RSS RSS

Projekty a granty

Vyhľadávanie v projektoch

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Hovorová slovenčina v nadregionálnom priestore a sociálno-komunikačnej dynamike

Spoken Slovak in the supraregional area and socio-communication dynamics

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Hornád river catchment

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Efektívne komunikačné zručnosti

Effective communication skills

V rámci celoživotného vzdelávania ide o nadobudnutie a/alebo zdokonalenie zručností efektívne – kompetentne, presvedčivo a kultivovane – komunikovať v priamych a sprostredkovaných komunikačných sférach a situáciách, v ...

Jazykové a literárne hry vo výskume a v školskej praxi

Language and literary games in research and school practice

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Váhu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Váh river catchment

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Syntetická fonologická teória, súčasný stav a perspektívy

Synthetic phonological theory. Current state and perspectives

Výskum sa zameria na podrobnú analýzu akustického signálu ľudskej reči na úrovni fóny, fonémy a morfofonémy prostredníctvom experimentálnej fonetickej analýzy (počítačové spracovanie akustického signálu) s prepojením na ...

Vývoj hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní do roku 1918

The development of economic and technological use of watercourses in the region of Hron River basin till 1918

Projekt výskumu hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní má interdisciplinárny charakter, ktorý chronologicky vymedzuje rok 1918. Podstatou vedeckého výskumu je odborné zhodnotenie problematiky zamerané na fenomén ...

Onymické modely literároným v prozaickej literatúre

Slovenčina v komunikácii a kultúrnom kontexte pre cudzincov

Slovak in communication and cultural context

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny

Dynamics of social change and the stratification of the Slovak language

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

The settlement of Zvolen basin from the early Middle Ages to the 19th century

Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období

Transformation of Slovak and Ukrainian onomasticians in the post-totalitarian regime

Aplikácia spracovania hydronymie Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Implementácia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989

Slovak Policy and Media after 1989

Multimediálna projekcia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy

Multimedia projection of the Hron river and Torysa river hydronymy

Hydronymia povodia Hrona

Hydronymy of the Hron river catchment

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry