditované študijné programy 3. stupňa:  

Študijný odbor

Študijný program

Garant a spolugaranti

7304/2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

slovenský jazyk

Dr. h. c. prof. PaedDr. P. Odaloš, CSc.

doc. PhDr. J. Klincková, CSc.

doc. Mgr. J. Krško, PhD.

7301/2.1.33. všeobecná jazykoveda

všeobecná jazykoveda

prof. PaedDr. V. Patráš, CSc.

prof. Dr. phil. W. M. Schulze

doc. PhDr. J. Chorvát, CSc.

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry