RSS RSS print

Charakteristika

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov 

Absolvent 2. stupňa študijného programu je kvalifikovaný vyučovať slovenský jazyk a literatúru na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. V jazykovej zložke získa systémové poznatky predovšetkým zo štylistickej roviny slovenčiny, ovláda vývinové tendencie jazyka a vnútorné jazykové zákonitosti, pozná dejiny spisovnej slovenčiny, ovláda charakteristiku jej jednotlivých období. V literárnej zložke dominuje literatúra 20. storočia. Absolvent disponuje schopnosťou samostatnej interpretácie literárneho diela, ako aj schopnosťou podnecovať žiakov k recepcii literatúry a k diskusii o nej.

V rámci didaktických disciplín absolvent získa zručnosti, garantujúce efektívny transfer teoretických poznatkov do učiteľskej praxe.

 


JEDNOODBOROVÉ NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 2. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať komplexné poznatky z lingvistických a literárnovedných, historických a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava ucelené poznatky o diachrónnom (historickom) vývine slovenského jazyka, o vzťahu slovenčiny k iným (najmä, ale nielen slovanským) jazykom, o dominujúcich synchrónnych princípoch a podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii, o osobitostiach ústnych, písomných (tlačených) a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Je schopný využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. V literárnovednej zložke získava odborné vedomosti z teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry od raného stredoveku po súčasnosť, doplnené o sústavu informácií z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou, ako aj o poznatky z literárnej kritiky, umeleckého prekladu a jeho recepcie a z interpretácie literárnoumeleckého textu. Súčasťou študijného odboru sú aj základy metodológie vedeckého výskumu slovenského jazyka a literatúry a didaktická aplikácia poznatkov. Akceptujúc súčasný stav vo vede a výskume, požiadavky praxe a možnosti, študijný odbor popri ťažisku - lingvistických a literárnovedných disciplínach - integruje výsledky viacerých všeobecných a príbuzných (hraničných) vied a oblastí, napr. filozofie, sociológie, psychológie, kulturológie, histórie, geografie, etnológie, ale aj informačno-komunikačných technológií, tzv. nových médií, manažérskych disciplín a i. Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra je v tomto zábere schopný kontaktovať študentov popri hĺbkovom domácom rozmere prinajmenšom s európskymi spoločenskými, kultúrnymi, historickými a vedeckovzdelávacími podmienkami a tradíciami. Inak povedané - v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra sa účelne, tvorivo a vysoko odborne spája vedecké skúmanie a študijné poznávanie, ale aj aktívne vytváranie jedinečného a zároveň všeobecného, národných a zároveň medzinárodných súvislostí.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru v jazykovednej zložke terminológiu opisnej a explanačnej lingvistiky. Kognitívna dimenzia je ukotvená vo vertikálne (synchrónne) a horizontálne (diachrónne) štruktúrovanom národnom jazyku s vyústením do komunikačného priestoru. Neodmysliteľnou zložkou teoretickej bázy absolventa sú aj hlavné metodologické osobitosti slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov Európskej únie. V literárnovednej zložke absolvent nadobúda komplexné teoreticko-historické a metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy a interpretácie umeleckého textu.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru, ktorý nadobudne kvalifikáciu s vysokou mierou univerzálnosti, okrem osvojenia a zvládnutia spektra disciplín má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. To znamená, že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk, získa základné zručnosti, príp. si prehĺbi poznatky zo sféry tzv. nových technológií, legislatívy a práva a manažmentu kultúry.

Uplatnenie absolveta

Ukočenie štúdia umožňuje profesionálne a úspešne pôsobiť v širokej spoločensko-kultúrnej sfére ako flexibilný, jazykovo-komunikačne kompetentný, literárnovedne fundovaný a esteticky cítiaci špecialista. Absolvent sa uplatní najmä ako znalec v oblasti výučby, kultivácie a výskumu slovenského jazyka a literatúry, slovenčiny ako cudzieho jazyka, zamestnanec kultúrnej sféry, odborník v oblasti cestovného ruchu, expert na prezentovanie a ochranu (najmä písomných/tlačených) kultúrnych artefaktov, v umeleckej produkcii a jej riadení a pod. Získané schopnosti ho predurčujú na kvalifikované fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a na ich efektívne využívanie. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania (doktorandskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru, všeobecnú jazykovedu a príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Absolventi študijného odboru slovenský jazyk a literatúra za hranicami Slovenska - najmä v krajanských enklávach - sa uplatnia predovšetkým ako kultúrno-osvetoví pracovníci, prekladatelia, komunikační experti a profesionáli v oblasti verejnej a masovej komunikácie.

 


MEDZIODBOROVÉ NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
2. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Mgr.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii študijných odborov 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent ovláda teoriu slovenského jazyka a literatúry na podklade terminologickej sústavy deskriptívnej a explanačnej lingvistiky. Rozsah jeho znalostí obopína dejiny predspisovnej a spisovném slovenčiny, dialektológiu, súčasný spisovný jazyk. Je spôsobilý aplikovať jazykovedné poznatky pri rozmanitých aktivitách vo sfére vedy, umenia a kultúry. Na dosiahnutie týchto cieľov je schopný využívať dostatočne bohatú slovnú zásobu i štylizovať, a to tak, ako to vyžadujú dané okolnosti a komunikačné prostredie. Pozná zákon o štátnom jazyku, a preto je dostatočne pripravený posudzovať problémy vo vývine súčasného jazyka na Slovensku a pracovať s touto problematikou. Absolvent súčasne dokáže využívať a adekvátne aplikovať i teoretické poznatky zo psycholingvistiky a sociolingvistiky, čo mu umožňuje komunikačne primerane sa orientovať v rôznych prostrediach, pozná diferencie medzi danými jazykovými, spoločenskými a kultúrnymi systémami a vie ich reflektovať vo svojej jazykovej praxi, pričom je schopný adekvátne komunikovať i v oblasti všetkých jazykových štýlov. Obsah literárnej časti programu je zameraný na získanie odborných vedomostí z teórie literatúry, z dejín slovenskej literatúry, zo svetovej literatúry, literárnej histórie a kritiky. Forma fakultatívnych predmetov mu umožňuje rozšíriť si odborný rozhľad zo všeobecnej lingvistiky, teórie umeleckého prekladu, svetovej literatúry a pod. Absolvent tohto štúdia bude schopný plne sa implementovať do praxe nielen vo sfére vedeckovýskumnej, ale i v mediálnej, kde prostredníctvom získaných vedomostí a zručností z domáceho jazyka bude schopný vykonávať prácu redaktora, novinára, prácu jazykového poradcu a korektora.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu má:

 • poznatky lingvistického charakteru: gramatika slovenského jazyka; štylistika, a to na požadovanej teoretickej úrovni, ale so schopnosťou aplikácie týchto poznatkov v praxi;
 • požadované odborné poznatky z oblasti všeobecnej lingvistiky a dejín lingvistiky;
 • dostatočný odborný prehľad v dejinách slovenskej i svetovej literatúry, má rozhľad v kultúre a dejinách slovenského národa, pričom je schopný porovnávať slovenskú kultúru so svetovou, navrhovať možnosti rozvoja slovenskej kultúry (z hľadiska jej diverzity), literatúry a lingvistiky;
 • odborné poznatky z konfrontačnej lingvistiky;
 • vie rozlišovať a analyzovať jednotlivé disciplíny literárnej vedy, chápe ich vo vzájomnej súvislosti (teória literatúry, dejiny literatúry a literárna kritika);
 • má odborné poznatky interdisciplinárneho charakteru z oblasti sociolingvistiky, psycholingvistiky, moderných, rozvíjajúcich sa smerov a prúdov z oblasti lingvistiky, kulturológie a literatúry;
 • vie samostatne hľadať, nachádzať a riešiť vedecké odborné problémy z lingvistiky, literatúry, kulturológie;
 • má dostatočné odborné poznatky z translatológie, do takej miery, že je schopný samostatne a na odbornej úrovni prekladať a tlmočiť vybraný komunikát ku spokojnosti svojho klienta.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra:

 • je schopný nachádzať paralely slovenskej kultúry, society a jazyka a ich špecifickosť;
 • vie samostatne tvoriť a primerane interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru, nadobudol zručnosť pri práci s textom (korektorské zásahy, redakčné úpravy a pod.);
 • ovláda komunikačnú stratégiu a základy intra- a interlingválnej komunikácie;
 • dokáže vykonávať adekvátne jazykové korektúry textov;
 • je schopný produkovať texty v rôznych štýloch a žánroch a vie ich aj adekvátne odborne posúdiť;
 • má poznatky literárneho charakteru so zameraním na obdobie 20. a 21. storočia, ktoré dokáže aplikovať v analýzach umeleckých textov;
 • jeho odborné poznatky z lingvistiky a literatúry stačia na vyučovanie iných ľudí;
 • dokáže adekvátne prekladať a tlmočiť z a do slovenského jazyka, pričom je schopný dostatočne posúdiť prekladaný a tlmočený druh textu vo všetkých štýloch a žánroch.

Uplatnenie absolveta

Absolventi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovládajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na takej úrovni, že sú schopní bezchybne tvoriť a analyzovať stredne náročné odborné a umelecké texty a vhodne selektovať jazykové prostriedky vzhľadom na konkrétnu funkciu textu. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych spoločenských sférach - v administratíve, v priemysle, v hospodárstve, v interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ, sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie:

 • vedecký pracovník v oblasti lingvistiky, literatúry, translatológie,
 • pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie,
 • redaktor, resp. publicistický pracovník v rozhlase, v televízii a v tlačených médiách,
 • kultúrny pracovník,
 • korektor textov,
 • jazykový redaktor a apretátor textov,
 • pracovník vo vydavateľstvách,
 • tlačový hovorca pre rôzne organizácie a firmy,
 • po absolvovaní pedagogického minima učiteľ slovenského jazyka a literatúry.

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry