RSS RSS print

Veda a výskum

Vedeckovýskumný a publikačný priestor členov katedry dlhodobo a systematicky utvárajú tieto nosné okruhy:

  • jazykovo-komunikačná problematika skúmaná a predstavovaná v systémovom priereze, dejinnom a súčasnom obraze,
  • sociolingvistická a mediologická problematika,
  • porovnávacia jazykoveda,
  • onomastika a toponomastika so zameraním najmä na hydronymiu,
  • aplikovaná jazykoveda.
  • didaktické súvislosti.

Všetky uvedené odborné sféry podporuje výrazné interdisciplinárne a medzijazykové vymedzovanie pozornosti.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry