RSS RSS print

Všeobecné informácie

V súlade s § 8a zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,

realizujeme v súčinnosti s Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB
ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM učiteľstva slovenského jazyka a literatúry.


Charakteristika študijného programu

Garant študijného programu:

  Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. 

Cieľová skupina:

 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie

Obsah študijného programu:

 • Vedomosti z akademického predmetu slovenský jazyk a literatúra

Rozsah študijného programu:

 • 4 semestre, 400 hodín (prezenčná výučba)

Ciele študijného programu
Hlavný cieľ:

 • Získať profesijné kompetencie potrebné pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných a stredných školách 

Špecifické ciele:
Získať vedomosti z oblastí odboru slovenský jazyk a literatúra a jeho vyučovania v základných a stredných školách:

 • Teoretické otázky jazyka
 • Synchrónne disciplíny slovenského jazyka
 • Diachrónne disciplíny slovenského jazyka
 • Didaktika slovenského jazyka a slohu
 • Teoretické otázky literatúry
 • Dejiny slovenskej literatúry
 • Svetová literatúra
 • Didaktika slovenskej literatúry

Podmienky prijatia uchádzačov na rozširujúce štúdium:

 • Spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie v základných a stredných školách
 • Podanie prihlášky do stanoveného termínu
 • Zaplatenie účastníckeho poplatku

Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

 • Predloženie overených dokladov o ukončenom vzdelaní

Spôsob ukončovania študijného programu:

 • Obhajoba písomnej záverečnej práce a štátna skúška pred štvorčlennou skúšobnou komisiou

Požiadavky na ukončenie študijného programu:

 • Požiadavkami na ukončenie sa rozumie absolvovanie 4-semestrového štúdia, dosiahnutie hlavného cieľa vzdelávacieho programu prostredníctvom splnenia špecifických cieľov vzdelávacieho programu. Naplnenie cieľov sa zrealizuje formou úspešného zvládnutia študijných tém a tematických okruhov učebného plánu a získaním hodnotenia predmetov.

Prijímanie prihlášok:

Podmienka otvorenia študijného programu:

 • Počet prihlásených záujemcov o štúdium: min. 20

Miesto realizácie študijného programu:

Vyučovanie sa koná v priestoroch Inštitútu priemyselnej výchovy, s. r. o., v Žiline

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry