RSS RSS print

Rigorózne pokračovanie

Podľa smernice FF UMB č. 3/2014 – vykonávacieho predpisu k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác sa konajú na Filozofickej fakulte UMB – Katedre slovenského jazyka a komunikácie rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch týchto študijných odborov:

1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov – slovenského jazyka a literatúry,
2.1.27. slovenský jazyk a literatúra.

Predsedovia komisií pre obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky:

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol ODALOŠ, CSc. – v študijnom odbore/programe učiteľstvo akademických predmetov – slovenského jazyka a literatúry,

prof. PaedDr. Vladimír PATRÁŠ, CSc. – v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul doktor pedagogiky (PaedDr.) v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov alebo titul doktor filozofie (PhDr.) v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra študijného odboru slovenský jazyk a literatúra.

Obsahové zameranie rigoróznych skúšok:

Skúška je zameraná na problematiku viažucu sa v hlavnej línii k téme rigoróznej práce.

Súčasti rigoróznej skúšky:

  • v  študijnom programe učiteľstvo akademického predmetu slovenský jazyk a literatúra:
  1. všeobecná didaktika,
  2. didaktika slovenského jazyka a slohu;
  • v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra:
  1. slovenský jazyk,
  2. teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry.

 


 Témy rigoróznych prác na akademický rok 2016/17    

 Harmonogram obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok

 


 Prihláška na rigorózne pokračovanie

 Protokol o zadaní témy rigoróznej práce  

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry